ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap


Kursansvarlig
Tor Haugnes

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi studentene en helhetlig oversikt over fagområdet entreprenørskap, dessuten vil entreprenørbedrifters samfunnsrolle belyses. Studentene skal møte gründere og andre som har en rolle i entreprenørskapsprosesser, og lage rapporter og presentasjoner fra dette. Studentene introduseres for forretningsplan og forretningsmodell som verktøy for forretningsutvikling.

Videre går kurset litt mer i dybden på utvikling av en forretningsidè med fokus på konsept og kommersialisering. Det gjennomgås hvordan forretningsideer oppstår, utvikles og blir til en bedrift. Et sentralt tema i dette kurset er kommersialisering med fokus på hvordan forretningsideer konseptualiseres og forvandles til etterspurte produkter. l dette inngår også design og etikk som del av produktutviklingen. Kurset tar for seg salg og hvordan entreprenører legger opp sitt salgsarbeid for å få frem sine produkter og etablere en inntektsstrøm. Problematikken rundt radikalt nye produkter der markedet ikke finnes og må skapes blir diskutert.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal i kurset oppnå en oversikt over fagfeltet entreprenørskap i teori og praksis. Det er et mål at studentene skal være i stand til å gjøre rede for sentrale temaer og begreper innen entreprenørskapsfaget, med særlig vekt på entreprenørens rolle og egenskaper, samt utvikling og kommersialisering av forretningsideer. Videre skal studentene ha kunnskap om innovasjonssystemer (geografiske, industrielle og kulturelle faktorer), og entreprenørens rolle i disse. Studentene skal ha kjennskap til sentrale aktører i entreprenørers nettverk; kilder til kunnskap, finansiering og realisering av oppstartsbedrifter.

Ferdighetsmål
Studentene skal opparbeide grunnleggende ferdigheter i utvikling og evaluering av forretningsideer og -konsepter, samt grunnleggende ferdigheter i anvendelse av forretningsplan og forretningsmodell som verktøy i entreprenørskapsprosesser.

Holdningsmål
I løpet av kurset skal studentene utvikle forståelse for entreprenørbedrifters rolle i økonomi og samfunn; herunder økonomisk utvikling, velferd og etikk. Videre skal studentene utvikle et reflektert forhold til etiske sider ved utvikling av forretningsidèer.

Forkunnskaper
Det stilles ingen krav til spesielle forkunnskaper

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Løwe, Suna Nielsen ... [et al.]. 2012. Entrepreneurship in theory and practice : paradoxes in play. Edward Elgar. 227

Anbefalt litteratur
Bøker:
Lerdahl, Erik. 2007. Slagkraft : håndbok i idèutvikling. Gyldendal akademisk
Spilling, Olav R., red. 2006. Entreprenørskap på norsk. 2.utg. Fagbokforlaget
Utgård, Odd og Helge Refsum, red. 2007. Fra idé til ny virksomhet : en håndbok for nye vekstselskaper. 2. utg. Universitetsforlaget


Artikler:
Jevnaker, Birgit H. 2000. Dynamikk mellom design og innovasjon i bedrifter. Magma. 3 (1). Side 21-39
Kim, W.Chan and R. Mauborgne. 2000. Knowing a Winning Business Idea When You See One. Harvard business review. Sept/Oct


Emneoversikt

 • Introduksjon til entreprenørskap
 • Utvikling og evaluering av forretningsideer
 • Introduksjon til forretningsplan og forretningsmodell
 • Pitching, teoretisk og praktisk
 • Entreprenørens ressurser, nettverk og ledelse av team
 • Kommersialisering, markedstilpasning og salg
 • Organisering av bedriftens aktiviteter
 • Finansiering av ny virksomhet
 • Aktører i entreprenørskapsprosesser
 • Introduksjon til entreprenørskap vs intraprenørskap
 • Entreprenørskap og små bedrifters rolle i samfunnet. Økonomiske, sosiale, historiske og politiske perspektiver
 • Sosialt entreprenørskap
 • Entreprenøren: ensom helt eller visjonært teamarbeid?

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med totalt 27 timer forelesninger. I tillegg kommer gruppediskusjoner, bedriftsstudier, og annen studentaktivitet. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom møter med bedrifter, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Gjennom veksling mellom forelesninger, diskusjoner, og praktiske erfaringer vil man få et levende bilde av fagets særpreg og utfordringer.

Undervisningen blir gitt med en del forelesninger og gjesteforelesninger (gründere og 'hjelpere'), samtidig som en vesentlig del av undervisningstiden vil være arbeid med studentenes oppgaver: presentasjoner, veiledning, diskusjon, feltarbeid.

Nøyaktig tidspunkt og oppgavetekst for innleveringer/publiseringer oppgis ved kursstart.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
27
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
45
Feltarbeid/rapport (gruppe)
25
Utvikle forretningsplan/forretningsmodell (gruppe)
50
Annen oppgaveløsning (individuelle oppgaver)
25
Selvstudium og kollokvier
20
Eksamen (muntlig, inkl. tilstedeværelse ved medstudenters eksamen)
8
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Karakter i kurset baseres på mappeevaluering med bruk av elektroniske mapper og deltakelse i klassen. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon. Vurdering av medstudenter vil være et virkemiddel for å fremme motivasjon og læring.

  Endelig karakter i kurset vil bli fastsatt på bakgrunn av følgende elementer:

  Mappe - teller 40% av totalkarakteren (Alle studenter må levere egen mappe selv om enkelte elementer er løst i grupper).
  1. Studentene skal i grupper utforske næringsutvikling i et geografisk område, ved kartlegging og intervjuer med gründere (f.eks. bydel i Oslo).
  2. Studentene skal i grupper eller individuelt utvikle konkrete forretningsideer og utvikle en forretningsplan eller en gjennomarbeidet forretningsmodell som skal presenteres/forsvares foran klassen og et panel.
  3. Studentene skal individuelt levere en teoretisk oppgave på et nærmere angitt tema. Tema oppgis ved kursstart.
  4. Individuelt refleksjonsnotat om egen læringsprosess relatert til pensum og undervisning om gründerens rolle og egenskaper.

  Muntlig evaluering – teller 60% av totalkarakteren
  1. Presentasjon/forsvar av forretningsplan ref. pkt 2 i mappen.
  2. Muntlig deltakelse i kurset (forberedt og aktiv deltakelse i presentasjoner, diskusjoner, etc.).


  Eksamenskode(r)
  ENT 34001 Prosessevaluering, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Eksamensinformasjonen på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt.

  Tilleggsinformasjon