FAK 2616 Privat tjenestepensjon

FAK 2616 Privat tjenestepensjon

Kurskode: 
FAK 2616
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Emnenavn på engelsk: 
Occupational Pension Insurance
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et kurs som fra våren 2018 er heldigitalisert.  Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning i kurset, men undervisningen foregår form av temavideoer, oppgaver, case og webinarer.   

Kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med privat tjenestepensjon. Kurset vil også være interessant for andre som jobber med pensjonsrelaterte spørsmål, for eksempel tillitsvalgte og personalansvarlige.

Kurset inngår i autorisasjonene for forsikringsmeglere (liv) og Forsikringsrådgivere (person).

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål

Kursets mål er å sikre kompetanse til personer som jobber med private tjenestepensjoner. De skal kunne redegjøre for hva som karakteriserer de enkelte pensjonsartene, hvordan de reguleres av forsikringsavtaleloven, de ulike spesiallovene og EU-regelverket, hvilke begreper som benyttes om de ulike elementer innenfor tjenestepensjonsområdet og hvordan de ulike private kollektive tjenestepensjonsartene kombinert med andre pensjoner, investeringsmuligheter og skatteregler og vil få konsekvenser for den enkeltes totale pensjon.

Ferdighetsmål

Kunne fastslå rettigheter og plikter for kunder og medlemmer av ordningene, kunne beregne ulike ytelsene innen de ulike pensjonsartene, sammenlikne ulike modeller og utrede konsekvenser av valg av pensjonsløsning.

De skal også kunne beregne konsekvensene ved for eksempel opphør, sammenslåing eller deling av foretak, eller omdanning fra én pensjonsart til en annen.

Holdningsmål

Gjennom etiske betraktninger, etisk teori og vektlegging av god forretningsskikk, tilsiktes studentene å bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre, og at løsninger som ikke er forenlig med kundens behov og interesser skal frarådes.

 

Kursets innhold

Kurset består av tre selvstendige emner med underliggende temaer:

Innskuddspensjon, obligatorisk tjenestepensjon og rammebetingelser

 • Pensjonssystemet
 • Lover og regler for forsikringsvirksomhet
 • Solvens
 • Obligatorisk tjenestepensjon
 • Innskuddspensjon
 • Forvaltning av pensjonskapital
 • Kontoutskrift og regnskapsføring av pensjonsordninger
 • Opphør av medlemskap og pensjonskapitalbevis

   

Ytelsespensjon, hybridpensjon, fripoliser og risikodekninger

 • Ytelsespensjon etter foretakspensjonsloven
 • Regnskapsregler
 • Hybridpensjon etter tjenestepensjonsloven
 • Fripoliser og pensjonsbevis
 • Risikodekninger

Rådgivning og kompletterende produkter

 • Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
 • Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
 • Tilleggspensjoner fra arbeidsgiver
 • Andre personforsikringer
 • Individuell pensjonssparing
 • Konsernforhold
 • Sammenslåing og deling av foretak
 • Opphør og avvikling
 • Omdanning av tjenestepensjonsordninger
 • Informasjon og rådgivning innen privat tjenestepensjon
 • EU-regelverk, Mifid og IDD
 • Etiske betraktninger
Læreprosess og tidsbruk

Kurset er strukturert i tre emner. Fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser publiseres på nett, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres tre webinarer i løpet av semesteret.

Webinarene tas opp og publiseres på nettet, slik at det skal være mulig å se dem selv om man ikke har mulighet til å delta direkte.

Normert studietid  er ett semester på deltid. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kurset Innføring i forsikring, alternativt kursene Grunnkurs forsikring og Jus del 1, bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26161
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Individuell Kurset avsluttes med en 72 timers individuell hjemmeksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en 72 timers individuell hjemmeksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode: FAK 26161
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
18 Time(r)
Videoforelesninger (ca. 7,5 timer)
Det antas at videoforelesningene ikke bare sees én gang, men at de repeteres. Gjennomsyningen av disse vil derfor ta lenger tid enn innspillingstiden tilsier.
Webinar
15 Time(r)
Deltakelse på Webinar (ca 3x1,5 time). Webinarene spilles inn.
Det antas at webinarerne repeteres. Gjennomsyningen av disse vil derfor ta lenger tid enn innspillingstiden tilsier.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
75 Time(r)
Arbeide med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Tester, caser
Beregninger og multiple choice-oppgaver
Eksamen
72 Time(r)
72 timers individuell hjemmeksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.