JUR 3613 Arbeidsrett

JUR 3613 Arbeidsrett

Kurskode: 
JUR 3613
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Labour Legislation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

De fleste konflikter på individnivå i arbeidslivet skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. I stor grad skyldes dette sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige grunnreglene. Kurset i arbeidsrett skal gi grunnleggende kunnskaper om den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold. Studentene får en grunninnsikt i arbeidsmiljølovgivningen med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studenten ha tilegnet seg: 

 • God kunnskap om de sentrale nasjonale og internasjonale rettskildene i arbeidsretten
 • God kunnskap om og forståelse av hva som begrunner arbeidsretten og hvilke interesser som avveies mot hverandre.
 • God kunnskap om sentral regulering i den individuelle arbeidsretten
 • Kjennskap til den kollektive arbeidsretten.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studenten: 

 • Kunne identifisere konkrete arbeidsrettslige problemstillinger
 • Kunne gjennomføre selvstendige vurderinger av rettslige spørsmål 
 • Kunne anvende den juridiske metode, både i lys av norske og internasjonale arbeidsrettslige rettskilder, og være i stand til å anvende relevante digitale verktøy i dette arbeidet  
 • Kunne håndtere individuelle konflikter av arbeidsrettslig karakter
Generell kompetanse

Studenten skal: 

 • Ha en bevisst holdning til reglene og avtalene som styrer forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og partene i arbeidslivet 
 • Ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til ulike arbeidsrettslige spørsmål
 • Ha utviklet evnen til å forstå betydningen av et bærekraftig arbeidsliv 
Kursets innhold
 • Arbeidsrettens særpreg og rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Vern mot diskriminering i arbeidsforhold
 • Arbeidsavtalen
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Arbeidsmiljø og varsling
 • Arbeidstid
 • Lønn, ferie og permisjoner
 • Personvern og GDPR
 • Stillingsvern
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Kollektiv arbeidsrett
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell klasseroms-undervisning, ulike digitale tilbud og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av eksempelvis webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

I starten av kurset vil studentene få en semesterplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36131
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
90 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.