FIN 3521 Finansiering av bedrifter

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

FIN 3521 Finansiering av bedrifter


Kursansvarlig
Espen Henriksen

Institutt
Institutt for finans

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Finansiering av bedrifter (corporate finance) er studiet av hvordan bedrifter finansieres. Kjernen i kurset er å forstå hvilken betydning finanseringen av bedriften (kapitalstrukturen) har både for verdien av bedriften og for verdsettelse av nye investeringer.

I tidligere kurs, slik som i introduksjonskurset i investeringsanalyse, beregnet vi verdien av en bedrift eller et investeringsprosjekt med en gitt diskonteringsfaktor. For enkelhets skyld abstraherte vi fra betydningen av finansiering og kapitalstruktur for verdien av bedriften og for diskonteringsfaktoren for nye prosjekter.


I dette kurset vil vi analysere i betydningen av bedrifters finansieringsbeslutninger. Disse beslutningene bestemmer kapitalstrukturen, hvilket vil si hvor mye gjeld, egenkapital og andre finansieringsformer som bedriften har utestående.

Vi vil først analysere betydningen av finansieringsbeslutningene i perfekte kapitalmarkeder. Vi vil da lære at under disse strenge betingelsene er verdien av bedriften uavhengig av hvordan den er finansiert.

Grunnene til at finansieringsbeslutninger kan ha betydning for verdien av en bedrift, er derfor å finne i friksjoner og andre imperfeksjoner i kapitalmarkeder. Den friksjonsløse modellen er et godt analytisk utgangspunkt for å identifisere og kvantifisere de friksjonene og imperfeksjonene som er de viktigste når bedrifter foretar sine finanseringsbeslutninger.

Vi vil så analysere hvordan bedrifter på en mest mulig hensiktsmessig måte kan tilbakeføre overskudd til eierne, med andre ord hvordan utbyttepolitikken bør innrettes.

Til slutt i kurset vil vi analysere hvordan opsjoner verdsettes. Vi vil vise hvordan flere finansieringsbeslutninger bedrifter står overfor, kan forstås og verdsettes som opsjoner.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå begrepet kapitalstruktur, forholdet mellom gjeld og egenkapital
 • Forstå forholdet mellom gjeldsgrad og risiko
 • Forstå betydningen av perfekte kapitalmarkeder
 • Forstå betydningen ett-ledds og to-ledds-beskatning har på verdsettelse av eiendeler
 • Forstå betydningen av utbytte
 • Forstå grunnleggende opsjonsprising
 • Forstå at finansielle instrumenter kan brukes til risikostyring

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Beregne gjeldsgradens innvirkning på risikoen i egenkapitalen
 • Beregne verdien av selskap med og uten gjeld
 • Beregne betydningen av skatt og andre friksjoner for verdsettelse av eiendeler
 • Beregne betydningen av utbyttepolitikk
 • Bergene verdien av finansielle opsjoner og realopsjoner

Holdningsmål
Kurset analyserer hvordan bedrifter finansieres i konkurranseutsatte kapitalmarkeder. Studenten bør kunne forholde seg til betydningen av finansieringsbeslutningene for bedriften, eierne, de ansatte og samfunnet forøvrig. Studenten bør kunne stille kritiske spørsmål til alle aspekter som har en betydning for en bedrifts verdi. Videre bør studentene, etter dette kurset, kunne reflektere over hvordan en bedrift bør drives for at den skal være et positivt bidrag til samfunnet generelt.

Forkunnskaper
BØK 3423 Finans eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
David Hillier, Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe, Badford Jordan. 2016. Corporate finance. 3rd ed. European. McGraw-Hill Higher Education

Anbefalt litteratur
Bøker:
Bøhren, Øyvind; Michalsen, Dag. 2012. Finansiell Økonomi: Teori og praksis. 4. utgave. Fagbokforlaget. 270

Emneoversikt
 • Kapitalstruktur: En innføring
 • Kapitalstruktur: Fordeler og ulemper med gjelds finansiering
 • Verdsettelse av selskaper basert på kapitalstruktur
 • Dividende beslutninger
 • Egenkapital finansiering
 • Gjelds finansiering
 • Opsjons teori
 • Finansielle instrumenter
 • Fusjon og oppkjøp (Mergers and acquisitions)

Dataverktøy
Det anbefales bruk av regneark for løsing av de tre obligatoriske innleveringene.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset består av 42 undervisningstimer, obligastoriske innleveringer, individuelle studier av pensum og oppgaveløsning. Det er ikke obligatorisk fremmøte ved forelesningene. Studenten har likevel selv ansvar for å innhente all relvant informasjon om kurset gitt av foreleser som ikke er lagt ut på kursets hjemmeside/it's learning eller i pensumlitteraturen. Anbefalt tidsbruk:

Aktivitet
Timer
Deltagelse i ordinære forelesninger
36
Oppgavegjennomgang i plenum
6
IForberedelse til forelesninger og oppgavegjennomgang
125
Tre obligatoriske innleveringer
15
Eksamensforberedelse
18
Sum
200

Obligatoriske innleveringer:
I løpet av kurset blir det gitt tre obligatoriske innleveringer. Disse innleveingene blir lagt ut på It's learning. Løsningen skal leverses elektronisk på It's learning. To av tre innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Administrative detaljer angående innleveringene vil bli gitt i klassen.

Tilbakemelding på innleveringene blir gitt på to måter:
 1. It's learning viser om innleveringene er godkjent eller ikke.
 2. Innleveringene vil bli gjennomgått i plenum. Løsning vil bli publisert på It's learning

Arbeidskrav
For å kunne ta den avsluttende eksamen må studentene få godkjent 2 av 3 innleveringer. Se læringsprosess og tidsbruk.

Eksamen
Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
FIN 35211 - Skriftlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset FIN 3521 Corporate Finance; 7,5 ECTS credits.

Hjelpemidler til eksamen
Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

Tilleggsinformasjon