BMP 2315 Prosjektledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

BMP 2315 Prosjektledelse


Kursansvarlig
Anne Live Vaagaasar

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dag er det viktig å mestre prosjektarbeidsformen. Gjennom prosjekter løses oppgaver, skapes verdier og realiseres strategier.Gjennom dette programmet blir studentene rustet til å lede prosjekter og benytte prosjekt som arbeidsform. Dette er nødvendig kompetanse for alle virksomheter for å lykkes i en fremtid med stadig økende krav til tilpasning og endring.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Gjennom kurset skal studentene utvikle gode kunnskaper om planlegging, gjennomføring, styring, evaluering og læring av prosjekter. De skal få kunnskap i hvordan velge riktig gjennomføringsstrategi for ulike prosjekter. De skal også tilegne seg kunnskap om hensiktsmessig fordeling av roller og ansvar i prosjekter, samt hvordan prosjekter bør forholde seg til sine omgivelser, deriblant interessenter og usikkerhet, samt om dynamikk i prosjekter. Kurset skal også gi kunnskap om hvordan prosjektlederen skal lede og utvikle prosjektteamet slik at det på en effektiv måte leverer gode resultater innenfor prosjektets rammer.

Ferdighetsmål
Gjennom kurset skal studentene utvikle ferdigheter knyttet til etableringen av prosjektets fundament, (lage businesscase, formål, mål og mandater). Studentene skal ha ferdigheter i å planlegge et prosjekt på flere nivåer (overordnet og detaljert), samt kunne organisere et prosjekt med bruk av ansvarskart og fordeling av roller, ansvar og myndighet. Studentene skal kunne gjennomføre ulike analyser knyttet til økonomi, interessenter og usikkerhet. Studentene skal ha utviklet ferdigheter knyttet til å lede prosjektteam. Kort sagt, de skal kunne anvende de prosjektfaglige kunnskapene på praktiske og teoretiske problemstillinger.

Holdningsmål
Studentene skal etter endt kurs ha utviklet holdninger knyttet til gjennomføring av prosjekter på en hensiktsmessig og ansvarlig måte, som ivaretar virksomhetens interesser knyttet til prosjektet, så vel som enkeltmenneskene som deltar i prosjektet. De skal ha utviklet holdninger knyttet til etiske dilemmaer som typisk inngår i prosjektarbeid. Studentene skal også ha utviklet holdninger knyttet til utvikling av god praksis innenfor fagområdet og en profesjonell prosjektkultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer.


Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Målgruppen for studiet er primært voksne mennesker med yrkeserfaring.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Andersen, Erling S., Kristoffer Grude og Tor Haug. 2009. Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget
Briner, Wendy, Colin Hastings og Michael Geddes. 2000. Prosjektledelse. Gyldendal akademisk
Husby, Otto ... [et al.]. 1999. Usikkerhet som gevinst : styring av usikkerhet i prosjekter : mulighet - risiko, beslutning, handling. Norsk senter for prosjektledelse
Karlsen, Jan Terje. 2013. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 3. utg. Universitetsforlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Andersen, Erling S. og Eva Schwenke. 2012. Prosjektarbeid : en veiledning for studenter. 4. utg. NKI-forlaget
Jessen, Svein Arne. 2002. Prosjektadministrative metoder. 5. utg. Gyldendal akademisk


Emneoversikt
Samling 1 - Prosjektkonseptet og oversikt over prosjektarbeidet
Samling 2 - Prosjektplanlegging og usikkerhet
Samling 3 - Prosjektorganisering
Samling 4 - Prosjektgjennomføring og -kontroll
Samling 5 - Prosjektledelse
Se nærmere beskrivelse av samlingene under "norsk tekst" nedenfor.

Prosjektoppgaven skal være en praktisk oppgave, hvor studentene ved hjelp av teori og metodekunnskaper skal løse et praktisk problem i tilknytning til prosjektarbeid for en virksomhet (bedrift, offentlig myndighet, organisasjon, osv.). Omfanget av oppgaven skal være på maksimalt 30 sider tekst.

Dataverktøy
itslearning. Det kan bli aktuelt å demonstrere bruken av it-støtte i prosjektarbeidet.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over to semestre. Av administrative årsaker er kurset organisert med to undervisningskurs. Til orientering for deltakerne vil de i 1. semester bli registrert på undervisningskurset BMP 2316 og i 2. semester på undervisningskurset BMP 2317.


Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i kurset.
Det gis nærmere retningslinjer for formkrav til prosjektoppgave. Oppgavene kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.


Eksamenskode(r)
BMP 23151 -5- timers skriftlig individuell eksamen, teller 40% for å oppnå godkjent karakter i BMP 2315, 30 studiepoeng.
BMP 23152 - prosjektoppgave, teller 60% for å oppnå godkjent karakter i kurset BMP 2315, 30 studiepoeng.
Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset.


Hjelpemidler til eksamen
BI-definert kalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II PlusTM.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen.

Tilleggsinformasjon