Markedsføringsledelse

Læringsmål for studiet

I programmet bachelor i markedsføringsledelse er målsettingen å utdanne profesjonelle markedsførere til et moderne, internasjonalt og digitalisert arbeidsliv. Markedsførere har hovedansvaret for å stimulere markedets etterspørsel etter en virksomhets varer og tjenester i både forbrukermarkeder og bedriftsmarkeder. Studiet gir studentene kunnskap og teoretiske og praktiske ferdigheter innenfor markedsplanlegging, salg og styring av kunderelasjoner, markedsanalyser, distribusjon, forbrukeratferd, og markedskommunikasjon, for å nevne noe. Studentene får også en en god balast innenfor ulike metode- og bedriftsøkonomiske fag. Kunnskapen og ferdighetene studentene får innebærer blant annet at de har en balast som vil fungere i et arbeidsliv hvor bedrifter stadig omstilles, bransjer glir over i hverandre, nye forretningsmodeller dukker opp, og gamle forsvinner.

Kunnskapen og ferdighetene opparbeides gjennom en kombinasjon av pensumlitteratur, caseløsning simuleringsspill, internship, internasjonal utveksling, presentasjoner og gruppearbeid.

KunnskapsmålDet overordnede mål er at studentene utvikler grunnkompetanse i alle kjerneområder i markedsføring og tilstøtende økonomisk-administrative fagområder som er relevante for markedsførere. For å fatte markedsorienterte beslutninger skal studentene etablere kunnskap om hva som styrer atferden til forskjellige målgrupper støttet av gode kunnskaper innen ulike former for markedsanalyse. Ut i fra kunnskap om markedsaktører og analyse av disse skal studenten bygge en plattform av kunnskap knyttet til bedriftens virkemiddelapparat. Eksempler på dette er kunnskap innen salg og kunderelasjoner, serviceledelse og innovasjon, moderne kommunikasjonsformer, distribusjon, prisstrategi og merkevareledelse.

FerdighetsmålStudentene skal kunne gjennomføre alle steg i en markedsundersøkelsesprosess for å gi gode grunnlag for virkemiddelbeslutninger i bedrifts- og/eller forbrukermarkedet. De skal kunne bruke markedsinformasjon for å identifisere og prioritere hvilke aktiviteter bedriften skal iverksette, og kunne prioritere målgrupper. Ulike virksomheter har ulikt virkemiddelapparat avhengig av markedet de jobber i, men studentene skal ha grunnleggende ferdigheter knyttet til å utvikle kommunikasjons-, salgs-, distribusjons-, -merkevare- og prisstrategier, samt å kunne kommunisere dette til virksomhetens ulike interessentgrupper. 

HoldningsmålStudentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer de møter i arbeidet, vurdere etiske konsekvenser og legge avgjørende vekt på rederlighet og etisk forsvarlige valg, samt utvikle en generell holdning til sin yrkesutøvelse preget av profesjonalitet og etterrettelighet.

Last Modified: 30.05.2017 09:39