FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1


Kursansvarlig
Ina Due-Tønnessen

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen en stund, men vil også kunne være nyttig for yngre ledere og trainees. Kurset vil være aktuelt for beslutningstakere og rådgivere så vel i forsikringsbransjen som for brukere av forsikringstjenester i offentlig eller privat virksomhet. Det vil være spesielt nyttig for ansatte i økonomiavdelinger. Kurset er obligatorisk til Risk and Insurance.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal forstå forsikringsselskapet som en del av finansnæringen. Videre skal de kunne forstå sammensetningen av selskapets investeringsstrategi, og kjenne regelverket som ligger til grunn. Studentene må lese og forstå resultatregnskap og balanse i et årsregnskap. De må vite hvordan og hvorfor stresstester gjennomføres.

Ferdighetsmål
Studentene skal få en overordnet forståelse av det generelle rammeverket forsikringsselskaper er underlagt. De skal med utgangspunkt i balansen tilhørende et liv- eller skadeselskap kunne forklare den regnskapsmessige behandlingen av sentrale poster i regnskapet som finansielle eiendeler og forsikringsmessige avsetninger samt annet regelverk av betydning for å forstå behandlingen av forsikringsmessige avsetninger. Studentene skal også forstå grunnlaget for beregning av kapitalkrav. De må kunne tolke stresstester, og gjøre rede for hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes. Studentene skal kunne forklare grunnleggende reassuranseformer og når de er aktuelt for et forsikringsselskap å benytte forskjellige typer reassuranse.

Holdningsmål
Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til de lover og regler som gjelder for finansnæringen, og bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.


Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet.
Kurset Innføring i forsikring bør være gjennomgått.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Clausen, Tore, Bjørnar Engelsen, Per Hovelsen, Thore Jordet, Kari Opsjøn. 2016. Forsikringsøkonomi : en innføring. 16. utg. BI Forsikring. Uaktuelle deler fjernet

Annet:
Annet:


A
1) Prop. 125 L (2013–2014) til Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)
Kapittel 6.1, 6.2, 6.7, 6.8 og 6.9, Virksomhetskrav og kapitalkrav mv. for finansforetak
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-125-L-20132014/id763465/?q=&ch=6

2) Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)
Kapittel 13 - underkapittel I og II, Kapittel 14 - underkapittel II og III, § 18-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-04-10-17?q=lov om finansforetak

3) Forskrift til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet (Solvens II-forskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-08-25-999

4) Forskrift om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-overgangsregler-mv.-til-lov-10.-april-2015-nr.-17-om-finansforetak-og-finanskonsern-finansforetaksloven/id2468829/

5) Høring - forskrifter til finansforetaksloven
Del II og III i høringsnotatet, Hovedkapittel 2, 3 og 10 i Forslag til forskrifter (Vedlegg 1)
https://www.regjeringen.no/contentassets/b2cf5967d69a4290999302d79ca979ac/horingsnotat_finansforetaksloven.pdf

6) Lov om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven)
Kapittel 1 - Kapittel 7 i endret lov gjeldende fra 1.januar 2016.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-44?q=lov om forsikringsvirksomhet7) Rundskriv Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II
http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2015/4_kvartal/Rundskriv_15_2015_Tekniske_Standarder_Solvens_II.pdf

8) Implementing Technical Standards supplementing Directive 2009/138/EC (Solvency II Directive)
http://ec.europa.eu/finance/insurance/docs/solvency/solvency2/overview-solvency-2-its_en.pdf

9) Risikoanalyser/stresstester i forsikringsselskaper og pensjonsforetak
http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn-og-overvakning/Rapportering/Stresstester/

10) Jone Engh: Forsikringsvirksomhetsloven, kap. 7.1-7.4 (relevant tolkningsgrunnlag for den nye finansforetakslovens §§ 13-1 og 13-2)

11) Finanstilsynets tilsynsmetodikk med bruk av risikomoduler, Modul for markeds- og kredittrisiko i forsikring: Evaluering av styring og kontroll
http://www.finanstilsynet.no/Global/Forsikring%20og%20pensjon/Livsforsikring/Tilsyn%20og%20overv%c3%a5king/Tilsyn/Risikobasert%20tilsyn/modul%20for%20markeds-%20og%20kredittrisiko%20%20i%20forsikring%20-%20Evaluering%20av%20styring%20og%20kontroll%20_10.09.pdf

B
Foreløpig versjon, forventes å måtte oppdateres etter endringer i Forsikringsvirksomhetsloven og den nye Finansforetaksloven
Rundskriv 13/2012, Rettleiing til rekneskapsregelverket for forsikringsselskap
http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2012/3_kvartal/Rundskriv_13_2012_Vedlegg.pdf


1) Lov om årsregnskap 1998:56
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-056.html

2) Forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper og livsforsikringsselskaper
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forskrift-om-arsregnskap-for-skadeforsikringsselskaper-og-livsforsikringsselskaper/id2468844/

3) Forskrift 18. desember 2015 om årsregnskap for livsforsikringsselskaper
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1824?q=årsregnskap for livsforsikringsselskaper

4) Forskrift 18. desember 2015 om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1775?q=årsregnskap for skadeforsikringsselskapTillegg (ikke i dokumentsamling)

Solvens II (informasjonsside fra Finanstilsynet)
http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tema/Solvens-II/

Solvens II (informasjonsside fra EU-Kommisjonen)
http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm

Forskrift av 21. desember 2015 om utfyllende regler til Solvens II-forskriften
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2015/4_kvartal/Finanstilsynet-har-fastsatt-forskrift-med-utfyllende-regler-for-Solvens-II/

Høringsnotat om tilpasning av årsregnskapsforskrifter til IFRS
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/fma/horingsnotat_270907_1.pdf


Gleditsch, Jon.. 2016. Reassuranse - en innføring. BI Forsikring. Hefte som etter hvert vil komme i bokformat. Mindre rettelser gjort i 2016 versjonen.Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Emneoversikt
· Utviklingstrekk - endringer, forsikringsselskapet som del av
finanskonsern
· Generelle rammebetingelser for forsikringsselskapers
virksomhet (kapitaldekning, solvenskrav, regelverk,
virksomhetsstyring)
· Kapitalforvaltning og kapitalkrav
Investeringsrisiko og forsikringsrisiko
· Resultatregnskap og balanse
Grunnleggende regnskapsprinsipper
Vurderingsreglene
Krav til årsregnskap og årsberetning
· Reassuranse


  Dataverktøy


  Læreprosess og tidsbruk
  Gjennomføring
  Deltid
  Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver.
  Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 5 dager). Deltakelse på samling er obligatorisk.


  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på intensivundervisning 5 dager
  35
  Forberede til forelesninger
  10
  Arbeid med pensumstoff
  95
  Oppgaver/aktiviteter på it’s learning
  30
  Løse innsendingsoppgaver (2)
  26
  Eksamen
  4
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200


  Må ha tilgang til Internett. I kurset anvendes regnearket Excel.


  Eksamen
  Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26321, skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler,BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinær eksamen. Det påløper ekstra avgift for kontinuasjonseksamen.

  Tilleggsinformasjon