VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3403
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon: 

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2016. Det tilbys kontinuasjon høsten 2017 og siste gang våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Varehandelen er en av Norges største næringer. Den består av en rekke bransjer med til sammen flere hundrede tusen ansatte. Den er den største arbeidsgiveren i neste alle landes fylker. Næringen er i rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Varehandelen er i dag kjennetegnet ved at den omfattes av store enheter som er utsatt for sterkt konkurranse. Den er derfor avhengig av effektiv og rasjonell drift for å være lønnsom.

Læringsmål: 

Etter endt kurs skal studentene ha fått grunnleggende kompetanse om varehandelsmarkedene og rammebetingelsene for handel i Norge og utlandet. De skal ha fått inngående kunnskaper om de viktigste bransjene innen næringen. De skal også forstå forholdet mellom industri (leverandørene) og handel.

Ferdighetsmål: 

Etter endt kurs skal studenten kunne anvende tilegnede kunnskaper i arbeidet med problemstillinger innen norsk og internasjonal varehandel. De skal kunne forstå forskjellen på strategisk og praktisk operativt arbeid i varehandelsbedriftene.

Holdningsmål: 

Etter endt kurs skal studenten ha utviklet forståelse for næringens betydning for verdiskapningen i samfunnet. De skal kunne stille kritiske spørsmål og reflektere over næringens ansvar for en bærekraftig utvikling, særlig når det gjelder miljø og service.

Kursets innhold: 
 • Detaljhandel i Norge
 • Engroshandel i Norge
 • Import av handelsvarer
 • Eksport av handelsvarer
 • Internasjonal varehandel
 • Forholdet mellom industri og handel
 • Handelstrender; kjøpesenter, sentrumshandel
 • E-handel
 • Handelens samfunnsansvar
Læreprosess og tidsbruk: 

Kurset gjennomføres med forelesninger av faglærer, diskusjoner, øvingsoppgaver, forelesninger med eksterne bidragsytere og bedriftsbesøk. 

Øvingsoppgavene innleveres på itslearning til 2 forskjellige oppgitte tider i semesteret. Oppgave 1 omhandler norsk handel, og oppgave 2 gjelder internasjonal handel. Oppgavene vil bli gjennomgått i forelesningstimene uken etter innleveringene.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

Ingen

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL34031
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Invigilation4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:VHL34031
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Forberedelse til undervisning36Time(r)
Selvstudium62Time(r)
Forberedelse til undervisning62Time(r)Forberedelse av 2 øvelsesoppgaver
Eksamen4Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:62 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:62 Time(r)
Kommentar:Forberedelse av 2 øvelsesoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.