JUR 3613 Arbeidsrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

JUR 3613 Arbeidsrett


Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset i arbeidsrett skal gi grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for å mestre en ledende stilling innenfor det private næringsliv og offentlig virksomhet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Gjennom kurset skal studentene:

 • Lære om sentrale regler i arbeidsrett
 • Opparbeide innsikt i rammebetingelser for personaladministrasjon i privat, kommunal og statlig sektor i arbeidslivet.

Ferdigshetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne :
 • Anvende lover og regelverk i arbeidsrett
 • Foreta ansettelser
 • Avvikle en arbeidskontrakt, herunder gjennomføre en nedbemanningsprosess, samt skrive, tolke og anvende arbeidskontrakter innenfor de lovbestemte grenser

Holdningsmål
Studentene skal bevisstgjøres etiske problemstillinger i samspillet mellom menneskesyn og verdier versus lover og regler i arbeidsrett.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Engelsrud, Gerd. 2013. Styring og vern : arbeidsrett i offentlig sektor. 5. utg. Cappelen Damm akademisk
Jakhelln, Henning. 2006. Oversikt over arbeidsretten. 4. utg. Damm. Hele boken
Nils H. Storeng, Tom H. Beck, Arve Due Lund. 2014. Arbeidslivets spilleregler. 3. utg. Universitetsforlaget. (Unntatt kap. 12, kap 35 - 39 og 45)


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Arbeidsrettens særpreg, historikk og rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett.
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Saksbehandlingsregler
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidstid
 • Stillingsvern
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Lønn og premisjoner
 • Tariffrett

Dataverktøy
Ingen

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer, der 35 timer er ordinære forelesninger og 10 timer er viet oppgaveløsning og seminarer.

Studentene skal jobbe med mindre oppgaver tilknyttet hvert emne og disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, tilhørende fellesdel og spesialemne, vil fremgå av en forelesningsplan.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
35
Foreleserstyrt oppgavetrening
10
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
47
Arbeid med case/oppgaver
60
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 36131 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å få karakter i kurset JUR 3613 Arbeidsrett, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon