Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching

ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching

Kurskode: 
ELE 3745
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Elisabeth Andvik
Kursnavn på engelsk: 
Leadership Training, Personal Development and Coaching
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Målgruppen er studenter som ønsker forberedelse til en rolle som leder, konsulent eller rådgiver. Det vitenskapelige fundamentet springer ut fra psykologi.

Kunnskapsmål

Hovedmålet er å utvikle deltakernes innsikt i og refleksjon rundt egen rolle som leder. Kurset vil gi innføring i verktøy innen leder- og medarbeiderutvikling, coaching, samt personlig utvikling.

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg:

 • Innsikt i hvordan coaching kan anvendes til å utvikle effektivt samspill og kommunikasjon.
 • Kjennskap til sentrale modeller innen coaching
 • Økt innsikt i hvordan egne tankemønster, personlighet og atferd påvirker relasjoner samt innføring i verktøy til selvregulering.
 • Kjennskap til sentrale teoretiske rammer (hhv. Kognitiv og positiv psykologi, team og gruppepsykologi, stress-/mestring, o.l.)
 • Deltakerne skal tilegne seg innsikt i praktiske lederverktøy, med fokus på kommunikasjon, lytting og tilbakemelding.
 • Innføring i grunnleggende prinsipper for leder- og teamutvikling
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Benytte kognitive rammeverk for bedre være i stand til å forstå og bistå enkeltindivider, ledere og team med utfordringer knyttet til mellommenneskelige relasjoner
 • Anvende ulike verktøy fra coaching i å bistå andre i å utvikle sitt potensial, skape engasjement, motivasjon og arbeidsglede.
 • Bruke kommunikasjonsverktøy innen lederutvikling (herunder aktiv lytting, tilbakemeldinger, osv.).
 • Anvende forskningsbasert kunnskap om ledelse til å utvikle ledere til å oppnå mer effektivt samspill
Generell kompetanse

Det er et mål at studentene skal opparbeide holdninger og refleksjoner knyttet til:

 • Hvordan ledere, team og organisasjoner ideelt sett bør fungere
 • Altruisme og positiv psykologi som prinsipp for å hjelpe andre
 • Betrakte ledelse som en trinnvis læreprosess; - på individ-, team- og organisasjonsnivå
Kursets innhold

Kursets innhold fokuserer på hovedtemaene selvledelse, lederutvikling og coaching

 • Identifisere styrker og kjernekvaliteter til å utvikle robusthet, mestring, og personlig effektivitet.
 • Identifisere egne stressorer og tankefeller og anvende verktøy til å oppnå mestring, kreativitet og handlekraft.
 • Å forberede seg på å holde innlegg, fasilitere gruppeprosesser og gi konstruktive, utviklende tilbakemeldinger
 • Oppnå grunnprinsipper for ledertrening og teamutvikling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset er samlingsbasert, og består av fire hele dager med undervisning (totalt 24 timer i klasserom). I tillegg gjennomføres en virtuell simuleringsøvelse på fire timer, samt en to timers eksamensforberedende forelesning.15 timer asynkront undervisningsmateriell består blant annet av introduksjonsforelesninger, selvtester, podcaster (både med faglige og praktikere), videosnutter og case.

Læreprosessen foregår gjennom kortere forelesningsøkter, gruppearbeid, case, rollespill, simuleringer, tester m.m. i klasser på inntil 40 studenter. Det legges vekt på å utvikle en god og trygg læringskultur. Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen, samt gruppearbeid (peer coaching) mellom samlingene.

Kurset avsluttes med en individuell skriftlig skoleeksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset krever ingen forkompetanse utover generell studiekompetanse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE 37451
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Synkron klasseromsundervisning: Forelesninger, øvelser, tester, diskusjoner og casearbeid.
Webinar
4 Time(r)
Simuleringsøvelse
Webinar
2 Time(r)
Eksamensforberedende forelesning
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Interaktive web-sider
 • Test med automatisk tilbakemelding
15 Time(r)
15 timer asynkron undervisning: introduksjonsforelesninger, selvtester, coachingsamtaler med praktikere, podcaster, nyhetsinnslag, osv.
Gruppearbeid / oppgaver
12 Time(r)
Coachingsamtaler i grupper
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Forberedelse til undervisning
110 Time(r)
Forberedelse til undervisning og eksamen
Eksamen
3 Time(r)
3 timers individuell skoleeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.