BIK 2940 Styrekompetanse I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

BIK 2940 Styrekompetanse I


Kursansvarlig
Atle Midttun, Frode Solberg

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser git av eierne/aksjonærene - selskapets trategiske dimensjon og innretning, bedriftens styringssystem - organisatoriske, ledelsesmesige, juridiske og økonomiske forhold, den praktiske organisering av styrets arbeid og prosessene i styrerommet. Kurset retter i hovedsak sitt fokus mot små og mellomstore bedrifter som utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter

Læringsmål

 • Kunnskapsmål:
 • Kunne drøfte teoretiske perspektiver for styrearbeid
 • Kjenne til de viktigste lover og regler som styrer opprettelse og drift av ASA-, AS- og ANS- selskaper samt stiftelser
 • Forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan
 • Kjenne til sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel av betydning for styret
 • Ferdighetsmål:
 • Utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret
 • Utvikle metoder for å godt arbeid i styrerommet
 • Kunne gjennomføre en strategisk prosess
 • Holdningsmål:
 • Ha et bevisst forhold til rollen som styremedlem
 • Ha et bevisst forhold til hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor bedriftens ulike interessenter.

Forkunnskaper
Ingen krav til formelle kunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2013. Selskapsrett. 4. utg. Focus : Universitetsforlaget
Gulli, Ole Chr., Elbjørg Gui Standal og Kjell Standal. 2013. Styrehåndboken. 6. utg. Cappelen Damm


Annet:
Aksjeloven av 13. juni 1997, nr. 44. siste utgave. (Bør være kjøpt etter 01.01.2009)


Anbefalt litteratur
Bøker:
Granden, Gro. 2013. Styrearbeid : for ansatte i selskap og konsern. 8. utg. Gyldendal akademisk
Huse, Morten. 2011. Styret : tante, barbar eller klan?. 4. utg. Fagbokforlaget
Levorsen, Stein O. 2010. Styrearbeid i praksis : innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier. 7. utg. Universitetsforlaget
Lütken, Merete. 2013. Supergirl : finansthriller. Pargas
Standal, Elbjørg Gui og Arild I. Søland. 2009. Håndbok i økonomi for styremedlemmer. 2. utg. Universitetsforlaget. 9-117


Emneoversikt
 • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
 • Rollefordeling i styret: Formell oppbygging og uformell samhandling
 • Rollefordeling mellom eiere, styre, og administrativ ledelse. Rollekonflikter
 • Styrets kompetanse
 • Egenskaper ved styrene
 • Styret og situasjonsbestemte forhold
 • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter (ASA, AS, ANS, Stiftelser)
 • Formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold.
 • Lov om Aksjeselskaper av 1997 (Aksjeloven og Almenaksjeloven)
 • Brønnøysundregisteret; formell registrerings – og rapporteringsplikt
 • Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy: Visjoner, forretningside og hovedmål i markedsorienterte virksomheter
 • Styrets ansvar i forhold til økonomi- og regnskapsfunksjonen. Grunnleggende teori innen økonomistyring og regnskapsforståelse

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimer, f.eks. modulbasert, totalt 5 dager over ett semester, eller fire timer pr. uke i ett semester. Mellom samlingene skal studentene bearbeide en problemstilling, og resultatet skal presenteres på samling 2.

Deltakelse i undervisningen 36 timer
Forberedelse til forelesning/lese litteratur 62 timer
Skrive fagoppgave 72 timer
Oppgaveløsning 15 timer
Selvstudium og kollokvier 15 timer

Mellom samlingene skal studentene arbeide med en oppgave. Hensikten er å sørge for progresjonen i læreprosessen, og vurdere anvendelse av gjennomgått stoff.


Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, som løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.

Eksamenskode(r)
BIK 29401 Styrekompetanse, prosjektoppgaven teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 2940, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen


Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste gjennomføring av eksamen.

Tilleggsinformasjon