FAK 2616 Privat tjenestepensjon

FAK 2616 Privat tjenestepensjon

Kurskode: 
FAK 2616
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Dette kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med spørsmål om privat tjenestepensjon, det være seg på avtale- eller oppgjørs-/erstatningssiden. Kurset inngår i autorisasjonene for forsikringsmeglere (liv) og Forsikringsrådgivere (person)

Læringsmål: 

Etter endt kurs skal studentene kunne redegjøre for de ulike private tjenestepensjonsordningene. De skal vite hvordan Lov om forsikringsavtaler og Lov om forsikringsvirksomhet, sammen med andre spesiallover setter rammeverket for de ulike tjenestepensjonsordningene.

Ferdighetsmål: 

Etter endt kurs skal studentene kunne:
· Forklare (kunden) forskjellen mellom de ulike pensjonsordningene og hvilke konsekvenser de ulike løsningene vil ha for både foretak og ansatte.
· Presentere riktige pensjonsløsninger med utgangspunkt i tjenestepensjonslover og -forskrifter
· Beregne ulike pensjonsarter ut fra gitte forutsetninger.

Holdningsmål: 

Gjennom kurset tilsiktes studentene å bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.

Kursets innhold: 

Innledning

 • Framveksten av tjenestepensjonsordninger.
 • Lov om forsikringsvirksomhet.
 • Forsikringsavtaleloven.
 • Skatteregler for privat tjenestepensjon.
 • Ekteskapsloven.
 • Lov om foretakspensjon.
 • Lov om innskuddspensjon
 • Lov om obligatorisk tjenestepensjon.
 • Lov om tjenestepensjon.
 • Lov om folketrygd.

Ytelsespensjon, Innskuddspensjon og ny tjenestepensjon

Forsikringsavtalen og forsikringsvilkår

Offentlige tjenestepensjonsordninger

 • Lov om Statens Pensjonskasse.
 • Kommunale pensjonsordninger.
 • Samordning.

Pensjonskasser

 • Private pensjonskasser.
 • Offentlige pensjonskasser.

Ulike tjenestepensjonsordninger

 • Regelverket.
 • Anvendelsesområder.
 • Begrensninger og muligheter.

Folketrygd

Avtalefestet pensjon (AFP)

Privat tjenestepensjon i praksis

 • Etablering og vedlikehold.
 • Premieberegning.
 • Erstatning.
 • Kapitalforvaltning.
 • Overskuddsfordeling.
 • Kontoføring.
 • Bedriftenes regnskap.
 • Flytting.
 • Opphør.

Rådgiverrollen

Etiske betraktninger

Læreprosess og tidsbruk: 

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 2+2 dager). 
 

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav: 

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kurset Innføring i forsikring, alternativt kursene Grunnkurs forsikring og Jus del 1, bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26161
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation4 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26161
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning32Time(r)Deltagelse på intensivundervisning 4 dager
Forberedelse til undervisning12Time(r)Forberedelse til forelesning
Selvstudium96Time(r)Arbeide med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver20Time(r)Oppgaver/aktiviteter på It's learning
Innlevering(er)36Time(r)Løse innsendingsoppgaver (3)
Eksamen4Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:32 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på intensivundervisning 4 dager
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:12 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til forelesning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:96 Time(r)
Kommentar:Arbeide med pensumstoff
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:20 Time(r)
Kommentar:Oppgaver/aktiviteter på It's learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:Løse innsendingsoppgaver (3)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.