VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel


Kursansvarlig
Odd Gisholt

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Varehandelen er en av Norges største næringer. Den består av en rekke bransjer med til sammen flere hundrede tusen ansatte. Den er den største arbeidsgiveren i neste alle landes fylker. Næringen er i rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Varehandelen er i dag kjennetegnet ved at den omfattes av store enheter som er utsatt for sterkt konkurranse. Den er derfor avhengig av effektiv og rasjonell drift for å være lønnsom.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha fått grunnleggende kompetanse om varehandelsmarkedene og rammebetingelsene for handel i Norge og utlandet. De skal ha fått inngående kunnskaper om de viktigste bransjene innen næringen. De skal også forstå forholdet mellom industri (leverandørene) og handel.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studenten kunne anvende tilegnede kunnskaper i arbeidet med problemstillinger innen norsk og internasjonal varehandel. De skal kunne forstå forskjellen på strategisk og praktisk operativt arbeid i varehandelsbedriftene.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studenten ha utviklet forståelse for næringens betydning for verdiskapningen i samfunnet. De skal kunne stille kritiske spørsmål og reflektere over næringens ansvar for en bærekraftig utvikling, særlig når det gjelder miljø og service.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Institutt for bransjeanalyser AS. 2014. Detaljhandelsboken 2014. Andhøy

Artikkelsamling:
Odd Gisholt. 2014. Artikkelsamling for Innføring i norsk og internasjonal varehandel. Artiklene vil bli gjort tilgjengelig via Itslearning.
Innhold:
Franchising som organisasjonsform; hva er konsekvensen for arbeidstakerne? av Torstein Nesheim i Magma 2/2010
Medarbeiderkompetanse og motivasjon er detaljhandelens viktigste konkurransemiddel, av Jan Ivar Fredriksen i Magma 5/2010
Venner og kjente – hvordan hjelper de deg til å bedre lønnsomheten i næringsklynger, av Robert Dahlstrøm m.f. i Magma 5/2010
Markedsføring av kjøpesentre i Norge, av Odd Gisholt i Magma 6/2010
Alle må føle bunnlinjeansvar, av Charlotte H. Lem i Magma 5/2011
Å estimere handelsområder uten å følge kundene hjem, av Auke Hunneman og Rutger van Oest i Magma 3/2012
Favaro, Ken, 2009. Five Rules for Retailing in a Recession. Harvard business review, 87(4).
Ton, Zeynep, 2012. Why good jobs are good for retailers: some companies are investing in their workers and reaping healthy profits. Harvard business review, 90(1 2).
Thaler, Richard H, 2013. Smarter information, smarter consumers: changes in technology and disclosure rules will help shoppers make better decisions. Get ready for the rise of the “choice engine”.(The Big Idea). Harvard business review, 91(1-2).


Anbefalt litteratur
Bøker:
Hillesland, Jan. 2011. The fundamentals of retail and shopper marketing. BigBlue & Company AS
Nordfält, Jens. 2011. In-store marketing : on sector knowledge and research in retailing. Market


Emneoversikt

  • Detaljhandel i Norge
  • Engroshandel i Norge
  • Import av handelsvarer
  • Eksport av handelsvarer
  • Internasjonal varehandel
  • Forholdet mellom industri og handel
  • Handelstrender; kjøpesenter, sentrumshandel
  • E-handel
  • Handelens samfunnsansvar

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger av faglærer, diskusjoner, øvingsoppgaver, forelesninger med eksterne bidragsytere og bedriftsbesøk.

Øvingsoppgavene innleveres på itslearning til 2 forskjellige oppgitte tider i semesteret. Oppgave 1 omhandler norsk handel, og oppgave 2 gjelder internasjonal handel. Oppgavene vil bli gjennomgått i forelesningstimene uken etter innleveringene.
 
Anbefalt tidsbruk:

Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Forberedelse til forelesningene
36
Arbeid med pensum / selvstudium
62
Forberedelse av 2 øvelsesoppgaver
62
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200
Eksamen
Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen på fire (4) timer.

Eksamenskode(r)
VHL 34031 Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt til eksamen.

Kontinuasjon
Kontinuasjon tilbys hvert semester.

Tilleggsinformasjon