JUR 3608 Jus III

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 3608 Jus III

Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset fokuserer på ulike offentligrettslige reguleringer av markedet, samt den privatrettslige konkurransebeskyttelse. Kurset er inndelt i fire emner:
 • Markedsrett med immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Rettsøkonomi
 • Økonomisk kriminalitet
Kurset er lagt opp til problembasert læring. Undervisningen er derfor lagt opp med både tradisjonelle forelesninger og seminarundervisning. Etter at tema for seminaret er introdusert arbeider studentene med oppgaver i kollokviegrupper. Oppgavene gjennomgås deretter i samlet gruppe.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurs skal studentene:
 • Kjenne til sentrale regler i markedsretten som beskytter forbrukernes kollektive interesser
 • Kjenne de ulike beskyttelsesformer og regler for inngrep i immaterielle rettigheter
 • Ha opparbeidet god forståelse for markedsrettslige regler som skal beskytte næringslivets interesser
 • Ha opparbeidet seg god forståelse for den konkurranserettslige regulering av næringslivet
 • Kjenne til den spesielle strafferetten og de alminnelige strafferettslige prinsipper
 • Ha tilegnet seg kunnskap om de strafferettslige reglene om formuesforbrytelser, særlig de økonomiske forbrytelser i skatteretten
 • Kjenne til samspillet mellom jus og økonomi, gjennom det rettsøkonomiske fagfeltet.
 • Kjenne til at det, ved bruk av mikroøkonomisk teori, herunder spillteori, etableres et rammeverk for systematisk analyse av virkninger av rettsregler .

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Kunne identifisere og analysere immaterialrettslige og markedsrettslige problemstillinger og redegjøre for de juridiske spørsmålene knyttet til disse fagområdene.
 • Kunne redegjøre for konkurranselovens sentrale bestemmelser og sammenhengen med de EU-rettslige regler.
 • Kunne redegjøre for de spesielle strafferettslige prinsipper knyttet til formuesforbrytelser og skal kunne vurdere om en handling er en straffbar formuesforbrytelse.
 • Kunne foreta en rettsfunksjonell analyse basert på rettsøkonomisk tankegang.
 • Kunne vurdere fordeling av ansvar og sanksjoner ut fra et samfunnseffektivt perspektiv.

Holdningsmål
Etter endt kurs forventes studentene:
 • Å ha utviklet evnen til å se de etiske sidene av konkurranse- og markedsrettslige problemstillinger.
 • Å kunne vurdere innholdet i begreper som "god markedsføringsskikk" og "god forretningsskikk" i næringslivet.
 • Å ha en bevisst holdning til de etiske avveininger i anvendelsen av straffebud, samt på mulighetene for forebyggelse av kriminelle handlinger mot foretak.
 • Å kunne se sammenhengen mellom adferdsnormene og samfunnets behov for kriminalisering.
 • Å kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan løses i praksis.

Forkunnskaper
JUR 3430 Forretningsjus eller JUR 3420 Markedsrett eller tilsvarende

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eide, Erling og Endre Stavang. 2008. Rettsøkonomi. Cappelen akademisk forlag. Pensum spesifiseres nærmere
Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag. Kap. 18
Lunde, Tore, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen. 2010. Markedsføringsloven : med kommentarer. Gyldendal akademisk
Sejersted, Fredrik ... [et al.]. 2011. EØS-rett. 3. utg. Universitetsforlaget. kap 23-29
Stordrange, Bjørn. 2007. Forbrytelser mot vårt økonomiske system : utroskap, bestikkelser og investorbedrageri. 2. utg. Fagbokforlaget. Utvalgte sider er pensum


Annet:
Lassen, Birger S. "Åndsretten" i Knophs oversikt over Norges Rett. siste utg.. Studentene vil få utdelt kopi


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Konkurranserett
 • Forbud og inngrep i den konkurranserettslige regulering
 • Privatrettslige virkninger av konkurranseregler
 • Opplysningsplikt og sanksjoner
 • Konkurranseloven og konkurransetilsynets kompetanse
 • EØS-avtalens konkurranseregler

Markedsrett og immaterialrett
 • varemerkerett, firmarett, designrett, patentrett og opphavsrett
 • Forholdet mellom immaterialrett og markedsføringsrett
 • Markedsføringslovens regler for beskyttelse av forbrukere
 • Markedsføringslovens beskyttelse av næringsdrivendes interesser
 • God markedsføringsskikk
 • Håndheving av markedsføringslovens bestemmelser

Økonomisk kriminalitet
 • Særtrekk ved økonomisk kriminalitet
 • Utroskap
 • Bestikkelser
 • Heleri og hvitvasking
 • Børsmanipulasjon
 • Forbrytelser i gjeldsforhold

Rettsøkonomi
· Om rettsfunksjonell analyse
· Forholdet til juridisk metode
· Rettsøkonomisk analyse av eiendomsrett
· Rettsøkonomisk analyse av kontraktsrett
· Rettsøkonomisk analyse av erstatningsrett
· Rettsøkonomisk analyse av prosess og sanksjoner

Dataverktøy
Ingen spesielle dataverktøy benyttes.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 82 undervisningstimer som består av forelesninger og seminarer fordelt på de fire delkursene.

Forelesningene består av ordinær undervisning i auditoriet. På seminarene organiseres studentene i kollokviegrupper for diskusjon og oppgaveløsning. Oppgavene som studentene har arbeidet med i kollokviegrupper gjennomgås i plenum. Det forutsettes at studentene deltar aktivt på seminarene. Det gis tre frivillige innleveringsoppgaver i kurset. Studentene får antydet karakternivå og individuelle tilbakemeldinger på disse innleveringsoppgavene.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse på forelesninger
42
Deltagelse på seminarer
40
Forberedelse til undervisning
80
Selvstudium/lese litteratur
150
Arbeid med case/oppgaver
74
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
400

Timefordelingen mellom forelesninger og seminartimer i de enkelte delkurs er som følger:

Markedsrett og immaterialrett
Forelesninger og seminarer på tilsammen 22 timer fordeles med ca 12 forelesningstimer og 10 seminartimer.

Konkurranserett
Forelesninger og seminarer på tilsammen 20 timer fordeles med ca 10 forelesningstimer og 10 seminartimer.

Rettsøkonomi
Forelesninger og seminarer på tilsammen 20 timer fordeles med ca 10 forelesningstimer og 10 seminartimer.

Økonomisk kriminalitet
Forelesninger og seminarer på tilsammen 20 timer fordeles med ca 10 forelesningstimer og 10 seminartimer.Eksamen
Kurset avsluttes med en seks timers individuell skriftlig eksamen

Eksamenskode(r)
JUR 36081 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset JUR 3608, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære eksamen i kurset

Tilleggsinformasjon