BIK 2940 Styrekompetanse

BIK 2940 Styrekompetanse

Kurskode: 
BIK 2940
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Frode Solberg
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser git av eierne/aksjonærene - selskapets trategiske dimensjon og innretning, bedriftens styringssystem - organisatoriske, ledelsesmesige, juridiske og økonomiske forhold, den praktiske organisering av styrets arbeid og prosessene i styrerommet. Kurset retter i hovedsak sitt fokus mot små og mellomstore bedrifter som utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter

Kunnskapsmål
 • Kunne drøfte teoretiske perspektiver rundt styrearbeid

  Kjenne til de viktigste lover og regler som styrer de sentrale selskapsformene i tillegg til aksjeselskapet (AS)

  Forstå styrets rolle som beslutnings – og ledelsesorgan

  Kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar (CSR), økonomi – og risikostyring,

   

Ferdighetsmål
 • Utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret
 • Utvikle metoder for å godt arbeid i styrerommet
 • Kunne gjennomføre en strategisk prosess
Holdningsmål
 • Ha et bevisst forhold til rollen som styremedlem
 • Ha et bevisst forhold til hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor bedriftens ulike interessenter.
Kursets innhold
 • Perspektiver på styret – styrefunksjonen – styreledelse og styrets arbeid

  Styrets oppgaver sett fra eiernes – bedriftens og samfunnets side

  Rollefordelingen i styret. Formell oppbygging og uformell samhandling

  Styrets kompetanse og egenskaper ved styrene

  Styret og situasjonsbestemte forhold (endring, omstilling, kriser, konflikter)

  Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner

  Det digitale skiftet – styre og ledelse i digitaliseringen

  Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder

  Rekruttering av styre og daglig leder

  Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy gjennom fokus på innovasjon, strategi og verdiskaping

  Styrets ansvar i forhold til økonomi – og risikostyringen

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimerfortrinnsvis organisert i moduler.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen krav til formelle kunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29401
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, som løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, som løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.
Eksamenskode:BIK 29401
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)Deltagelse i undervisning
Selvstudium30Time(r)Selvstudium og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver0Time(r)
Forberedelse til undervisning62Time(r)Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Eksamen72Time(r)Arbeidet med prosjektoppgaven stipuleres til 72 timer totalt
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:Deltagelse i undervisning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Selvstudium og kollokvier
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:0 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:62 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Arbeidet med prosjektoppgaven stipuleres til 72 timer totalt
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

KurskodeCredit reduction
BST 9742100
Credit reductions:
Kurskode:BST 9742
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset BIK 2940 sperrer 100% mot kurset BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bråthen, Tore 2017 Selskapsrett 5. utg Gyldendal punkt 4.12-4.22
Erichsen, Morten; Solberg, Frode; Stiklestad, Trond 2018 Ledelse i små og mellomstore virksomheter 2. utgave 2018 Fagbokforl 0-1-4- 5-6-7-8-10-11- 12-16
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Tore Bråthen 2013 Styrelederen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper: juridiske spørsmål     59-74.
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
  Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997, nr. 44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997, nr. 44 Resource   Siste utg. Trykt utg. bør være kjøpt etter 01.01.2009.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gulli, Ole Chr; Standal, Kjell 2014 Styrehåndboken 7. utg Cappelen Damm akademisk  
Huse, Morten cop. 2011 Styret: tante, barbar eller klan? 4. utg Fagbokforl  
Standal, Elbjørg Gui; Søland, Arild I. cop. 2009 Håndbok i økonomi for styremedlemmer 2. utg Universitetsforl  
Levorsen, Stein O. cop. 2014 Styrearbeid i praksis: innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier 8. utg Universitetsforl  
Granden, Gro 2013 Styrearbeid: for ansatte i selskap og konsern 8. utg Gyldendal akademisk