FIN 3521 Finansiering av bedrifter

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

FIN 3521 Finansiering av bedrifter


Kursansvarlig
Siv J Staubo

Institutt
Institutt for finans

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Finansiering av bedrifter (Corporate finance) går ut på å lære om å evaluere investeringer, og om hvordan investeringer kan finansieres. God kunnskap om om dette er nødvendig for å kunne forstå det økonomiske innholdet i investerings- og finansieringsbeslutninger. Det er viktig å lære hvordan man skaffer seg relevant informasjon, og å kunne analysere ulike alternativer. Dette er viktig for å kunne ta riktige beslutninger.

Målet for kurset Finansiering av bedrifter (Corporate finance) er å gi studentene essensiell kunnskap og ferdigheter de trenger for å delta delta i diskusjoner om problemer i finans og utføre analyser av ulike problemstillinger. Videre bør studenten kunne ta riktig beslutninger relatert til investerings og finansierings prosjekter, og kunne forklare grunnlaget for beslutningene.

Kurset fokuser i hovedsak på kapitalstruktur og dividende beslutninger. Deretter gir kurset en innføring i opsjons teori, risikostyring, og fusjoner og oppkjøp (mergers and acquisitions).

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå begrepet kapitalstruktur, forholdet mellom gjeld og egenkapital
 • Forstå forholdet mellom gjeldsgrad og risiko
 • Forstå betydningen av perfekte kapitalmarkeder
 • Forstå betydningen ett-ledds og to-ledds-beskatning har på verdsettelse av eiendeler
 • Forstå betydningen av dividende
 • Forstå opsjonsprising
 • Forstå at finansielle instrumenter kan brukes til risikostyring
 • Forstå grunnlaget for fusjoner og oppkjøp

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Beregne gjeldsgradens innvirkning på risikoen i egenkapitalen
 • Beregne verdien av selskap med og uten gjeld
 • Forklare skattens betydning ved verdsettelse av eiendeler
 • Forklare teorier som strider mot perfekte kapitalmarkeder
 • Forklare betydningen av dividende
 • Forklare prinsippene i opsjons tankegangen
 • Forklare betydningen av risikostyring

Holdningsmål
Kurset tar utgangspunkt i perfekte kapitalmarkeder, og forklarer deretter imperfeksjoner som eksisterer i den virkelige verden. Studenten bør kunne forholde seg til betydningen av disse imperfeksjonene for bedriften, eierne, de ansatte og samfunnet forøvrig. Studenten bør kunne stille kritiske spørsmål til alle aspekter som har en betydning for en bedrifts verdi. Videre bør studentene, etter dette kurset, kunne reflektere over hvordan en bedrift bør drives for at den skal være et positivt bidrag til samfunnet generelt.

Forkunnskaper
BØK 3423 Finans eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Hillier, David ... [et al.]. 2013. Corporate finance. Second European ed. McGraw-Hill Higher Education. Latest edition

Anbefalt litteratur
Bøker:
Berk, Jonathan, Peter DeMarzo. 2014. Corporate finance : the core. 3rd ed., Global ed. Pearson. 270

Emneoversikt
 • Kapitalstruktur: En innføring
 • Kapitalstruktur: Fordeler og ulemper med gjelds finansiering
 • Verdsettelse av selskaper basert på kapitalstruktur
 • Dividende beslutninger
 • Egenkapital finansiering
 • Gjelds finansiering
 • Opsjons teori
 • Finansielle instrumenter
 • Fusjon og oppkjøp (Mergers and acquisitions)

Dataverktøy
Det anbefales bruk av regneark for løsing av de tre obligatoriske innleveringene.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset består av 42 undervisningstimer, obligastoriske innleveringer, individuelle studier av pensum og oppgaveløsning. Det er ikke obligatorisk fremmøte ved forelesningene. Studenten har likevel selv ansvar for å innhente all relvant informasjon om kurset gitt av foreleser som ikke er lagt ut på kursets hjemmeside/it's learning eller i pensumlitteraturen. Anbefalt tidsbruk:

Aktivitet
Timer
Deltagelse i ordinære forelesninger
36
Oppgavegjennomgang i plenum
6
IForberedelse til forelesninger og oppgavegjennomgang
125
Tre obligatoriske innleveringer
15
Eksamensforberedelse
18
Sum
200

Obligatoriske innleveringer:
I løpet av kurset blir det gitt tre obligatoriske innleveringer. Disse innleveingene blir lagt ut på It's learning. Løsningen skal leverses elektronisk på It's learning. To av tre innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Administrative detaljer angående innleveringene vil bli gitt i klassen.

Tilbakemelding på innleveringene blir gitt på to måter:
 1. It's learning viser om innleveringene er godkjent eller ikke.
 2. Innleveringene vil bli gjennomgått i plenum. Løsning vil bli publisert på It's learning

Arbeidskrav
For å kunne ta den avsluttende eksamen må studentene få godkjent 2 av 3 innleveringer. Se læringsprosess og tidsbruk.

Eksamen
Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
FIN 35211 - Skriftlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset FIN 3521 Corporate Finance; 7,5 ECTS credits.

Hjelpemidler til eksamen
Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys neste gang kurset tilbys.

Tilleggsinformasjon