JUR 3613 Arbeidsrett

JUR 3613 Arbeidsrett

Kurskode: 
JUR 3613
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Emnenavn på engelsk: 
Labour Legislation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

De fleste konflikter på individnivå i arbeidslivet skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. I stor grad skyldes dette sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige grunnreglene. Kurset i arbeidsrett skal gi grunnleggende kunnskaper om den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold. Studentene får en grunninnsikt i arbeidsmiljølovgivningen med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner.

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene:

 • Tilegne seg god kunnskap om de sentrale nasjonale og internasjonale rettskildene i arbeidsretten
 • Tilegne seg god kunnskap om og forståelse av hva som begrunner arbeidsretten og hvilke interesser som avveies mot hverandre.
 • Tilegne seg god kunnskap om sentral regulering i den individuelle arbeidsretten, og få oversikt over den kollektive arbeidsretten.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Identifisere konkrete arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Anvende den juridiske metode, både i lys av norske og internasjonale arbeidsrettslige rettskilder, og være i stand til å anvende relevante digitale verktøy i dette arbeidet.  
 • Kunne håndtere individuelle konflikter av arbeidsrettslig karakter.
Generell kompetanse

Studentene skal ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til ulike arbeidsrettslige spørsmål. Studentene skal ha utviklet evnen til å forstå betydningen av et bærekraftig arbeidsliv. Studentene skal bevisstgjøres etiske problemstillinger i samspillet mellom menneskesyn og verdier versus lover og regler i arbeidsrett.

Kursets innhold
 • Arbeidsrettens særpreg og rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Vern mot diskriminering i arbeidsforhold
 • Arbeidsavtalen
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Arbeidsmiljø og varsling
 • Arbeidstid
 • Lønn, ferie og permisjoner
 • Personvern og GDPR
 • Stillingsvern
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Kollektiv arbeidsrett
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell klasseroms-undervisning, ulike digitale tilbud og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av eksempelvis webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

I starten av kurset vil studentene få en semesterplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
JUR36131
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:JUR36131
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
90 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.