Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

HIS 3410 Bedriften - KONTINUASJONSEKSAMEN

HIS 3410 Bedriften - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
HIS 3410
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sverre August Christensen
Kursnavn på engelsk: 
The Firm - RE-SIT-EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Høst
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2022. Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2023 og siste gang våren 2024. Det vil ikke være krav til godkjent arbeidskrav for å kunne avlegge kontinuasjonseksamen når kurset er faset ut.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi en bred innføring i hovedtrekkene ved bedriftens rolle i økonomien. Gjennom historiske, etiske og teoretiske perspektiver vil flere sider av bedriften bli presentert i en større samfunnsmessig sammenheng. Kurset skal virke dannende gjennom en innføring i den vestlige verdens idéhistorie og økonomiske historie. Det historiske perspektivet vil sette studenten i stand til å forstå og se i sammenheng sentrale dagsaktuelle utfordringer som digitalisering, internasjonalisering og behovet for et bærekraftig næringsliv.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kjenne til teorier om hvorfor bedrifter eksisterer.
 • Kjenne hovedtrekk ved bedriftens historiske utvikling med vekt på forståelse for tradisjonene som bygger opp under dagens bedrifter.
 • Ha opparbeidet seg kunnskap om eierskap, lederskap, internasjonale bedrifter, innovasjon og statens rolle i forhold til bedrifter.
 • Kjenne til problemer knyttet til egeninteressen, og mulige løsninger og svar på dette problemet.
 • Kjenne til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar, og utfordringer knyttet til dette.
 • Ha tilegnet seg kunnskap om etiske teorier og utfordringer som er relevante i næringslivet.
 • Kurset skal gi studenten en innføring i verdien og relevansen av bærekraft, for bedrifter, næringsliv og samfunn.
 • Kurset vil gi studenten flere perspektiver på teknologi generelt og digital teknologi spesielt.
 • Kurset gir en innføring i multinasjonale selskaper og globalisering.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Reflektere allment over bedriftens roller i økonomien og samfunnet.
 • Forstå og reflektere rundt hovedtrekkene ved de etiske og moralske dimensjonene knyttet til bedrifter.
 • Diskutere og forsøke å løse moralske dilemmasituasjoner i næringslivet.
 • Skille mellom eierskapets og lederskapets ulike roller og forankring.
 • Forstå statens mange roller overfor bedriften.
 • Reflektere skriftlig omkring komplekse sammenhenger.
 • Være operativ og funksjonell på spørsmål knyttet til bærekraft i lokal og global sammenheng.
 • Kunne delta i diskusjoner om de eksisterende arbeidslivsrelasjonene i Norge.
 • Reflektere rundt betydningen av digitalisering og internasjonalisering.
Generell kompetanse
 • Utvikle bevissthet om vårt eget ansvar som samfunnsborger.
 • Tilegne seg forståelse knyttet til bedriftens og den ansattes moralske ansvar.
 • Utvikle bevissthet om forholdet mellom bedriften og samfunnet rundt.
 • Utvikle bevissthet om historisk endring og historisk forankring, ikke minst med tanke på etiske og moralske spørsmål.
 • Utvikle dypere forståelse om betydningen av bærekraft i vid forstand, på lokalt og globalt plan.
 • Utvikle bevissthet om hvordan digitalisering, liberalisering og globalisering henger sammen.
Kursets innhold
 1. Introduksjon
 2. Bedriften og aksjeselskapet
 3. Bedriften og de tre industrielle revolusjonene
 4. Egeninteressens problem
 5. Bedriftenes samfunnsansvar
 6. Etikk
 7. Lederskap
 8. Eierskap
 9. Multinasjonale selskaper og globalisering
 10. Innovasjon og entreprenørskap
 11. Innovasjon - stat og samfunn
 12. Staten og bedriften
 13. Bærekraft og bedriften
 14. Oppsummering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av ulike former for undervisning. Det vil være undervisning og forelesning knyttet til de 12 hovedelementene i kurset. I tillegg vil foreleserne gjøre bruk av video og muligens TV-sendinger. Tre av undervisningsøktene handler om etikk i vid forstand, og vil danne grunnlaget for innlevering av et obligatorisk arbeidskrav. Innleveringsoppgaven vil bli distribuert innen tredje forelesning, den skal skrives individuelt, og leveres elektronisk. I tillegg til å skrive oppgaven, inngår det i arbeidskravet at studentene vurderer andres oppgaver. Dette skjer digitalt og anonymt.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon

Når kurset er faset ut vil det vil ikke være krav til godkjent arbeidskrav for å kunne avlegge kontinuasjonseksamen.

På en vitenskapelig høyskole er korrekt bruk av kildehenvisninger et krav i alle faglige arbeider. Her er link til bibliotekets side om kildebruk og referanseteknikk som er anbefalt alle studenter ved Handelshøyskolen BI.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
HIS 34106
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
27 Time(r)
Deltagelse i undervisningen I
Forberedelse til undervisning
18 Time(r)
Innlevering(er)
15 Time(r)
Skrive individuell innleveringsoppgave (arbeidskrav)
Undervisning
9 Time(r)
Deltagelse i undervisningen II
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
128 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.