HIS 3410 Bedriften - KONTINUASJONSEKSAMEN, PILOT

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

HIS 3410 Bedriften - KONTINUASJONSEKSAMEN, PILOT


Kursansvarlig
Sverre August Christensen

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi en bred innføring i hovedtrekkene ved bedriftens rolle i økonomien. Gjennom historiske, etiske og teoretiske perspektiver vil flere sider av bedriften bli presentert i en større samfunnsmessig sammenheng. Kurset skal virke dannende gjennom en innføring i den vestlige verdens idéhistorie og økonomiske historie.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

 • Kjenne til teorier om hvorfor bedrifter eksisterer.
 • Kjenne hovedtrekk ved bedriftens historiske utvikling med vekt på forståelse for tradisjonene som bygger opp under dagens bedrifter.
 • Ha opparbeidet kunnskap om eierskap, lederskap, internasjonale bedrifter, innovasjon og statens rolle i forhold til bedrifter
 • Kjenne til problemer knyttet til egeninteressen, og mulige løsninger og svar på dette.
 • Kjenne til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar, og utfordringer knyttet til dette.
 • Ha tilegnet seg kunnskap om etisk teorier og utfordringer som er relevante i næringslivet

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Reflektere allment over bedriftens roller i økonomien.
 • Forstå og reflekterer rundt hovedtrekkene ved de etiske og moralske dimensjonene knyttet til bedrifter.
 • Diskutere og forsøke å løse moralske dilemmasituasjoner i næringslivet.
 • Skille mellom eierskapets og lederskapets ulike roller og forankring.
 • Forstå statens mange roller overfor bedriften.
 • Reflektere skriftlig omkring komplekse sammenhenger.

Holdningsmål
 • Utvikle bevissthet om vårt eget ansvar som samfunnsborger
 • Utvikle bevissthet knyttet til både bedriftens og den ansattes eget moralske ansvar.
 • Utvikle bevissthet om forholdet mellom bedriften og samfunnet rundt.
 • Utvikle bevissthet om historisk endring og historisk forankring, ikke minst med tanke på etiske og moralske dimensjoner.

Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur

Annet:
Sverre Christensen og Knut Sogner. 2015. Kompendium for HIS 3410 Bedriften. Handelshøyskolen BI


Anbefalt litteratur
Bøker:
Micklethwait, John and Adrian Wooldridge. 2005. The company : a short history of a revolutionary idea. Modern Library. Paperback ed

Emneoversikt
 1. Introduksjon
 2. Bedriften og aksjeselskapet
 3. Bedriften og de tre industrielle revolusjonene
 4. Egeninteressens problem
 5. Bedriftenes samfunnsansvar
 6. Prosess: Etiske teorier og problemstillinger
 7. Lederskap
 8. Prosess: Gruppearbeid
 9. Eierskap
 10. Multinasjonale selskaper og globalisering
 11. Innovasjon og entreprenørskap
 12. Innovasjon og samfunn
 13. Staten og bedriften
 14. Prosess: Oppsummering
 15. Oppsummering

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, skriving av innleveringsoppgave samt diskusjon og oppsummering av oppgavene. Det vil være 9 regulære forelesninger knyttet til hovedelementene i kurset. I tillegg vil det gjennom 3 forelesninger være presentasjon av etikk, skriveproblematikk, hva gruppeprosessen dreier seg om og oppsummering av hele prosessen. Innleveringsoppgaven vil bli distribuert via It's learning ved kursstart. Den skal skrives individuelt, leveres elektronisk og så diskuteres i grupper på 4 - 6 studenter. Studentene skal i gruppen diskutere hverandres oppgaver og på dette grunnlaget lage en presentasjon som inneholder følgende komponenter:
 1. Kommentarer og vurderinger av den enkelte oppgave
 2. Et ufyllende spørsmål knyttet til den individuelle oppgaven.
 3. Oppsummering av hva de har lært av prosessen

Gruppepresentasjonen skal leveres individuelt og elektronisk, ingen leverer på vegne av noen andre.

Oppsummering av prosessen:
 1. Plenumsforelesning m/skriveteknikk og etikk
 2. Innlevering av individuell oppgave i It's learning, 4 - 6 sider (arbeidskrav)
 3. Studentene blir tildelt gruppe og det knyttes en forelesning til dette
 4. Gruppearbeid med innlevering av presentasjon (arbeidskrav)
 5. Prosessen blir oppsummert av foreleser

Arbeidskrav
Studentene må ha levert og fått godkjent både individuell oppgave og den individuelt innleverte gruppepresentasjonen i It's Learning. De som av ulike årsaker ikke fått deltatt på gruppearbeidet, må gjøre og levere gruppeoppgaven alene.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen I
27
Forberedelse til forelesningen
18
Skrive individuell innleveringsoppgave
20
Fagoppgavekollokvier
12
Deltagelse i undervisningen II
9
Selvstudium og kollokvier
111
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Det er et krav at studentene deltar i alle delene av prosessaktivitetene. Innlevering av
individuell oppgave og presentasjon blir registrert i It's Learning.

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Arbeidskrav
Studentene må ha levert og fått godkjent både individuell oppgave og grupperapport (som leveres individuelt) i It's Learning, for å få ta eksamen i faget. De som av ulike årsaker ikke fått deltatt på gruppearbeidet, gjør gruppeoppgaven alene.
Se punktet om Læreprosess og tidsbruk for nærmere beskrivelse.


Eksamen
Våren 2016 tilbys kontinuasjonsstudenter å delta i en pilot for å teste ut digital evaluering. Studenter som velger å delta i denne piloten gis følgende betingelser:
- Det skal ikke betales kontinuasjonsavgift våren 2016.
- Evalueringen skal ikke regnes som et forsøk ved søknad om 4. gangs eksamensforsøk.

Digital evaluering våren 2016 skal skje på følgende måte:
1) En individuell hjemmeeksamen på 4 timer, teller 70 % av karakteren.
2) En individuell skoleeksamen på 1 time, teller 30 % av karakteren. Den individuelle digitale skoleeksamen vil være en kortsvarsoppgave basert på spørsmål fra hele pensum.

Begge eksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.


Eksamenskode(r)
HIS 34102 Individuell hjemmeeksamen, teller 70 % av endelig karakter i kurset HIS 3410 Bedriften, 7,5 studiepoeng.
HIS 34103 Individuell skoleeksamen, teller 30 % av endelig karakter i kurset HIS 3410 Bedriften, 7,5 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
HIS 34102 - Alle hjelpemidler tillatt.
HIS 34103 - Ingen hjelpemidler tillatt.


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen i de to deleksamenene HIS 34102 og HIS 34103 vil bli tilbud i løpet av sommeren 2016.

Studenter som mangler eksamen etter dette, vil måtte forholde seg til gjeldende eksamensform fra og med studieåret 2016/2017, eventuelt benytte seg av siste kontinuasjoner i HIS 34101 som er en tre (3) timers individuell skriftlig eksamen, som tilbys for siste gang tilbys høsten 2016 og våren 2017.

Studenter som ikke har godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen, og må gjennomføre disse i løpet av en senere kursgjennomføring.


Tilleggsinformasjon
På en vitenskapelig høyskole er korrekt bruk av kildehenvisninger et krav i alle faglige arbeider. Her er link til bibliotekets side om kildebruk og referanseteknikk som er anbefalt alle studenter ved Handelshøyskolen BI.