BMP 2315 Prosjektledelse

BMP 2315 Prosjektledelse

Kurskode: 
BMP 2315
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2316
BMP 2317
Introduksjon

I dag er det viktig å mestre prosjektarbeidsformen. Gjennom prosjekter løses oppgaver, skapes verdier og realiseres strategier.Gjennom dette programmet blir studentene rustet til å lede prosjekter og benytte prosjekt som arbeidsform. Dette er nødvendig kompetanse for alle virksomheter for å lykkes i en fremtid med stadig økende krav til tilpasning og endring.

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene utvikle gode kunnskaper om planlegging, gjennomføring, styring, evaluering og læring av prosjekter. De skal få kunnskap i hvordan velge riktig gjennomføringsstrategi for ulike prosjekter. De skal også tilegne seg kunnskap om hensiktsmessig fordeling av roller og ansvar i prosjekter, samt hvordan prosjekter bør forholde seg til sine omgivelser, deriblant interessenter og usikkerhet, samt om dynamikk i prosjekter. Kurset skal også gi kunnskap om hvordan prosjektlederen skal lede og utvikle prosjektteamet slik at det på en effektiv måte leverer gode resultater innenfor prosjektets rammer.

 

Ferdighetsmål

Gjennom kurset skal studentene utvikle ferdigheter knyttet til etableringen av prosjektets fundament, (lage businesscase, formål, mål og mandater). Studentene skal ha ferdigheter i å planlegge et prosjekt på flere nivåer (overordnet og detaljert), samt kunne organisere et prosjekt med bruk av ansvarskart og fordeling av roller, ansvar og myndighet. Studentene skal kunne gjennomføre ulike analyser knyttet til økonomi, interessenter og usikkerhet. Studentene skal ha utviklet ferdigheter knyttet til å lede prosjektteam. Kort sagt, de skal kunne anvende de prosjektfaglige kunnskapene på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 

Holdningsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet holdninger knyttet til gjennomføring av prosjekter på en hensiktsmessig og ansvarlig måte, som ivaretar virksomhetens interesser knyttet til prosjektet, så vel som enkeltmenneskene som deltar i prosjektet. De skal ha utviklet holdninger knyttet til etiske dilemmaer som typisk inngår i prosjektarbeid. Studentene skal også ha utviklet holdninger knyttet til utvikling av god praksis innenfor fagområdet og en profesjonell prosjektkultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer.

Kursets innhold

Samling 1 - Prosjektkonseptet og oversikt over prosjektarbeidet
Samling 2 - Prosjektplanlegging og usikkerhet
Samling 3 - Prosjektorganisering
Samling 4 - Prosjektgjennomføring og -kontroll
Samling 5 - Prosjektledelse
Se nærmere beskrivelse av samlingene under "norsk tekst" nedenfor.

Prosjektoppgaven skal være en praktisk oppgave, hvor studentene ved hjelp av teori og metodekunnskaper skal løse et praktisk problem i tilknytning til prosjektarbeid for en virksomhet (bedrift, offentlig myndighet, organisasjon, osv.). Omfanget av oppgaven skal være på maksimalt 30 sider tekst.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over to semestre. Av administrative årsaker er kurset organisert med to undervisningskurs. Til orientering for deltakerne vil de i 1. semester bli registrert på undervisningskurset BMP 2316 og i 2. semester på undervisningskurset BMP 2317.  

Det kan bli aktuelt å demonstrere bruken av it-støtte i prosjektarbeidet.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Målgruppen for studiet er primært voksne mennesker med yrkeserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 23152
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i kurset.
Det gis nærmere retningslinjer for formkrav til prosjektoppgave. Oppgavene kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 23151
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Ja5 Time(r)
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i kurset.
Det gis nærmere retningslinjer for formkrav til prosjektoppgave. Oppgavene kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Eksamenskode:BMP 23152
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:BMP 23151
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Karlsen, Jan Terje 2016 Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering 4. opplag Universitetsforl  
Andersen, Erling S.; Grude, Kristoffer V.; Haug, Tor 2016 Målrettet prosjektstyring 7. utg NKI forl  
Gaarder, Einar; Moe, Niels Christian 2003 Prosjektøkonomi   NKI  
Skyttermoen, Torgeir; Vaagaasar, Anne Live 2015 Verdiskapende prosjektledelse   Cappelen Damm akademisk  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Erling S.; Schwencke, Eva 2012 Prosjektarbeid: en veiledning for studenter 4. utg NKI forl