BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring

BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring

Kurskode: 
BTH 3630
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eirik Haus
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gjelder for alle studenter i programmet Bachelor i Markedsføring som ikke tar fordypning (30 studiepoeng).
Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studenten skal vise at de kan forholde seg til et bedriftsøkonomisk tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, der gruppearbeid anbefales.

Kunnskapsmål
  • Studentene skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom.
  • Studentene skal opparbeide kunnskap innenfor oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker og vitenskapelige artikler.
  • Studentene skal videre forstå hva som skal til for å oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold.
Ferdighetsmål
  • Kunne identifisere og velge teorier og metoder som er relevante for oppgaven
  • Kunne anvende sentrale teorier og metoder til å gjennomføre analyser i egen oppgave
  • Kunne samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon for problemstillingen i oppgave
  • Kunne skrive en oppgave som er velstrukturert og som har en logisk oppbygning.
Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide evner til kritisk refleksjon, herunder kunne vurdere en problemstilling i markedsføring fra ulike synsvinkler. Studentene skal også være etisk bevisste grunnleggende interessekonflikter som er knyttet til en problemstilling i markedsføring.

Kursets innhold

Prosjektets tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring i studiets faglige innhold. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

For de som har en kvantitativ oppgave, vil det være naturlig å bruke et analyseverktøy til innsamling av data, slik som Qualtrics, og andre program til å analysere data slik som SPSS eller JMP.

Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt.

Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Qualtrics
SAS - JMP
SPSS
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Oppgaven bygger på programmets faglige innhold.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BTH36301
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BTH36301
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Annet i klasserom2Time(r)Deltakelse i introduksjonsforelesning
Annet i klasserom2Time(r)Deltakelse i bibliotekets informasjon
Undervisning8Time(r)Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning40Time(r)Forberedelse til seminarer
Innlevering(er)80Time(r)Uarbeide delinnleveringer underveis
Gruppearbeid / oppgaver265Time(r)Arbeid med oppgaven
Veiledning3Time(r)Individuell veiledning
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:2 Time(r)
Kommentar:Deltakelse i introduksjonsforelesning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:2 Time(r)
Kommentar:Deltakelse i bibliotekets informasjon
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:8 Time(r)
Kommentar:Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til seminarer
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:Uarbeide delinnleveringer underveis
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:265 Time(r)
Kommentar:Arbeid med oppgaven
Arbeidsinnsats - aktivitet:Veiledning
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Individuell veiledning
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.