FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1


Kursansvarlig
Ina Due-Tønnessen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen en stund, men vil også kunne være nyttig for yngre ledere og trainees. Kurset vil være aktuelt for beslutningstakere og rådgivere så vel i forsikringsbransjen som for brukere av forsikringstjenester i offentlig eller privat virksomhet. Det vil være spesielt nyttig for ansatte i økonomiavdelinger. Kurset er obligatorisk til Risk and Insurance.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal forstå forsikringsselskapet som en del av finansnæringen. Videre skal de kunne forstå sammensetningen av selskapets investeringsstrategi, og kjenne regelverket som ligger til grunn. Studentene må lese og forstå resultatregnskap og balanse i et årsregnskap. De må vite hvordan og hvorfor stresstester gjennomføres.

Ferdighetsmål
Studentene skal få en overordnet forståelse av det generelle rammeverket forsikringsselskaper er underlagt. De skal med utgangspunkt i balansen tilhørende et liv- eller skadeselskap kunne forklare den regnskapsmessige behandlingen av sentrale poster i regnskapet som finansielle eiendeler og forsikringsmessige avsetninger samt annet regelverk av betydning for å forstå behandlingen av forsikringsmessige avsetninger. Studentene skal også forstå grunnlaget for beregning av kapitalkrav. De må kunne tolke stresstester, og gjøre rede for hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes. Studentene skal kunne forklare grunnleggende reassuranseformer og når de er aktuelt for et forsikringsselskap å benytte forskjellige typer reassuranse.

Holdningsmål
Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til de lover og regler som gjelder for finansnæringen, og bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.


Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet.
Kurset Innføring i forsikring bør være gjennomgått.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gleditsch, Jon ... [et al.]. 2007. Reassuranse : en innføring. 4. utg. BI Forsikring. Ny bok av John Gleditsch vil foreligge til vårsemesteret 2014
Tore Clausen, Bjørnar Engelsen, Per Hovelsen, Thore Jordet, Kari Opsjøn. 2012. Forsikringsøkonomi en innføring. 16. utg.. BI Forsikring


Annet:
Forsikringsvirksomhetsloven
http://www.lovdata.no/all/hl-20050610-044.html
Kapittel 6, 7, 8, 9 og 12

Forskrift til forsikringsloven
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060630-0869.html
Jm.fr. kapitlene over

Høringsnotat fra Kredittilsynet (Finanstilsynet):
Bakgrunnsnotat, Ny kapitalforvaltningsforskrift
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/hdk/2006/0087/ddd/pdfv/286999-kt220606bakgrunnsnotat.pdf

Høringsnotat: Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/horing---forslag-til-endringer-i-kapital/horingsnotat.html?id=577616

Finanstilsynets tilsynsmetodikk med bruk av risikomoduler, Modul for markeds- og kredittrisiko i forsikring: Evaluering av styring og kontroll
http://www.finanstilsynet.no/Global/Forsikring%20og%20pensjon/Livsforsikring/Tilsyn%20og%20overv%c3%a5king/Tilsyn/Risikobasert%20tilsyn/modul%20for%20markeds-%20og%20kredittrisiko%20%20i%20forsikring%20-%20Evaluering%20av%20styring%20og%20kontroll%20_10.09.pdf

Forskrifter om kapitalforvaltning:
§ Forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning
2007-12-17 nr 1457
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/fd/td-20071217-1457-006.html&emne=kapitalforvaltning*&&

§ Forskrift om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning, FOR-2007-12-17 nr1456
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20071217-1456.html

§ Forskrift om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern (2006:1616) http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20061222-1616.html

§ Forskrift om minstekrav til egenkapital (1989:0931)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-19890908-0931.html


§ Forskrifter om beregning av solvensmargin (1995:481/482)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19950519-0481.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19950519-0482.html

§ Forskrift om beregning av ansvarlig kapital (1990/435)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19900601-0435.html

Rundskriv fra Finanstilsynet
§ Rundskriv 3/2012: Regulering i samsvar med § 5 i ”Forskrift om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper.”
http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2012/1_kvartal/Rundskriv_3_2012.pdf

§ Rundskriv 7/2008: Risikoanalyser/stresstester i forsikringsselskaper og pensjonsforetak
http://www.kredittilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2008/1-kvartal/Risikoanalyserstresstester-i-forsikringsselskaper-og-pensjonsforetak/

Endring av forskrift om rapportering av stresstester for forsikringsselskap og pensjonsføretak
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2012/1_kvartal/Endring-av-forskrift-om-rapportering-av-stresstestar-for-forsikringsselskap-og-pensjonsforetak/

Lov om årsregnskap 1998:56
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-056.html

Forskrift for årsregnskap mm for forsikringsselskaper (FOR 1998:1241)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19981216-1241.html

Rundskriv 15/2011, Rettleiing til rekneskapsregelverket for forsikringsselskap
http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2011/2_kvartal/Rundskriv_15_2011.pdf

Forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring (1991:301)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19910510-0301.html

Forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring (1992:1242) (Utfyllende)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19921118-1242.html

Høringsnotat om tilpasning av årsregnskapsforskrifter til IFRS
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/hdk/2006/0101/ddd/pdfv/293205-horingsnotat_utarbeidet_av_kredittilsynet.pdfAnbefalt litteratur

Emneoversikt
Emneoversikt
· Utviklingstrekk - endringer, forsikringsselskapet som del av
finanskonsern
· Generelle rammebetingelser for forsikringsselskapers
virksomhet (kapitaldekning, solvenskrav, regelverk,
virksomhetsstyring)
· Kapitalforvaltning og kapitalkrav
Investeringsrisiko og forsikringsrisiko
· Resultatregnskap og balanse
Grunnleggende regnskapsprinsipper
Vurderingsreglene
Krav til årsregnskap og årsberetning
· Reassuranse


  Dataverktøy
  Må ha tilgang til Internett. I kurset anvendes regnearket Excel.

  Læreprosess og tidsbruk
  Gjennomføring
  Deltid
  Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver.
  Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 5 dager). Deltakelse på samling er obligatorisk.


  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på intensivundervisning 5 dager
  35
  Forberede til forelesninger
  10
  Arbeid med pensumstoff
  95
  Oppgaver/aktiviteter på it’s learning
  30
  Løse innsendingsoppgaver (2)
  26
  Eksamen
  4
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200


   Eksamen
   Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.

   Eksamenskode(r)
   FAK 26321, skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1, 7,5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen
   Alle hjelpemidler + calculator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
   Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


   Kontinuasjon
   Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinær eksamen. Det påløper ekstra avgift for kontinuasjonseksamen.

   Tilleggsinformasjon