ELE 3637 Internship

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

ELE 3637 Internship


Kursansvarlig
Gerhard E Schjelderup, Benedicte Brøgger

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk og engelsk

Innledning
Hensikten med internshipkurset er å gi studentene mulighet til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte for å øke læringsutbyttet i begge situasjoner. Studentene får anledning til å bruke teorier og modeller de har lært til å løse konkrete arbeidsoppgaver i en bedrift, og dermed oppleve relevansen av sin akademiske kunnskap. Samtidig får de anledning til å reflektere over arbeidserfaringene på en systematisk måte, og er dermed mer forberedt på den tilværelsen som følger etter studietiden. Næringslivet får på sin side tilgang til oppdatert akademisk kunnskap, arbeidskraft og anledning til å være med på kunnskapsutviklingen gjennom å spille inn sine behov for kvalifisert kunnskap i utformingen av internshipopplegg for sine internships. Studenten er selv ansvarlig for å skaffe seg en oppdragsgiver.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Kjenne til sammenhengen mellom de viktigste operative funksjonene i en bedrift/organisasjon.
 • Ha oversikt over de formelle ledelses- og styringssystemer i bedriften.
 • Forstå hvordan uformelle spilleregler og bedriftskultur former arbeidshverdagen.

Ferdighetsmål
 • Kunne definere og forhandle frem en realistisk og utviklende arbeidsplan med nærmeste leder.
 • Kunne fremskaffe, bruke og formidle relevant informasjon, teori og modeller både skriftlig og muntlig.
 • Vise evne til å løse problemer i arbeidssituasjonen

Holdningsmål
 • Vise respekt for kompleksiteten i næringsvirksomhet.
 • Vise selvstendighet og ansvarlighet
 • Vise evne til å reflektere over egen utvikling som profesjonell fagperson.

Forkunnskaper
God studieprogresjon og C snitt fra gjennomførte semestere. Dette er veiledende krav da det vil bli gjort en helhetlig vurdering av alle søknadsgrunnlag; progresjon, karakterer,bekreftelsesbrev, motivasjonsbrev og CV, Motivasjonsbrev skal gi en faglig begrunnelse for valg av bedrift og relevans av arbeidsoppgaver. Brev fra bedrift skal angi arbeidsoppgaver, nytteverdi for bedriften og læringsmål for studenten, fremdriftsplan, navn, signatur og kontaktdetaljer på ansvarlig kontaktperson i bedriften. Del av pensum og noen forelesninger vil være på engelsk og vi forutsetter at studenten har forkunnskaper nok til å følge med på dette.

Obligatorisk litteratur

Bokutdrag:
Sweitzer, H. Frederick and Mary A. King. 2014. The successful internship : personal, professional and civic development. 4th international ed. Cengage Learning. Kap. 2 Essentials for the journey. Kap. 3. Framing the experience: The developmental stages of an internship. Side 22-61. (3. utgave fra 2009 kan også benyttes)

Annet:
Ca. 350 sider selvvalgt pensum


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Internshipfasene
 • Læringskontrakt og arbeidsplan
 • Om bedrifter og virksomheter, arbeidsoppgavene
 • Problemstilling, pensum og prosjektoppgave
 • Å bli profesjonell i sitt fag
 • Bruk av teori
 • Refleksjonsverktøy

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
I bedrift: 240 timer
Arbeidsoppgavene defineres i samarbeid med bedriften, inkludert tid til grunnlagsarbeid med prosjektrapport. Gjennomføres i løpet av semesteret, i form av to dagers arbeid (a 8 tomer) pr. uke fra semesterstart og til etter siste samling. Om nødvendig kan intern og bedrift avtale at det jobbes mer noen uker, mot tilsvarende mindre andre, i forbindelse med spesielle jobbtilknyttede aktiviteter, f.eks en messe, et survey el. Arbeidet skal utføres innenfor en ramme på 15 uker fra semesterstart. Arbeidet er ubetalt og vekten skal legges på interns læring.

På skole: 160 timer
 • Kick-off med interns og bedrifter
 • 4 studentsamlinger og 1 prosjektoppgaveveiledning.
 • It's learning-innleveringer/formasjon.
 • Litteratursøk og skriving av prosjektoppgave (individuell).
 • Forberede muntlig presentasjon.Eksamen
Karakter i kurset baseres på en prosessevaluering med følgende deler og vekting:

Del 1 - Projektoppgave, teller 50% av endelig karakter
Prosjektoppgave utleveres ved semesterstart og innleveres i forkant av den avsluttende fjerde samling.
Oppgaven skal skrives individuelt og leveres i tre eksemplarer. Følgende vedlegg må være med:
- Referanseliste til minimum 350 siders pensum.
Studenten er selv ansvarlig for å velge pensum, og det anbefales å velge litteratur fra avlagte kurs. Det valgte pensum skal fremgå av referanselisten som vedlegges besvarelsen.
- Signert sluttattest fra bedriften om oppnådde mål ihht. læringsavtalen.

Del 2: Klasseromsdeltagelse. Individuelt bidrag på hver av samlingene (20%)

Del 3 - Muntlig presentasjon, teller 30% av endelig karakter
Den muntlige presentasjonen skal skje med flere sensorer, og skal inneholde hovedpunktene fra oppgaven.

Alle deler må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.

Spesifikk informasjon om vurderingselementene vil bli gjennomgått på samlingene. Det er studentens eget ansvar å skaffe seg denne informasjonen. Vær klar over at siden det ikke er obligatorisk oppmøte er det studentens eget ansvar å skaffe seg informasjonen fra samlingen. Informasjonen som legges ut på It'sLearning er ikke tilpasset behovene til studenter som velger bort samlinger.


Eksamenskode(r)
ELE 36371 Prosessevaluering, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3637 Internship.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Krever innlevering av ny prosjektoppgave (teller 50 %) og muntlig presentasjon (teller 50 %).

Tilleggsinformasjon
Det er maks 60 plasser på kurset