Markedsføring

Læringsmål for studiet

Markedsføring har bedriftens inntektsside som ansvarsområde. Det overordnede målet for Bachelor i Markedsføring er derfor å utvikle kunnskaper og ferdigheter om forhold som påvirker etterspørselssiden. Fremragende markedsføring er også lønnsom markedsføring. Det betyr at studentene tilegner seg faglig grunnlag i et bredt spekter innen økonomisk administrative fag.

KunnskapsmålDet overordnede mål er at studentene tilegner seg grunnkompetanse i alle kjerneområder i markedsføring og de tilstøtende fagområder som er relevante i kombinasjon med markedsføring.

Studentene skal opparbeide kunnskaper om de viktigste områder som inngår i markedsføring for eksempel salg og utvikling av kunderelasjoner i Norge og internasjonalt, reklame, og produktledelse. Læringsutbyttet inkluderer dessuten kunnskaper og forståelse for de spesielle forhold som driver markedsføring i forskjellige markeder som forbrukermarkedet, varehandel og tjenester, industri og internasjonale markeder. 

I tilstøtende fagområder skal studentene lære grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier og metoder og hvordan økonomistyringsdata kan benyttes til kontroll og beslutninger. De skal tilegne seg metodekunnskaper som er nødvendige for å forstå markedsundersøkelser og analyser til forskjellige behov. De skal få et grunnlag i samfunnsøkonomiske forhold og norske lover som berører markedsføring.

FerdighetsmålStudentene skal ha ferdigheter i å samle inn og bearbeide informasjon fra kunder og andre kilder for å forstå kundebehov og andre forhold. De skal kunne utvikle bedriftens respons på markedsinformasjonen, og de skal selv kunne delta i gjennomføringen. De skal kunne integrere kunnskaper fra de tilstøtende fagområder og benytte disse i utøvelse av markedsføringsarbeid. De skal kunne utvikle og gjennomføre markedsplaner og kommunisere effektivt i et internasjonalt forretningsmiljø.

Etter fullført Bachelor i Markedsføring har studenten tilegnet seg faglig kompetanse for stillinger i markedsføring, for eksempel produktsjefstillinger, utøvende salg og relasjonsutvikling, salgsledelse, markedsundersøkelser, reklame, eksportsalg, nyskapning- og gründervirkomhet, generell ledelse i mindre bedrifter med mer.

HoldningsmålStudentene skal ha utviklet evnen til å se etiske dilemmaer de møter i arbeidet, vurdere etiske konsekvenser og legge avgjørende vekt på redelighet og etisk forsvarlige valg.

Last Modified: 07.03.2019 08:04