JUR 3613 Arbeidsrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 3613 Arbeidsrett

Kursansvarlig
Bjørn Eriksen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset i arbeidsrett skal gi grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for å mestre en ledende stilling innenfor det private næringsliv og offentlig virksomhet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Gjennom kurset skal studentene:
 • Lære om sentrale regler i arbeidsrett
 • Opparbeide innsikt i rammebetingelser for personaladministrasjon i privat, kommunal og statlig sektor i arbeidslivet.

Ferdigshetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne :
 • Anvende lover og regelverk i arbeidsrett
 • Foreta ansettelser
 • Avvikle en arbeidskontrakt, herunder gjennomføre en nedbemanningsprosess, samt skrive, tolke og anvende arbeidskontrakter innenfor de lovbestemte grenser

Holdningsmål
Studentene skal bevisstgjøres etiske problemstillinger i samspillet mellom menneskesyn og verdier versus lover og regler i arbeidsrett.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Engelsrud, Gerd. 2009. Styring og vern : arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner. 4. utg. Cappelen akademisk
Jakhelln, Henning. 2006. Oversikt over arbeidsretten. 4. utg. Damm. Hele boken


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Arbeidsrettens særpreg, historikk og rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett.
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Saksbehandlingsregler
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidstid
 • Stillingsvern
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Lønn og premisjoner
 • Tariffrett

Dataverktøy
Ingen

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer, der 35 timer er ordinære forelesninger og 10 timer er viet oppgaveløsning og seminarer.

Studentene skal jobbe med mindre oppgaver tilknyttet hvert emne og disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, tilhørende fellesdel og spesialemne, vil fremgå av en forelesningsplan.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
35
Foreleserstyrt oppgavetrening
10
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
47
Arbeid med case/oppgaver
60
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 36131 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å få karakter i kurset JUR 3613 Arbeidsrett, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon