FAK 2616 Privat tjenestepensjon

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

FAK 2616 Privat tjenestepensjon


Kursansvarlig
Ina Due-Tønnessen

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med spørsmål om privat tjenestepensjon, det være seg på avtale- eller oppgjørs-/erstatningssiden. Kurset inngår i autorisasjonene for forsikringsmeglere (liv), Forsikringsrådgivere (person) og personforsikringskonsulenter (avtale, service og oppgjør: bedrift).


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne redegjøre for de ulike private tjenestepensjonsordningene. De skal vite hvordan Lov om forsikringsavtaler og Lov om forsikringsvirksomhet, sammen med andre spesiallover setter rammeverket for de ulike tjenestepensjonsordningene.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
· Forklare (kunden) forskjellen mellom de ulike pensjonsordningene og hvilke konsekvenser de ulike løsningene vil ha for både foretak og ansatte.
· Presentere riktige pensjonsløsninger med utgangspunkt i tjenestepensjonslover og -forskrifter
· Beregne ulike pensjonsarter ut fra gitte forutsetninger

Holdningsmål
Gjennom kurset tilsiktes studentene å bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kurset Innføring i forsikring, alternativt kursene Grunnkurs forsikring og Jus del 1, bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kirkebø, Katrine og Ina Due-Tønnessen, red. 2014/15. Privat tjenestepensjon. BI Forsikring. Nye regler for uførepenson i folketrygden i kraft fra 01.01.2015. Boka må revideres i forhold til dette. Revidert versjon ventes å foreligge høsten 2015

Artikler:
Hamre, Bjørn. Utviklingen for rammebetingelser av betydning for kollektiv pensjon 2003-2011. Siste utg. Artikkelen revideres fortløpende for å få med de siste endringene

Annet:
Lover, forskrifter og utdelt materiell


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Innledning

 • Framveksten av tjenestepensjonsordninger.
 • Lov om forsikringsvirksomhet.
 • Forsikringsavtaleloven.
 • Skatteregler for privat tjenestepensjon.
 • Ekteskapsloven.
 • Lov om foretakspensjon
 • Lov om innskuddspensjon
 • Lov om obligatorisk tjenestepensjon
 • Lov om tjenestepensjon
 • Lov om folketrygd

Ytelsespensjon, Innskuddspensjon og ny tjenestepensjon

Forsikringsavtalen og forsikringsvilkår

Offentlige tjenestepensjonsordninger
 • Lov om Statens Pensjonskasse.
 • Kommunale pensjonsordninger.
 • Samordning.

Pensjonskasser
 • Private pensjonskasser.
 • Offentlige pensjonskasser.

Ulike tjenestepensjonsordninger
 • Regelverket.
 • Anvendelsesområder.
 • Begrensninger og muligheter

Folketrygd

Avtalefestet pensjon (AFP)

Privat tjenestepensjon i praksis
 • Etablering og vedlikehold.
 • Premieberegning.
 • Erstatning.
 • Kapitalforvaltning.
 • Overskuddsfordeling.
 • Kontoføring.
 • Bedriftenes regnskap.
 • Flytting.
 • Opphør
Rådgiverrollen

Etiske betraktninger

Dataverktøy
Tilgang til internett.

Læreprosess og tidsbruk
Deltid
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 2+2 dager). Deltakelse på samling er frivillig.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
32
Forberede til forelesninger
12
Arbeid med pensumstoff
96
Oppgaver/aktiviteter på It’s learning
20
Løse innsendingsoppgaver (3)
36
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26161 Privat tjenestepensjon, skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i FAK 2616 Privat tjenestepensjon, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinære eksamen.

  Tilleggsinformasjon