FAK 2616 Privat tjenestepensjon

FAK 2616 Privat tjenestepensjon

Kurskode: 
FAK 2616
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Emnenavn på engelsk: 
Occupational Pension Insurance
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et kurs som fra våren 2018 er heldigitalisert.  Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning i kurset, men undervisningen foregår form av temavideoer, oppgaver, case og webinarer.   

Kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med privat tjenestepensjon. Kurset vil også være interessant for andre som jobber med pensjonsrelaterte spørsmål, for eksempel tillitsvalgte og personalansvarlige.

Kurset er akkreditert av europeiske Eficert (European Financial Certification Organisation).

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål

Kursets mål er å sikre kompetanse til personer som jobber med private tjenestepensjoner. De skal kunne redegjøre for hva som karakteriserer de enkelte pensjonsartene, hvordan de reguleres av forsikringsavtaleloven, de ulike spesiallovene og EU-regelverket, hvilke begreper som benyttes om de ulike elementer innenfor tjenestepensjonsområdet og hvordan de ulike private kollektive tjenestepensjonsartene kombinert med andre pensjoner, investeringsmuligheter og skatteregler og vil få konsekvenser for den enkeltes totale pensjon.

Ferdighetsmål

Kunne fastslå rettigheter og plikter for kunder og medlemmer av ordningene, kunne beregne ulike ytelsene innen de ulike pensjonsartene, sammenlikne ulike modeller og utrede konsekvenser av valg av pensjonsløsning.

De skal også kunne beregne konsekvensene ved for eksempel opphør, sammenslåing eller deling av foretak, eller omdanning fra én pensjonsart til en annen.

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene være bevisste/i stand til å forstå at de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre. Råd om pensjonsløsninger til en kunde vil for eksempel kunne påvirke ikke bare kunden/bedriften, men også de ansattes økonomi mange år fram i tid.

De skal også være i stand til å reflektere over at tjenestepensjonsordningenes midler er betydelige og at det ikke er likegyldig hvor midlene plasseres. Man må være bevisst hvilke type plasseringer av midlene som er mest bærekraftige.

Kursets innhold

Kurset behandler følgende temaer:

Pensjonssystemet

Lover og regler for forsikringsvirksomhet

Obligatorisk tjenestepensjon

Innskuddspensjon

Forvaltning av pensjonskapital

Ytelsespensjon og fripoliser

Hybridpensjon etter tjenestepensjonsloven

Kontoutskrift og regnskapsføring av pensjonsordninger

Risikodekninger og andre personforsikringer

Kompletterende pensjonsprodukter

Tjenestepensjonene og konsernforhold, foretaksendringer mv

Omdanning, sammenslåing og opphør av tjenestepensjonsordninger

Informasjon og rådgivning innen privat tjenestepensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor

Mifid og IDD

Etiske betraktninger

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser publiseres på nett, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres tre webinarer i løpet av semesteret.

Webinarene tas opp og publiseres på nettet, slik at det skal være mulig å se dem selv om man ikke har mulighet til å delta direkte.

Normert studietid  er ett semester på deltid. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen.  Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26161
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Individuell Kurset avsluttes med en 72 timers individuell hjemmeksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en 72 timers individuell hjemmeksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode: FAK 26161
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
8 Time(r)
Videoforelesninger
Webinar
6 Time(r)
Deltakelse på Webinar (ca 3x2 ).
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Arbeide med pensumstoff. Repetisjon av webinarer og video .
Gruppearbeid / oppgaver
62 Time(r)
Tester, caser
Beregninger og multiple choice-oppgaver
Eksamen
24 Time(r)
72 timers individuell hjemmeksamen stipulert til 24 timer
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.