VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel


Kursansvarlig
Odd Gisholt

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Varehandelen er en av Norges største næringer. Den består av en rekke bransjer med til sammen flere hundrede tusen ansatte. Den er den største arbeidsgiveren i neste alle landes fylker. Næringen er i rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Varehandelen er i dag kjennetegnet ved at den omfattes av store enheter som er utsatt for sterkt konkurranse. Den er derfor avhengig av effektiv og rasjonell drift for å være lønnsom.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha fått grunnleggende kompetanse om varehandelsmarkedene og rammebetingelsene for handel i Norge og utlandet. De skal ha fått inngående kunnskaper om de viktigste bransjene innen næringen. De skal også forstå forholdet mellom industri (leverandørene) og handel.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studenten kunne anvende tilegnede kunnskaper i arbeidet med problemstillinger innen norsk og internasjonal varehandel. De skal kunne forstå forskjellen på strategisk og praktisk operativt arbeid i varehandelsbedriftene.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studenten ha utviklet forståelse for næringens betydning for verdiskapningen i samfunnet. De skal kunne stille kritiske spørsmål og reflektere over næringens ansvar for en bærekraftig utvikling, særlig når det gjelder miljø og service.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
2013. Senterboken. Kjenn ditt marked. (Pensumboken kjøpes direkte fra forlaget, informasjon sendes til aktuelle studenter)
Institutt for bransjeanalyser AS. 2012. Detaljhandelsboken 2012. Andhøy. (Pensumboken kjøpes direkte fra forlaget, informasjon sendes til aktuelle studenter)


Artikkelsamling:
Odd Gisholt. 2013. Artikkelsamling for Innføring i norsk og internasjonal varehandel. Artiklene vil bli gjort tilgjengelig via Itslearning

Anbefalt litteratur
Bøker:
Hillesland, Jan. 2011. The fundamentals of retail and shopper marketing. BigBlue & Company AS
Nordfält, Jens. 2011. In-store marketing : on sector knowledge and research in retailing. Market


Emneoversikt

  • Detaljhandel i Norge
  • Engroshandel i Norge
  • Import av handelsvarer
  • Eksport av handelsvarer
  • Internasjonal varehandel
  • Forholdet mellom industri og handel
  • Handelstrender; kjøpesenter, sentrumshandel
  • E-handel
  • Handelens samfunnsansvar

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger av faglærer, diskusjoner, øvingsoppgaver, forelesninger med eksterne bidragsytere og bedriftsbesøk.

Øvingsoppgavene innleveres på itslearning til 2 forskjellige oppgitte tider i semesteret. Oppgave 1 omhandler norsk handel, og oppgave 2 gjelder internasjonal handel. Oppgavene vil bli gjennomgått i forelesningstimene uken etter innleveringene.
 
Anbefalt tidsbruk:

Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Forberedelse til forelesningene
36
Arbeid med pensum / selvstudium
62
Forberedelse av 2 øvelsesoppgaver
62
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200Eksamen
Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen på fire (4) timer.

Eksamenskode(r)
VHL 34031 Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt til eksamen.

Kontinuasjon
Kontinuasjon tilbys hvert semester.

Tilleggsinformasjon