FAK 2616 Kollektiv pensjonsforsikring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

FAK 2616 Kollektiv pensjonsforsikring

Kursansvarlig
Ina Due-Tønnessen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med spørsmål som gjelder kollektiv pensjonsforsikring, det være seg på avtale- eller oppgjørs-/erstatningssiden. Kurset inngår i autorisasjonene for forsikringsmeglere (liv) og personforsikringskonsulenter (avtale, service og oppgjør: bedrift).


Læringsmål
Kunnskapsmål
Kurset skal gi studentene oversikt over de ulike kollektive pensjonsordningene, offentlige og private. De skal vite hvordan Lov om forsikringsavtaler og Lov om forsikringsvirksomhet, sammen med andre spesiallover setter rammeverket for de kollektive pensjonsordningene.

Ferdighetsmål
Kunne forklare kunden forskjellen mellom de ulike ordningene, og hvilke konsekvenser de ulike løsningene vil ha for henholdsvis de ansatte og bedriftene.

Holdningsmål
Gjennom kurset tilsiktes studentene å bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kursene Grunnkurs forsikring, Jus del 1 samt Personforsikring Privat bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Hamre, Bjørn, red. 2011. Kollektiv pensjonsforsikring. 14 utg. BI Forsikring

Artikler:
Hamre, Bjørn. Utviklingen for rammebetingelser av betydning for kollektiv pensjon 2003-2011. Siste utg. Artikkelen revideres fortløpende for å få med de siste endringene

Annet:
Lover, forskrifter og utdelt materiell


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Innledning

 • Framveksten av kollektive pensjonsforsikringer.
 • Lov om forsikringsvirksomhet.
 • Forsikringsavtaleloven.
 • Skatteregler for kollektiv pensjon.
 • Ekteskapsloven.

Foretakspensjon og Innskuddspensjon
 • Lovene.

Forsikringsavtalen og forsikringsvilkår

Offentlige tjenestepensjonsordninger
 • Lov om Statens Pensjonskasse.
 • Kommunale pensjonsordninger.
 • Samordning.

Pensjonskasser
 • Private pensjonskasser.
 • Offentlige pensjonskasser.

Kollektive pensjonsordninger
 • Regelverket.
 • Anvendelsesområder.
 • Begrensninger og muligheter

Kort om folketrygden

Avtalefestet pensjon (AFP)

Kollektiv pensjonsforsikring i praksis
 • Etablering og vedlikehold.
 • Premieberegning.
 • Erstatning.
 • Kapitalforvaltning.
 • Overskuddsfordeling.
 • Kontoføring.
 • Bedriftenes regnskap.
 • Flytting.
 • Opphør

Mulige endringer
 • Ny folketrygd.
 • Nye EU-regler.

Dataverktøy
Tilgang til internett.

Læreprosess og tidsbruk
Deltid
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 2+2 dager). Deltakelse på samling er frivillig.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
32
Forberede til forelesninger
12
Arbeid med pensumstoff
96
Oppgaver/aktiviteter på It’s learning
20
Løse innsendingsoppgaver (3)
36
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26161 Kollektiv pensjonsforsikring, skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i FAK 2616 Kollektiv pensjonsforsikring, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + calculator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinære eksamen.

  Tilleggsinformasjon