VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3403
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2016. Det tilbys kontinuasjon høsten 2017 og siste gang våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Varehandelen er en av Norges største næringer. Den består av en rekke bransjer med til sammen flere hundrede tusen ansatte. Den er den største arbeidsgiveren i neste alle landes fylker. Næringen er i rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Varehandelen er i dag kjennetegnet ved at den omfattes av store enheter som er utsatt for sterkt konkurranse. Den er derfor avhengig av effektiv og rasjonell drift for å være lønnsom.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha fått grunnleggende kompetanse om varehandelsmarkedene og rammebetingelsene for handel i Norge og utlandet. De skal ha fått inngående kunnskaper om de viktigste bransjene innen næringen. De skal også forstå forholdet mellom industri (leverandørene) og handel.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studenten kunne anvende tilegnede kunnskaper i arbeidet med problemstillinger innen norsk og internasjonal varehandel. De skal kunne forstå forskjellen på strategisk og praktisk operativt arbeid i varehandelsbedriftene.

Holdningsmål

Etter endt kurs skal studenten ha utviklet forståelse for næringens betydning for verdiskapningen i samfunnet. De skal kunne stille kritiske spørsmål og reflektere over næringens ansvar for en bærekraftig utvikling, særlig når det gjelder miljø og service.

Kursets innhold
 • Detaljhandel i Norge
 • Engroshandel i Norge
 • Import av handelsvarer
 • Eksport av handelsvarer
 • Internasjonal varehandel
 • Forholdet mellom industri og handel
 • Handelstrender; kjøpesenter, sentrumshandel
 • E-handel
 • Handelens samfunnsansvar
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger av faglærer, diskusjoner, øvingsoppgaver, forelesninger med eksterne bidragsytere og bedriftsbesøk. 

Øvingsoppgavene innleveres på itslearning til 2 forskjellige oppgitte tider i semesteret. Oppgave 1 omhandler norsk handel, og oppgave 2 gjelder internasjonal handel. Oppgavene vil bli gjennomgått i forelesningstimene uken etter innleveringene.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Ingen

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL34031
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:VHL34031
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Forberedelse til undervisning36Time(r)
Selvstudium62Time(r)
Forberedelse til undervisning62Time(r)Forberedelse av 2 øvelsesoppgaver
Eksamen4Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:62 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:62 Time(r)
Kommentar:Forberedelse av 2 øvelsesoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.