FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1


Kursansvarlig
Ina Due-Tønnessen

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen en stund, men vil også kunne være nyttig for yngre ledere og trainees. Kurset vil være aktuelt for beslutningstakere og rådgivere så vel i forsikringsbransjen som for brukere av forsikringstjenester i offentlig eller privat virksomhet. Det vil være spesielt nyttig for ansatte i økonomiavdelinger. Kurset er obligatorisk til Risk and Insurance.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal forstå forsikringsselskapet som en del av finansnæringen. Videre skal de kunne forstå sammensetningen av selskapets investeringsstrategi, og kjenne regelverket som ligger til grunn. Studentene må lese og forstå resultatregnskap og balanse i et årsregnskap. De må vite hvordan og hvorfor stresstester gjennomføres.

Ferdighetsmål
Studentene skal få en overordnet forståelse av det generelle rammeverket forsikringsselskaper er underlagt. De skal med utgangspunkt i balansen tilhørende et liv- eller skadeselskap kunne forklare den regnskapsmessige behandlingen av sentrale poster i regnskapet som finansielle eiendeler og forsikringsmessige avsetninger samt annet regelverk av betydning for å forstå behandlingen av forsikringsmessige avsetninger. Studentene skal også forstå grunnlaget for beregning av kapitalkrav. De må kunne tolke stresstester, og gjøre rede for hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes. Studentene skal kunne forklare grunnleggende reassuranseformer og når de er aktuelt for et forsikringsselskap å benytte forskjellige typer reassuranse.

Holdningsmål
Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til de lover og regler som gjelder for finansnæringen, og bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.


Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet.
Kurset Innføring i forsikring bør være gjennomgått.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Clausen, Tore, Bjørnar Engelsen, Per Hovelsen, Thore Jordet, Kari Opsjøn. 2012. Forsikringsøkonomi : en innføring. 16. utg. BI Forsikring
Jordet, Thore ... [et al.]. 2012. Forsikringsøkonomi : en innføring. 16. utg. BI Forsikring. 157/3


Annet:
Annet:
Jone Engh: Forsikringsvirksomhetsloven, kap. 7.1-7.4
Forsikringsvirksomhetsloven

http://www.lovdata.no/all/hl-20050610-044.html
Kapittel 6, 7, 8, 9 og 12

Forskrift til forsikringsloven
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060630-0869.html
Jm.fr. kapitlene over
Høringsnotat fra Kredittilsynet (Finanstilsynet):
Bakgrunnsnotat, Ny kapitalforvaltningsforskrift
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/hdk/2006/0087/ddd/pdfv/286999-kt220606bakgrunnsnotat.pdf

Høringsnotat: Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/horing---forslag-til-endringer-i-kapital/horingsnotat.html?id=577616

Finanstilsynets tilsynsmetodikk med bruk av risikomoduler, Modul for markeds- og kredittrisiko i forsikring: Evaluering av styring og kontroll
http://www.finanstilsynet.no/Global/Forsikring%20og%20pensjon/Livsforsikring/Tilsyn%20og%20overv%c3%a5king/Tilsyn/Risikobasert%20tilsyn/modul%20for%20markeds-%20og%20kredittrisiko%20%20i%20forsikring%20-%20Evaluering%20av%20styring%20og%20kontroll%20_10.09.pdf

Norsk:
Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-125-L-20132014/id763465/?docId=PRP201320140125000DDDEPIS&ch=1&q=&regj_oss=20&ref=search&term=

Høringsnotat – forskriftsforslag Solvens II:
http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Aktuelt_vedlegg/2014/4_kvartal/Hoeringsnotat_forskriftsforslag_Solvens_II.pdf

EU/EØS:
Implementing rules (Gjennomføringsbestemmelsene, oktober 2014)
http://ec.europa.eu/finance/insurance/docs/solvency/solvency2/delegated/141010-delegated-act-solvency-2_en.pdf

Omnibus II (april 2014) :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0051&from=EN

Forskrifter om kapitalforvaltning:
§ Forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning
2007-12-17 nr 1457
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/fd/td-20071217-1457-006.html&emne=kapitalforvaltning*&&

§ Forskrift om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning, FOR-2007-12-17 nr1456
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20071217-1456.html

§ Forskrift om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern (2006:1616) http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20061222-1616.html
§ Forskrift om minstekrav til egenkapital (1989:0931)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-19890908-0931.html

§ Forskrifter om beregning av solvensmargin (1995:481/482)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19950519-0481.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19950519-0482.html

§ Forskrift om beregning av ansvarlig kapital (1990/435)

http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19900601-0435.html

Rundskriv fra Finanstilsynet
§ Rundskriv 3/2013: Regulering i samsvar med § 5 i ”Forskrift om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper.”
http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2013/1_kvartal/Rundskriv_3_2013.pdf

http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2013/4_kvartal/Rundskriv_13_2013.pdf
§ Rundskriv 7/2008 (se også: http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn-og-overvakning/Rapportering/Stresstester/): Risikoanalyser/stresstester i forsikringsselskaper og pensjonsforetak
http://www.kredittilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2008/1-kvartal/Risikoanalyserstresstester-i-forsikringsselskaper-og-pensjonsforetak/
§ Finanstilsynets siste brev, nå sendt til forsikringsselskapene om forberedelsene til S-II:
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2013/4_kvartal/Brev-til-forsikringsselskapene-om-forberedelser-til-Solvens-II/

Lov om årsregnskap 1998:56
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-056.html
Forskrift for årsregnskap mm for forsikringsselskaper (FOR 1998:1241)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19981216-1241.html

Rundskriv 13/2012, Rettleiing til rekneskapsregelverket for forsikringsselskap
http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2012/3_kvartal/Rundskriv_13_2012_Vedlegg.pdf
Forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring (1991:301)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19910510-0301.html

Forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring (1992:1242) (Utfyllende)
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-19921118-1242.html
Høringsnotat om tilpasning av årsregnskapsforskrifter til IFRS
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/hdk/2006/0101/ddd/pdfv/293205-horingsnotat_utarbeidet_av_kredittilsynet.pdf


Gleditsch, Jon.. 2013. Reassuranse - en innføring. BI Forsikring. Hefte som etter hvert vil komme i bokformatAnbefalt litteratur

Emneoversikt
Emneoversikt
· Utviklingstrekk - endringer, forsikringsselskapet som del av
finanskonsern
· Generelle rammebetingelser for forsikringsselskapers
virksomhet (kapitaldekning, solvenskrav, regelverk,
virksomhetsstyring)
· Kapitalforvaltning og kapitalkrav
Investeringsrisiko og forsikringsrisiko
· Resultatregnskap og balanse
Grunnleggende regnskapsprinsipper
Vurderingsreglene
Krav til årsregnskap og årsberetning
· Reassuranse


  Dataverktøy
  Må ha tilgang til Internett. I kurset anvendes regnearket Excel.

  Læreprosess og tidsbruk
  Gjennomføring
  Deltid
  Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver.
  Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 5 dager). Deltakelse på samling er obligatorisk.


  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på intensivundervisning 5 dager
  35
  Forberede til forelesninger
  10
  Arbeid med pensumstoff
  95
  Oppgaver/aktiviteter på it’s learning
  30
  Løse innsendingsoppgaver (2)
  26
  Eksamen
  4
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200


   Eksamen
   Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.

   Eksamenskode(r)
   FAK 26321, skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1, 7,5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen
   Alle hjelpemidler, BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

   Kontinuasjon
   Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinær eksamen. Det påløper ekstra avgift for kontinuasjonseksamen.

   Tilleggsinformasjon