BIK 2940 Styrekompetanse I

BIK 2940 Styrekompetanse I

Kurskode: 
BIK 2940
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Frode Solberg
Kursnavn på engelsk: 
Management Competence at Board Level
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser git av eierne/aksjonærene - selskapets trategiske dimensjon og innretning, bedriftens styringssystem - organisatoriske, ledelsesmesige, juridiske og økonomiske forhold, den praktiske organisering av styrets arbeid og prosessene i styrerommet. Kurset retter i hovedsak sitt fokus mot små og mellomstore bedrifter som utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter

Kunnskapsmål
 • Kunne drøfte teoretiske perspektiver for styrearbeid
 • Kjenne til de viktigste lover og regler som styrer opprettelse og drift av ASA-, AS- og ANS- selskaper samt stiftelser
 • Forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan
 • Kjenne til sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel av betydning for styret.
Ferdighetsmål
 • Utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret
 • Utvikle metoder for å godt arbeid i styrerommet
 • Kunne gjennomføre en strategisk prosess
Holdningsmål
 • Ha et bevisst forhold til rollen som styremedlem
 • Ha et bevisst forhold til hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor bedriftens ulike interessenter.
Kursets innhold
 • Perspektiver på styret - styrefunksjonen – styreledelse og styrets arbeid
 • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
 • Rollefordeling i styret - Formell oppbygging og uformell samhandling
 • Rollefordeling mellom eiere, styre, og administrativ ledelse.
 • Styrets kompetanse og egenskaper ved styrene
 • Styret og situasjonsbestemte forhold som omstilling – endring – kriser og konflikter
 • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner
 • Formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold med fokus på lov om Aksjeselskaper av 1997
 • Rekruttering til styremet og av daglig lede
 • Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy gjennom fokus på strategi – verdiskaping og risikostyring
 • Styrets ansvar i forhold til økonomi- og regnskapsfunksjonen. Grunnleggende teori innen økonomistyring og regnskapsforståelse
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimer, f.eks. modulbasert, totalt 5 eller 6 dager over ett semester, eller fire timer pr. uke i ett semester. 

Mellom samlingene utfordres studentene til å arbeide med en spesifikke spørsmål knytte til sin egen eller andres bedriftscase i prosjektoppgaven. Hensikten er å sørge for progresjonen i læreprosessen, og vurdere anvendelse av gjennomgått stoff.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen krav til formelle kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, som løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.
Eksamenskode: 
BIK 29401
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Deltagelse i undervisning
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
15 Time(r)
Selvstudium og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver
15 Time(r)
Oppgaveløsning
Forberedelse til undervisning
62 Time(r)
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Eksamen
72 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven stipuleres til 72 timer totalt
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.