BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring


Kursansvarlig
Tor Morten Løland

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset gjelder for alle studenter i programmet Bachelor i Markedsføring som ikke tar fordypning (30 studiepoeng).

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studenten skal vise at de kan forholde seg til et bedriftsøkonomisk tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, der gruppearbeid anbefales.

Læringsmål
Kunnskapsmål

  • Studentene skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom.
  • Studentene skal opparbeide kunnskap innenfor oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker og vitenskapelige artikler.
  • Studentene skal videre forstå hva som skal til for å oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Ferdighetsmål
  • Kunne identifisere og velge teorier og metoder som er relevante for oppgaven
  • Kunne anvende sentrale teorier og metoder til å gjennomføre analyser i egen oppgave
  • Kunne samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon for problemstillingen i oppgaven
  • Kunne skrive en oppgave som er velstrukturert og som har en logisk oppbygning.

Holdningsmål
Studentene skal opparbeide evner til kritisk refleksjon, herunder kunne vurdere en problemstilling i markedsføring fra ulike synsvinkler. Studentene skal også være etisk bevisste grunnleggende interessekonflikter som er knyttet til en problemstilling i markedsføring.

Forkunnskaper
Oppgaven bygger på programmets faglige innhold.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur
Bøker:
Ghauri, Pervez N., Kjell Grønhaug. 2010. Research methods in business studies. 4th ed. Financial Times Prentice Hall

Emneoversikt

Prosjektets tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring i studiets faglige innhold. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Dataverktøy
Kvalitativt elller kvantitativt analyseverktøy som er relevante for oppgaven. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt.

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver oppgave. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i introduksjonsforelesning
2
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til seminarer
40
Uarbeide delinnleveringer underveis
80
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
8
Arbeid med oppgaven
265
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400




Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 % av karakteren i kurset. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

Eksamenskode(r)
BTH 36301 Bacheloroppgave i Markedsføring, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BTH 3630, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon