BIK 2940 Styrekompetanse I

BIK 2940 Styrekompetanse I

Kurskode: 
BIK 2940
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Frode Solberg
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser git av eierne/aksjonærene - selskapets trategiske dimensjon og innretning, bedriftens styringssystem - organisatoriske, ledelsesmesige, juridiske og økonomiske forhold, den praktiske organisering av styrets arbeid og prosessene i styrerommet. Kurset retter i hovedsak sitt fokus mot små og mellomstore bedrifter som utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter

Kunnskapsmål
 • Kunne drøfte teoretiske perspektiver for styrearbeid
 • Kjenne til de viktigste lover og regler som styrer opprettelse og drift av ASA-, AS- og ANS- selskaper samt stiftelser
 • Forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan
 • Kjenne til sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel av betydning for styret.
Ferdighetsmål
 • Utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret
 • Utvikle metoder for å godt arbeid i styrerommet
 • Kunne gjennomføre en strategisk prosess
Holdningsmål
 • Ha et bevisst forhold til rollen som styremedlem
 • Ha et bevisst forhold til hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor bedriftens ulike interessenter.
Kursets innhold
 • Perspektiver på styret - styrefunksjonen – styreledelse og styrets arbeid
 • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
 • Rollefordeling i styret - Formell oppbygging og uformell samhandling
 • Rollefordeling mellom eiere, styre, og administrativ ledelse.
 • Styrets kompetanse og egenskaper ved styrene
 • Styret og situasjonsbestemte forhold som omstilling – endring – kriser og konflikter
 • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner
 • Formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold med fokus på lov om Aksjeselskaper av 1997
 • Rekruttering til styremet og av daglig lede
 • Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy gjennom fokus på strategi – verdiskaping og risikostyring
 • Styrets ansvar i forhold til økonomi- og regnskapsfunksjonen. Grunnleggende teori innen økonomistyring og regnskapsforståelse
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimer, f.eks. modulbasert, totalt 5 eller 6 dager over ett semester, eller fire timer pr. uke i ett semester. 

Mellom samlingene utfordres studentene til å arbeide med en spesifikke spørsmål knytte til sin egen eller andres bedriftscase i prosjektoppgaven. Hensikten er å sørge for progresjonen i læreprosessen, og vurdere anvendelse av gjennomgått stoff.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen krav til formelle kunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29401
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, som løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, som løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.
Eksamenskode:BIK 29401
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)Deltagelse i undervisning
Selvstudium15Time(r)Selvstudium og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver15Time(r)Oppgaveløsning
Forberedelse til undervisning62Time(r)Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Eksamen72Time(r)Skrive fagoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:Deltagelse i undervisning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:15 Time(r)
Kommentar:Selvstudium og kollokvier
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:15 Time(r)
Kommentar:Oppgaveløsning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:62 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Skrive fagoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Huse, Morten cop. 2011 Styret: tante, barbar eller klan? 4. utg Fagbokforl  
Erichsen, Morten; Solberg, Frode; Stiklestad, Trond cop. 2015 Ledelse i små og mellomstore virksomheter   Fagbokforl Kapittel 0-1-4-5-6-7-8-10-11-12-15
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Tore Bråthen 2013 Styrelederen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper – juridiske spørsmål      
Morten Huse 2013 Styreutvikling, styreevalueringer og verdiskaping      
Kaplan, Robert S.; Norton, David P. 1992 The Balanced Scorecard--Measures That Drive Performance.      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gulli, Ole Chr; Standal, Kjell 2014 Styrehåndboken 7. utg Cappelen Damm akademisk  
Bråthen, Tore 2013 Selskapsrett 4. utg Focus  
Standal, Elbjørg Gui; Søland, Arild I. cop. 2009 Håndbok i økonomi for styremedlemmer 2. utg Universitetsforl  
Levorsen, Stein O. cop. 2014 Styrearbeid i praksis: innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier 8. utg Universitetsforl  
Granden, Gro 2013 Styrearbeid: for ansatte i selskap og konsern 8. utg Gyldendal akademisk