BIK 2940 Styrekompetanse

BIK 2940 Styrekompetanse

Kurskode: 
BIK 2940
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Espen Andersen
Kursnavn på engelsk: 
Management Competence at Board Level
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi grunnleggende kunnskap for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Sentralt står forståelsen for sammenhengen mellom

 • eierstyring
 • selskapets forretningsmodell og strategiske utvikling
 • bedriftens styringssystem
 • organisatoriske, ledelsesmessige, juridiske og økonomiske forhold
 • den praktiske organisering av styrets arbeid og prosessene i styrerommet.

Kurset fokuserer hovedsaklig på små og mellomstore bedrifter og organisasjoner, siden de utgjør majoriteten av norske virksomheter.

Kunnskapsmål
 • Kjenne til de viktigste lover og regler som styrer de sentrale selskapsformene
 • Forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan
 • Kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar (CSR), økonomi- og risikostyring
Ferdighetsmål
 • Utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret
 • Utvikle metoder for å godt arbeid i styrerommet
 • Kunne gjennomføre en strategisk prosess
Generell kompetanse
 • Ha et bevisst forhold til rollen som styremedlem
 • Ha et bevisst forhold til hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor bedriftens ulike interessenter.
 • Ha et bevisst forhold til å forstå hva bærekraftig ledelse innebærer i et styre – og ledelseperspektiv
Kursets innhold
 • Eierstyring og selskapsledelse med klargjørende rollefordeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse.
 • De sentrale lover som regulerer styrets ansvar.
 • Styrets forvaltningsansvar, både i gode og mindre gode tider.
 • Praktiske verktøy som øker kvaliteten på styrets arbeid.
 • Kompetanseutvikling i styret.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimer, fortrinnsvis organisert i moduler.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen krav til formelle kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, som løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer.
Eksamenskode: 
BIK 29401
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BST 9742100
Credit reductions:
Kurskode:BST 9742
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset BIK 2940 sperrer 100% mot kurset BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
32 Time(r)
Deltagelse i undervisning
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Selvstudium og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver
Time(r)
Forberedelse til undervisning
62 Time(r)
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Eksamen
72 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven stipuleres til 72 timer totalt
Webinar
4 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.