BIK 2940 Styrekompetanse I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BIK 2940 Styrekompetanse I


Kursansvarlig
Frode Solberg

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser git av eierne/aksjonærene - selskapets trategiske dimensjon og innretning, bedriftens styringssystem - organisatoriske, ledelsesmesige, juridiske og økonomiske forhold, den praktiske organisering av styrets arbeid og prosessene i styrerommet. Kurset retter i hovedsak sitt fokus mot små og mellomstore bedrifter som utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter

Læringsmål

 • Kunnskapsmål:
 • Kunne drøfte teoretiske perspektiver for styrearbeid
 • Kjenne til de viktigste lover og regler som styrer opprettelse og drift av ASA-, AS- og ANS- selskaper samt stiftelser
 • Forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan
 • Kjenne til sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel av betydning for styret
 • Ferdighetsmål:
 • Utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret
 • Utvikle metoder for å godt arbeid i styrerommet
 • Kunne gjennomføre en strategisk prosess
 • Holdningsmål:
 • Ha et bevisst forhold til rollen som styremedlem
 • Ha et bevisst forhold til hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor bedriftens ulike interessenter.

Forkunnskaper
Ingen krav til formelle kunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Erichsen, Morten, Solberg, Frode, Stiklestad, Trond. 2015. Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 1. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. 416. Kapittel 0-1-4-5-6-7-8-10-11-12-15
Huse, Morten. 2011. Styret : tante, barbar eller klan?. 4. utg. Fagbokforlaget


Artikler:
Bråthen Tore. 2013. Styrelederen i aksjeselskaper og allmenaksjeselskaper - Juridiske spørsmål. Praktisk økonomi & finans. 2/2013. Universitetsforlaget. 29
Huse, Morten 2013, Styreutvikling, styreevalueringer og verdiskaping, MAGMA 7/2013. 2013. Styreutvikling, styreevalueringer og verdiskaping. MAGMA. 7
Kaplan, Robert S og Norton, David P.. 1992. The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance. Harvard Business Review. Januar - februar


Annet:
Aksjeloven av 13. juni 1997, nr. 44. siste utgave. (Bør være kjøpt etter 01.01.2009)


Anbefalt litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2013. Selskapsrett. 4. utg. Focus : Universitetsforlaget
Granden, Gro. 2013. Styrearbeid : for ansatte i selskap og konsern. 8. utg. Gyldendal akademisk
Gulli, Ole Chr. og Kjell Standal. 2014. Styrehåndboken. 7. utg. Cappelen Damm. 2014
Levorsen, Stein O. 2014. Styrearbeid i praksis : innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier. 8. utg. Universitetsforlaget
Standal, Elbjørg Gui og Arild I. Søland. 2009. Håndbok i økonomi for styremedlemmer. 2. utg. Universitetsforlaget. 9-117


Emneoversikt
 • Perspektiver på styret - styrefunksjonen – styreledelse og styrets arbeid
 • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
 • Rollefordeling i styret - Formell oppbygging og uformell samhandling
 • Rollefordeling mellom eiere, styre, og administrativ ledelse.
 • Styrets kompetanse og egenskaper ved styrene
 • Styret og situasjonsbestemte forhold som omstilling – endring – kriser og konflikter
 • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner
 • Formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold med fokus på lov om Aksjeselskaper av 1997
 • Rekruttering til styremet og av daglig lede
 • Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy gjennom fokus på strategi – verdiskaping og risikostyring
 • Styrets ansvar i forhold til økonomi- og regnskapsfunksjonen. Grunnleggende teori innen økonomistyring og regnskapsforståelse

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimer, f.eks. modulbasert, totalt 5 eller 6 dager over ett semester, eller fire timer pr. uke i ett semester.

Deltakelse i undervisningen 36 timer
Forberedelse til forelesning/lese litteratur 62 timer
Skrive fagoppgave 72 timer
Oppgaveløsning 15 timer
Selvstudium og kollokvier 15 timer

Mellom samlingene utfordres studentene til å arbeide med en spesifikke spørsmål knytte til sin egen eller andres bedriftscase i prosjektoppgaven. Hensikten er å sørge for progresjonen i læreprosessen, og vurdere anvendelse av gjennomgått stoff.
Ressursbruk
36 timer Forelesninger og samlinger
6 timer Tilrettelegging – informasjon og tilbakemelding underveisEksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, som løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.

Eksamenskode(r)
BIK 29401 Styrekompetanse, prosjektoppgaven teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 2940, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen


Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste gjennomføring av eksamen.

Tilleggsinformasjon