ELE 3637 Internship

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3637 Internship


Kursansvarlig
Benedicte Brøgger

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Hensikten med internshipkurset er å gi studentene mulighet til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte for å øke læringsutbyttet i begge situasjoner. Studentene får anledning til å bruke teorier og modeller de har lært til å løse konkrete arbeidsoppgaver i en bedrift, og dermed oppleve relevansen av sin akademiske kunnskap. Samtidig får de anledning til å reflektere over arbeidserfaringene på en systematisk måte, og er dermed mer forberedt på den tilværelsen som følger etter studietiden. Næringslivet får på sin side tilgang til oppdatert akademisk kunnskap, arbeidskraft og anledning til å være med på kunnskapsutviklingen gjennom å spille inn sine behov for kvalifisert kunnskap i utformingen av internshipopplegg for sine internships. Studenten er selv ansvarlig for å skaffe seg en oppdragsgiver.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Kjenne til sammenhengen mellom de viktigste operative funksjonene i en bedrift/organisasjon.
 • Ha oversikt over de formelle ledelses- og styringssystemer i bedriften.
 • Forstå hvordan uformelle spilleregler og bedriftskultur former arbeidshverdagen.

Ferdighetsmål
 • Kunne definere og forhandle frem en realistisk og utviklende arbeidsplan med nærmeste leder.
 • Kunne fremskaffe, bruke og formidle relevant informasjon, teori og modeller både skriftlig og muntlig.
 • Vise evne til å løse problemer i arbeidssituasjonen

Holdningsmål
 • Vise respekt for kompleksiteten i næringsvirksomhet.
 • Vise selvstendighet og ansvarlighet
 • Vise evne til å reflektere over egen utvikling som profesjonell fagperson.

Forkunnskaper
Full studieprogresjon og C snitt fra gjennomførte semestere. Dette er veiledende krav da det vil bli gjort en helhetlig vurdering av alle søknadsgrunnlag; progresjon, karakterer,bekreftelsesbrev, motivasjonsbrev og CV, Motivasjonsbrev skal gi en faglig begrunnelse for valg av bedrift og relevans av arbeidsoppgaver. Brev fra bedrift skal angi arbeidsoppgaver, nytteverdi for bedriften og læringsmål for studenten, fremdriftsplan, navn, signatur og kontaktdetaljer på ansvarlig kontaktperson i bedriften. Del av pensum og noen forelesninger vil være på engelsk og vi forutsetter at studenten har forkunnskaper nok til å følge med på dette.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Sweitzer,H. Frederick and Mary A. King. 2009. The successful internship : personal, professional and civic development. 3rd international student ed. Cengage Learning. Kap. 2 Essentials for the journey. Kap. 3. Framing the experience: The developmental stages of an internship. Side 22-61.. 4. utgave (2013) kan også benyttes

Annet:
Ca. 350 sider selvvalgt pensum


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • De 5 internshipfasene
 • Læringskontrakt og arbeidsplan
 • Om bedrifter og virksomheter
 • Problemstilling, pensum og prosjektoppgave
 • Å bli profesjonell i sitt fag
 • Bruk av teori
 • Refleksjon og å lære av erfaring

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
I bedrift: 240 timer
Arbeidsoppgavene defineres i samarbeid med bedriften, inkludert tid til grunnlagsarbeid med prosjektrapport. Gjennomføres i løpet av semesteret, i form av to dagers arbeid (a 8 tomer) pr. uke fra semesterstart og til etter siste samling. Om nødvendig kan intern og bedrift avtale at det jobbes mer noen uker, mot tilsvarende mindre andre, i forbindelse med spesielle jobbtilknyttede aktiviteter, f.eks en messe, et survey el. Arbeidet skal utføres innenfor en ramme på 15 uker fra semesterstart. Arbeidet er ubetalt og vekten skal legges på interns læring.

På skole: 160 timer
 • Introduksjonsmøte med bedrift
 • 4 studentsamlinger og 1 prosjektoppgaveveiledning.
 • Litteratursøk og valg av pensum.
 • It's learning-innleveringer og forumdiskusjoner.
 • Skriving av prosjektoppgave (individuell).
 • Forberede muntlig presentasjon.


Eksamen
Internship avsluttes med en prosjektoppgave som utleveres ved semesterstart og innleveres i forkant av den avsluttende fjerde samling.
Oppgaven skal skrives individuelt og leveres i tre eksemplarer. Følgende vedlegg må være med:
- Referanseliste til minimum 350 siders pensum.
Studenten er selv ansvarlig for å velge pensum, og det anbefales å velge litteratur fra avlagte kurs. Det valgte pensum skal fremgå av referanselisten som vedlegges besvarelsen.
- Signert sluttattest fra bedriften om oppnådde mål ihht. læringsavtalen.

Muntlig presentasjon for sensorer av hovedpunktene fra oppgaven.


Eksamenskode(r)
ELE 36371 Prosjektoppgave og muntlig presentasjon teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3637 Internship.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Krever innlevering av ny prosjektoppgave og muntlig presentasjon

Tilleggsinformasjon