Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3637 Internship

ELE 3637 Internship

Kurskode: 
ELE 3637
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Benedicte Brøgger
Christine Myrvang
Kursnavn på engelsk: 
Internship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hensikten med internshipkurset er å gi studentene mulighet til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte for å øke læringsutbyttet i begge situasjoner. Studentene får anledning til å bruke teorier og modeller de har lært til å løse konkrete arbeidsoppgaver i en bedrift, og dermed oppleve relevansen av sin akademiske kunnskap. Samtidig får de anledning til å reflektere over arbeidserfaringene på en systematisk måte, og er dermed mer forberedt på den tilværelsen som følger etter studietiden. Næringslivet får på sin side tilgang til oppdatert akademisk kunnskap, arbeidskraft og anledning til å være med på kunnskapsutviklingen gjennom å spille inn sine behov for kvalifisert kunnskap i utformingen av internshipopplegg for sine internships. Studenten er selv ansvarlig for å skaffe seg en oppdragsgiver.

Kunnskapsmål
 • Kjenne til sammenhengen mellom de viktigste operative funksjonene i en bedrift/organisasjon.
 • Ha oversikt over de formelle ledelses- og styringssystemer i bedriften.
 • Forstå hvordan uformelle spilleregler og bedriftskultur former arbeidshverdagen.
Ferdighetsmål
 • Kunne definere og forhandle frem en realistisk og utviklende arbeidsplan med nærmeste leder.
 • Kunne fremskaffe, bruke og formidle relevant informasjon, teori og modeller både skriftlig og muntlig.
 • Vise evne til å løse problemer i arbeidssituasjonen
Generell kompetanse
 • Vise respekt for kompleksiteten i næringsvirksomhet.
 • Vise selvstendighet og ansvarlighet
 • Vurderer bærekraft i forslag til løsninger av internshipbedriftens utfordringer.
 • Vise evne til å reflektere over egen utvikling som profesjonell fagperson.
Kursets innhold
 • Internshipfasene
 • Læringskontrakt og arbeidsplan
 • Om bedrifter og virksomheter, arbeidsoppgavene
 • Problemstilling, pensum og prosjektoppgave
 • Å bli profesjonell i sitt fag
 • Bruk av teori
 • Refleksjonsverktøy
Undervisnings- og læringsaktiviteter

I bedrift: 240 timer 

Arbeidsoppgavene defineres i samarbeid med bedriften, inkludert tid til grunnlagsarbeid med prosjektrapport. Gjennomføres i løpet av semesteret, i form av to dagers arbeid (a 8 timer) pr. uke fra semesterstart og til etter siste samling. Om nødvendig kan intern og bedrift avtale at det jobbes mer noen uker, mot tilsvarende mindre andre, i forbindelse med spesielle jobbtilknyttede aktiviteter, f.eks. en messe, et survey el. Arbeidet skal utføres innenfor en ramme på 15 uker fra semesterstart. Arbeidet er ubetalt og vekten skal legges på interns læring. Hvis intern ønsker større endringer i internshipsavtalen skal disse avtales med bedriften og BI.

På skole: 160 timer 

 • Kick-off med interns og bedrifter 
 • 4 samlinger a 6 timer (3 timer forelesning i klassen om faglige spørsmål og prosjektoppgaven, og 3 timers aktivitet i mindre veiledningsgrupper).
 • It's learning-oppgaver. 
 • Litteratursøk og skriving av prosjektoppgave. (individuell), feedback fra veileder/faglærer. 
 • Forberede muntlig presentasjon.

Endelig karakter i kurset er et resultat av vurdering av to eksamenselementer.  Det må foreligge en skriftlig bekreftelse fra bedriften på gjennomført praksis da studenten var registrert på kurset. Studenten trenger ikke jobbe nye 240 timer i bedriften for å få ta kontinuasjonseksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det er maks 60 plasser pr. gjennomføring/klasse. 

Dette kurset er definert med engelsk som undervisningsspråk. Undervisningsspråket vil imidlertid bli tilpasset de gruppene av studenter kurset skal undervises for. Eksamensoppgaven vil bli gitt på norsk og engelsk og studentene kan velge engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk til eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Gjennomført det digitale kurset Din vei mot drømmejobben.

God studieprogresjon og C snitt fra kurs relevante for internshipet i de gjennomførte semestrene. Dette er veiledende krav da det vil bli gjort en helhetlig vurdering av alle søknadsgrunnlag; progresjon, karakterer, bekreftelsesbrev, motivasjonsbrev og CV. Motivasjonsbrev skal gi en faglig begrunnelse for valg av bedrift og relevans av arbeidsoppgaver. Brev fra bedrift skal angi arbeidsoppgaver, nytteverdi for bedriften og læringsmål for studenten, fremdriftsplan, navn, signatur og kontaktdetaljer på ansvarlig kontaktperson i bedriften. Del av pensum og noen forelesninger vil være på engelsk og vi forutsetter at studenten har forkunnskaper nok til å følge med på dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Eksamensteksten for prosjektoppgaven utleveres ved semesterstart. Studentene jobber med prosjektoppgaven på og mellom samlingene, de får en individuell veiledning underveis og de leverer oppgaven inn i forkant av den avsluttende fjerde samlingen.
Oppgaven skal skrives individuelt. Innholdet skal relaterte til internshipbedriften og baseres både på de erfaringene intern har gjort og akademisk faglitteratur. I tillegg til selve prosjektoppgaven må følgende vedlegg må være med:
1. Referanseliste, minimum 350 siders pensum.
Studenten er selv ansvarlig for å velge pensum. Det anbefales særlig å velge litteratur fra avlagte kurs, men det forventes også at studenten innhenter og tar i bruk annen faglitteratur av relevans for prosjektoppgavens tema. Det selvvalgte pensum skal fremgå av referanselisten og antall sider skal oppgis der.
2. Signert bekreftelse fra bedriften om gjennomført internship og vurdering av oppnådde mål ihht. læringskontrakten.
Eksamenskode: 
ELE 36372
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Muntlig aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
30 Minutt(er)
Kommentar: 
Muntlig eksamen er på 30 minutter. pr. student, og gjennomføres på følgende måte; 10 minutter presentasjon, 10 min. samtale med sensorer, 10 minutter når sensorene setter karakter og gir internshipstudenten begrunnelse for karakteren.
Muntlig eksamen er basert på at skriftlig prosjektoppgave er innlevert i samme semester som muntlig eksaminasjon.
Eksamenskode: 
ELE 36373
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Kursopplegget er modulbasert med ett kick-off-seminar a 1 time, og a) 4 samlinger a 3 timer forelesning med hele klassen og b) 4 samlinger a 3 timer forelesning i mindre veiledningsgrupper. Type a) samlinger følger den grunnleggende læringsplattformen (PREDIS-modellen). Type b) samlinger er for det disiplin-/fagnære læringsutbyttet, som hovedregel gitt av studentens studieprogram.
I tillegg kommer en individuell veiledning på prosjektoppgaven.
Bedriftsbesøk og/eller studietur
240 Time(r)
Student har 240 timer i bedrift.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
134 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.