HIS 3410 Bedriften

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

HIS 3410 Bedriften

Kursansvarlig
Sverre August Christensen

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi en bred innføring i hovedtrekkene ved bedriftens rolle i økonomien. Gjennom historiske, etiske og teoretiske perspektiver vil bedriftens mangesidighet bli presentert i en større samfunnsmessig sammenheng. Kurset skal virke dannende gjennom en innføring i den vestlige verdens idé- og samfunnshistorie, med særlig henblikk på fundamentene for bedriften og markedsøkonomien.

Læringsmål
Kunnskapsmål
 • Kjenne til teorier om hvorfor bedrifter eksisterer.
 • Kjenne hovedtrekk ved bedriftens historiske utvikling med vekt på forståelse for tradisjonene som bygger opp under dagens bedrifter.
 • Ha kunnskap om hvordan det indre liv i bedriften fungerer.
 • Forstå hvordan maktforhold i bedriften reflekterer ulike former for legitimitet.
 • Ha kunnskap om betydningen av innovasjon, utvikling og kriser.

Ferdighetsmål
 • Kunne reflektere allment over bedriftens roller i økonomien.
 • Kunne forstå og reflekterer rundt hovedtrekkene ved de etiske og moralske dimensjonene knyttet til bedrifter.
 • Kunne diskutere moralske dilemmasituasjoner knyttet til bedriften.
 • Kunne skille mellom eierskapets og lederskapets ulike roller og forankring.
 • Forstå statens mange roller overfor bedriften.
 • Kunne reflektere skriftlig omkring komplekse sammenhenger.

Holdningsmål
 • Utvikle bevissthet om vårt eget ansvar som samfunnsborger
 • Utvikle bevissthet knyttet til både bedriften og den ansattes eget moralske ansvar.
 • Utvikle bevissthet om forholdet mellom bedriften og samfunnet rundt.
 • Utvikle bevissthet om historisk endring og historisk forankring, ikke minst med tanke på etiske og moralske dimensjoner.

Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Micklethwait, John and Adrian Wooldridge. 2005. The company : a short history of a revolutionary idea. Modern Library. Paperback edition

Annet:
Knut Sogner og Sverre Christensen. 2012. Kompendium for HIS 3410 Bedriften. Handelshøyskolen BI


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Introduksjon
 2. Bedriften og aksjeselskapet
 3. Bedriften og de tre industrielle revolusjonene
 4. Egeninteressens problem
 5. Bedriftenes samfunnsansvar
 6. Prosess: Etiske problemstillinger (Skriving av refleksjonsoppgave)
 7. Hvem leder bedriften?
 8. Prosess: Gruppediskusjon
 9. Eierskap og styring
 10. Bedriften og globalisering
 11. Hvordan skapes og utvikles bedrifter?
 12. Innovasjon og samfunn
 13. Staten og bedriften
 14. Prosess: Oppsummering
 15. Oppsummering

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, skriving av innleveringsoppgave samt diskusjon og oppsummering av oppgavene. Det vil være 9 regulære forelesninger knyttet til hovedelementene i kurset. I tillegg vil det gjennom 3 forelesninger være presentasjon av skriveproblematikk, hva gruppeprosessen dreier seg om og oppsummering av hele prosessen. I den delen som handler om skriving skal det inngå opplæring i siteringsskikk. Innleveringsoppgaven vil bli distribuert via It's learning ved kursstart. Den skal skrives individuelt, leveres elektronisk og så diskuteres i grupper på 4-6 studenter. Studentene skal i gruppen diskutere hverandres oppgaver og på dette grunnlaget lage en presentasjon som inneholder følgende to komponenter:
 1. Hva fikk gruppen ut av den individuelt innrettede diskusjonen om det skrivetekniske?
 2. Hvordan vil gruppen sammen oppsummere den faglige delen av spørsmålet?

Gruppepresentasjonen skal leveres individuelt og elektronisk, ingen leverer på vegne av noen andre.

Oppsummering av prosessen:
 1. Plenumsforelesning m/skriveteknikk og etikk
 2. Innlevering av individuell oppgave i It's learning, 4-6 sider (arbeidskrav)
 3. Studentene blir tildelt gruppe og det knyttes en forelesning til dette
 4. Gruppearbeid med innlevering av presentasjon (arbeidskrav)
 5. Prosessen blir oppsummert av foreleser

Arbeidskrav
Studentene må ha levert og fått godkjent både individuell oppgave og den individuelt innleverte gruppepresentasjonen i It's Learning. I tillegg vil det bli gitt 8 multiple flervalgstester. For å kunne gå opp til eksamen er det et krav at minst 5 av disse må være godkjent. For å få godkjent en test skal minst 30 % av antall oppnåelige poeng være oppnådd. Det vil være anledning til å ta testene inntil tre ganger før fristen for å gjennomføre testen går ut. Informasjon om tidsrommet for når tester kan tas blir gjort kjent via It's learning og i forelesningene.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen I
27
Forberedelse til forelesningen
18
Skrive individuell innleveringsoppgave
20
Fagoppgavekollokvier
12
Deltagelse i undervisningen II
9
Selvstudium og kollokvier
111
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Det er et krav at studentene deltar i alle delene av prosessaktivitene. Innlevering av
individuell oppgave og presentasjon blir registrerert i It's Learning.

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Ut- og innlevering av den individuelle innleveringsoppgaven, den påfølgende gruppediskusjonen, presentasjonen, samt nettlærers tilbakemelding og oppsummering av grupperapporten organiseres og gjennomføres via It's Learning.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger (helgesamlinger)
8
Forberedelse til forelesninger
12
Skrive individuell innleveringsoppgave
20
Fagoppgavekollokvier
12
Arbeid med pensumstoff, innsendingsoppgaver og oppgaver/aktiviteter på It's Learning*
145
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200
* Oppgavegjennomgangen skjer via It's Learning.

Arbeidskrav
Studentene må ha levert og fått godkjent både individuell oppgave og grupperapport(som leveres individuelt) i It's Learning for å få ta eksamen i faget. Se punktet om Læreprosess og tidsbruk for nærmere beskrivelse. I tillegg må studentene ha fått godkjent 5 av 8 flervalgstester.

Eksamen
Kurset avsluttes med en tre (3) timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
HIS 34101 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset HIS 3410 Bedriften, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt til eksamen.

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.
Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, må ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


Tilleggsinformasjon
På en vitenskapelig høyskole er korrekt bruk av kildehenvisninger et krav i alle faglige arbeider. Her er link til bibliotekets side om kildebruk og referanseteknikk som er anbefalt alle studenter ved Handelshøyskolen BI.