HIS 3410 Bedriften

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

HIS 3410 Bedriften


Kursansvarlig
Sverre August Christensen

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi en bred innføring i hovedtrekkene ved bedriftens rolle i økonomien. Gjennom historiske, etiske og teoretiske perspektiver vil flere sider av bedriften bli presentert i en større samfunnsmessig sammenheng. Kurset skal virke dannende gjennom en innføring i den vestlige verdens idéhistorie og økonomiske historie.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

 • Kjenne til teorier om hvorfor bedrifter eksisterer.
 • Kjenne hovedtrekk ved bedriftens historiske utvikling med vekt på forståelse for tradisjonene som bygger opp under dagens bedrifter.
 • Ha opparbeidet kunnskap om eierskap, lederskap, internasjonale bedrifter, innovasjon og statens rolle i forhold til bedrifter
 • Kjenne til problemer knyttet til egeninteressen, og mulige løsninger og svar på dette.
 • Kjenne til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar, og utfordringer knyttet til dette.
 • Ha tilegnet seg kunnskap om etisk teorier og utfordringer som er relevante i næringslivet

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Reflektere allment over bedriftens roller i økonomien.
 • Forstå og reflekterer rundt hovedtrekkene ved de etiske og moralske dimensjonene knyttet til bedrifter.
 • Diskutere og forsøke å løse moralske dilemmasituasjoner i næringslivet.
 • Skille mellom eierskapets og lederskapets ulike roller og forankring.
 • Forstå statens mange roller overfor bedriften.
 • Reflektere skriftlig omkring komplekse sammenhenger.

Holdningsmål
 • Utvikle bevissthet om vårt eget ansvar som samfunnsborger
 • Utvikle bevissthet knyttet til både bedriftens og den ansattes eget moralske ansvar.
 • Utvikle bevissthet om forholdet mellom bedriften og samfunnet rundt.
 • Utvikle bevissthet om historisk endring og historisk forankring, ikke minst med tanke på etiske og moralske dimensjoner.

Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur

Annet:
Sverre Christensen. 2016. Kompendium for HIS 3410 Bedriften. Handelshøyskolen BI


Anbefalt litteratur
Bøker:
Micklethwait, John and Adrian Wooldridge. 2005. The company : a short history of a revolutionary idea. Modern Library. Paperback ed

Emneoversikt
 1. Introduksjon
 2. Bedriften og aksjeselskapet
 3. Bedriften og de tre industrielle revolusjonene
 4. Egeninteressens problem
 5. Bedriftenes samfunnsansvar
 6. Prosess: Etiske teorier og problemstillinger
 7. Lederskap
 8. Prosess: Gruppearbeid
 9. Eierskap
 10. Multinasjonale selskaper og globalisering
 11. Innovasjon og entreprenørskap
 12. Innovasjon - stat og samfunn
 13. Staten og bedriften
 14. Prosess og etikk: Oppsummering
 15. Oppsummering

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, skriving av innleveringsoppgave samt diskusjon og oppsummering av oppgavene. Det vil være 9 regulære forelesninger knyttet til hovedelementene i kurset. I tillegg vil det gjennom 3 forelesninger være presentasjon av etikk, skriveproblematikk, og oppsummering av hele prosessen. Innleveringsoppgaven vil bli distribuert via It's learning ved kursstart. Den skal skrives individuelt, leveres elektronisk.

Oppsummering av prosessen:
1. Plenumsforelesning m/skriveteknikk og etikk
2. Innlevering av individuell oppgave i It's learning, 4 - 6 sider (arbeidskrav)
3. Prosessen blir oppsummert av foreleser

Arbeidskrav
Studentene må ha levert og fått godkjent individuell oppgave i It's Learning.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen I
27
Forberedelse til forelesningen
18
Skrive individuell innleveringsoppgave
20
Deltagelse i undervisningen II
9
Selvstudium og kollokvier
121
Eksamen
4+1
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Det er et krav at studentene deltar i alle delene av prosessaktivitetene. Innlevering av individuell oppgave registrert i It's Learning.


Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Arbeidskrav
Studentene må ha levert og fått godkjent individuell oppgave i It's Learning, for å få ta eksamen i faget. Se punktet om Læreprosess og tidsbruk for nærmere beskrivelse.

Eksamen
Kurset avsluttes med følgende eksamenselementer og vekting:

1) En individuell 48 timers hjemmeeksamen, teller 70 % av karakteren
2) En individuell 1 times skoleeksamen, teller 30 % av karakteren. Den individuelle skoleeksamen vil være en kortsvarsoppgave basert på spørsmål fra hele pensum

Begge må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset HIS 3410 Bedriften, 7,5 studiepoeng.


Eksamenskode(r)
HIS 34102 Individuell hjemmeeksamen, teller 70 % av endelig karakter i kurset HIS 3410 Bedriften, 7,5 studiepoeng.
HIS 34103 Individuell skoleeksamen, teller 30 % av endelig karakter i kurset HIS 3410 Bedriften, 7,5 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
HIS 34102 - Alle hjelpemidler tillatt.
HIS 34103 - Ingen hjelpemidler tillatt.


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester, og HIS 34102 og HIS 34103 kan tas uavhengig av hverandre.
Studenter som ikke har godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen, og må gjennomføre dette i løpet av en senere kursgjennomføring.

Siste kontinuasjon i tre (3) timers individuell skriftlig eksamen HIS 34101 tilbys høsten 2016 og våren 2017.


Tilleggsinformasjon
På en vitenskapelig høyskole er korrekt bruk av kildehenvisninger et krav i alle faglige arbeider. Her er link til bibliotekets side om kildebruk og referanseteknikk som er anbefalt alle studenter ved Handelshøyskolen BI.