BIK 2940 Styrekompetanse

BIK 2940 Styrekompetanse

Kurskode: 
BIK 2940
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Frode Solberg
Kursnavn på engelsk: 
Management Competence at Board Level
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser git av eierne/aksjonærene - selskapets trategiske dimensjon og innretning, bedriftens styringssystem - organisatoriske, ledelsesmesige, juridiske og økonomiske forhold, den praktiske organisering av styrets arbeid og prosessene i styrerommet. Kurset retter i hovedsak sitt fokus mot små og mellomstore bedrifter som utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter

Kunnskapsmål
 • Kunne drøfte teoretiske perspektiver rundt styrearbeid
 • Kjenne til de viktigste lover og regler som styrer de sentrale selskapsformene i tillegg til aksjeselskapet (AS)
 • Forstå styrets rolle som beslutnings – og ledelsesorgan
 • Kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar (CSR), økonomi – og risikostyring,
Ferdighetsmål
 • Utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret
 • Utvikle metoder for å godt arbeid i styrerommet
 • Kunne gjennomføre en strategisk prosess
Generell kompetanse
 • Ha et bevisst forhold til rollen som styremedlem
 • Ha et bevisst forhold til hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor bedriftens ulike interessenter.
 • Ha et bevisst forhold til å forstå hva bærekraftig ledelse innebærer i et styre – og ledelseperspektiv
 • Ha et bevisst forhold til å forstå hva bærekraftig ledelse innebærer i et styre- og ledelseperspektiv.
Kursets innhold
 • Perspektiver på styret – styrefunksjonen – styreledelse og styrets arbeid
 • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side – Bærekraftig ledelse
 • Styrets oppgaver sett fra eiernes – bedriftens og samfunnets side
 • Rollefordelingen i styret. Formell oppbygging og uformell samhandling
 • Styrets kompetanse og egenskaper ved styrene
 • Styret og situasjonsbestemte forhold (endring, omstilling, kriser, konflikter)
 • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner
 • Det digitale skiftet – styre og ledelse i digitaliseringen
 • Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder
 • Rekruttering av styre og daglig leder
 • Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy gjennom fokus på innovasjon, strategi og verdiskaping
 • Styrets ansvar i forhold til økonomi – og risikostyringen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimerfortrinnsvis organisert i moduler.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen krav til formelle kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, som løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.
Eksamenskode: 
BIK 29401
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BST 9742100
Credit reductions:
Kurskode:BST 9742
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset BIK 2940 sperrer 100% mot kurset BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
32 Time(r)
Deltagelse i undervisning
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Selvstudium og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver
Time(r)
Forberedelse til undervisning
62 Time(r)
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Eksamen
72 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven stipuleres til 72 timer totalt
Webinar
4 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.