FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1

FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1

Kurskode: 
FAK 2632
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen en stund, men vil også kunne være nyttig for yngre ledere og trainees. Kurset vil være aktuelt for beslutningstakere og rådgivere så vel i forsikringsbransjen som for brukere av forsikringstjenester i offentlig eller privat virksomhet. Det vil være spesielt nyttig for ansatte i økonomiavdelinger. Kurset er obligatorisk til Risk and Insurance.

Kunnskapsmål

Studentene skal forstå forsikringsselskapet som en del av finansnæringen. Videre skal de kunne forstå sammensetningen av selskapets investeringsstrategi, og kjenne regelverket som ligger til grunn. Studentene må lese og forstå resultatregnskap og balanse i et årsregnskap. De må vite hvordan og hvorfor stresstester gjennomføres.

Ferdighetsmål

Studentene skal få en overordnet forståelse av det generelle rammeverket forsikringsselskaper er underlagt. De skal med utgangspunkt i balansen tilhørende et liv- eller skadeselskap kunne forklare den regnskapsmessige behandlingen av sentrale poster i regnskapet som finansielle eiendeler og forsikringsmessige avsetninger samt annet regelverk av betydning for å forstå behandlingen av forsikringsmessige avsetninger. Studentene skal også forstå grunnlaget for beregning av kapitalkrav. De må kunne tolke stresstester, og gjøre rede for hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes. Studentene skal kunne forklare grunnleggende reassuranseformer og når de er aktuelt for et forsikringsselskap å benytte forskjellige typer reassuranse.

Holdningsmål

Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til de lover og regler som gjelder for finansnæringen, og bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.

Kursets innhold

Emneoversikt

 • Utviklingstrekk - endringer, forsikringsselskapet som del avfinanskonsern
 • Generelle rammebetingelser for forsikringsselskapers virksomhet (kapitaldekning, solvenskrav, regelverk, virksomhetsstyring)
 • Kapitalforvaltning og kapitalkrav Investeringsrisiko og forsikringsrisiko
 • Resultatregnskap og balanse, Grunnleggende regnskapsprinsipper, Vurderingsreglene, Krav til årsregnskap og årsberetning
 • Reassuranse
Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver.
Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 5 dager). Deltakelse på samling er obligatorisk.

I kurset anvendes regnearket Excel.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet.
Kurset Innføring i forsikring bør være gjennomgått.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26321
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamenskode:FAK 26321
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning35Time(r)Deltakelse på intensivundervisning 5 dager
Forberedelse til undervisning10Time(r)
Selvstudium95Time(r)Arbeid med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver30Time(r)Oppgaver/aktiviteter på it’s learning
Innlevering(er)26Time(r)Løse innsendingsoppgaver
Eksamen4Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:35 Time(r)
Kommentar:Deltakelse på intensivundervisning 5 dager
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:95 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Oppgaver/aktiviteter på it’s learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:26 Time(r)
Kommentar:Løse innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Clausen, Tore; Engelsen, Bjørnar; Hovelsen, Per; Jordet, Thore; Opsjøn, Kari 2016 Forsikringsøkonomi : en innføring 16. utg. BI Forsikring  
Gleditsch, Jon 2016 Reassuranse - en innføring   BI Forsikring Hefte som etter hvert vil komme i bokformat. Mindre rettelser gjort i 2016 versjonen.
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Finanstilsynet   Finanstilsynets tilsynsmetodikk med bruk av risikomoduler, Modul for markeds- og kredittrisiko i forsikring: Evaluering av styring og kontroll   Finanstilsynet  
  2014 Prop. 125 L (2013–2014) Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)   regjeringen.no Kapittel 6.1, 6.2, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 11.1, 13.8, 13.9, 13,13 (kommentarene til §§ 13-1 til og med 13-17) og 13.14 (kommentarene til §§ 14-7 til og med 14-16) Virksomhetskrav og kapitalkrav mv. for finansforetak, endringer i forsikringsvirksomhetsloven og merknader til enkelte bestemmelser
  1998 Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)   Lovdata  
    Implementing Technical Standards supplementing Directive 2009/138/EC (Solvency II Directive)      
  2007 Høringsnotat om tilpasning av årsregnskapsforskrift for forsikring til IFRS   regjeringen.no  
Pacter, Paul   Pocket Guide to IFRS® Standards: the global financial reporting language     Punkt 6 og 7 unntatt 7.5 og 7.8
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
  Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) - Lovdata Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) - Lovdata Resource   Kapittel 8 og 9, Kapittel 13 - underkapittel I og II, Kapittel 14 - underkapittel II og III, § 18-3
  Forskrift til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet (Solvens II-forskriften) - Lovdata Forskrift til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet (Solvens II-forskriften) - Lovdata Resource    
  Forskrift om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) Forskrift om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) Resource regjeringen.no  
  Lov om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) - Lovdata Lov om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) - Lovdata Resource   Kapittel 1 - Kapittel 7 i endret lov gjeldende fra 1.januar 2016.
  Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II : rundskriv - Finanstilsynet.no Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II : rundskriv - Finanstilsynet.no Resource    
  Forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper - Lovdata Forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper - Lovdata Resource    
  Forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper - Lovdata Forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper - Lovdata Resource    
  Solvens II - (Informasjonsside fra Finanstilsynet) Solvens II - (Informasjonsside fra Finanstilsynet) Resource    
  Solvency II (including “Omnibus II”) - Informasjonsside fra European Commission Solvency II (including “Omnibus II”) - Informasjonsside fra European Commission Resource European Commission  
  Forskrift av 21. desember 2015 om utfyllende regler til Solvens II-forskriften Forskrift av 21. desember 2015 om utfyllende regler til Solvens II-forskriften Resource Finanstilsynet  
  Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) - Lovdata Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) - Lovdata Resource    
  Forskrift om pensjonsforetak - Lovdata Forskrift om pensjonsforetak - Lovdata Resource    
  Forskrift til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) - Lovdata Forskrift til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) - Lovdata Resource