ELE 3637 Internship

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ELE 3637 Internship

Kursansvarlig
Benedicte Brøgger

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Hensikten med internshipkurset er å gi studentene mulighet til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte for å øke læringsutbyttet i begge situasjoner. Studentene får anledning til å bruke teorier og modeller de har lært til å løse konkrete arbeidsoppgaver i en bedrift, og dermed oppleve relevansen av sin akademiske kunnskap. Samtidig får de anledning til å reflektere over arbeidserfaringene på en systematisk måte, og er dermed mer forberedt på den tilværelsen som følger etter studietiden. Næringslivet får på sin side tilgang til oppdatert akademisk kunnskap, arbeidskraft og anledning til å være med på kunnskapsutviklingen gjennom å spille inn sine behov for kvalifisert kunnskap i utformingen av internshipopplegg for sine internships. Studenten er selv ansvarlig for å skaffe seg en oppdragsgiver.

Læringsmål
Kunnskapsmål
 • Kjenne til sammenhengen mellom de viktigste operative funksjonene i en bedrift/organisasjon.
 • Ha oversikt over de formelle ledelses- og styringssystemer i bedriften.
 • Forstå hvordan uformelle spilleregler og bedriftskultur former arbeidshverdagen.

Ferdighetsmål
 • Kunne definere og forhandle frem en realistisk og utviklende arbeidsplan med nærmeste leder.
 • Kunne fremskaffe, bruke og formidle relevant informasjon, teori og modeller både skriftlig og muntlig.
 • Vise evne til å løse problemer i arbeidssituasjonen

Holdningsmål
 • Vise respekt for kompleksiteten i næringsvirksomhet.
 • Vise selvstendighet og ansvarlighet
 • Vise evne til å reflektere over egen utvikling som profesjonell fagperson.

Forkunnskaper
Godkjent studieprogresjon for sitt bachelorstudium. Del av pensum og noen forelesninger vil være på engelsk og vi forutsetter at studenten har forkunnskaper nok til å følge med på dette.
Levert CV, karakterutskrift, motivasjonsbrev og bekreftelsesbrev fra bedrift. Motivasjonsbrev skal gi en faglig begrunnelse for valg av bedrift og relevans av arbeidsoppgaver. Brev fra bedrift skal angi arbeidsoppgaver, nytteverdi for bedriften og læringsmål for studenten, fremdriftsplan, navn og kontaktdetaljer på ansvarlig kontaktperson i bedriften.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Sweitzer, H.F. and M.A. King. 2008. The successful internship : personal, professional and civic development. 3rd international student ed. Cengage Learning. Kap. 2 Essentials for the journey. Kap. 3. Framing the experience: The developmental stages of an internship. Side 22-61.

Annet:
Ca. 350 sider selvvalgt pensum


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • De 5 internshipfasene
 • Læringskontrakt og arbeidsplan
 • Om bedrifter og virksomheter
 • Problemstilling, pensum og prosjektoppgave
 • Å bli profesjonell i sitt fag
 • Bruk av teori
 • Refleksjon og å lære av erfaring

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
I bedrift: 240 timer
Arbeidsoppgavene defineres i samarbeid med bedriften, inkludert tid til grunnlagsarbeid med prosjektrapport. Gjennomføres i løpet av semesteret ihht. avtale signert av begge, anbefalt form er to dagers arbeid pr. uke. Arbeidet er ubetalt og vekten skal legges på interns læring.

På skole: 160 timer
 • Introduksjonsmarked, 4 samlinger, veiledning.
 • Litteratursøk og valg av pensum.
 • It's learning-innleveringer og forumdiskusjoner.
 • Skriving av prosjektoppgave (individuell).
 • Forberede muntlig presentasjon.
For at studentene skal få fullt utbytte av kurset er det et krav at studentene deltar på minst 80% av samlingene.


Eksamen
Internship avsluttes med en prosjektoppgave som utleveres ved semesterstart og innleveres i forkant av den avsluttende fjerde samling.
Oppgaven skal skrives individuelt og leveres i tre eksemplarer. Følgende vedlegg må være med:
- Referanseliste
Studenten er selv ansvarlig for å velge pensum, 350 sider. Det valgte pensum skal fremgå av referanselisten som vedlegges besvarelsen.
- Signert sluttattest fra bedriften om oppnådde mål ihht. læringsavtalen.

Muntlig presentasjon for sensorer av hovedpunktene fra oppgaven.


Eksamenskode(r)
ELE 36371 Prosjektoppgave og muntlig presentasjon teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3637 Internship.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Krever innlevering av ny prosjektoppgave og muntlig presentasjon

Tilleggsinformasjon