SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
SPÅ 2931
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gillian Warner-Søderholm
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i internasjonal markedsføring - Programkurs
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon: 

Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester. Siste mulighet for kontinusjon er våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Kurset er et innføringskurs i skriftlig spansk for næringslivet. Det legger vekt på kommersielt språk og særtrekk ved spanskspråklige lands kultur som norske aktører i disse landene bør ha kunnskaper om.

Læringsmål: 

Kunnskapsmål

Studentene skal:

 • tilegne seg en oversikt over hovedtrekkene i spanskspråklige lands historie og samfunnsforhold
 • bli kjent med kultur og reaksjonsmønstre i spanskspråklige land, med spesiell vinkling mot nærings- og arbeidsliv
 • lære grunnleggende fagterminologi og korrekt stilnivå for skriftlig kommunikasjon i næringslivet
 • utvikle et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene
   
Ferdighetsmål: 

Studentene skal utvikle ferdigheter i spansk slik at de skal kunne

 • forstå enklere næringslivsrelaterte tekster og artikler om kulturelle forhold på spansk
 • produsere tilsvarende tekster på spansk; notater, sammendrag, brev, mailer og korte essays
Holdningsmål: 

Kurset vil bidra til at studentene skal

 • utvikle økt forståelse for kulturelle ulikheter og deres betydning i næringslivssammenheng
 • erkjenne den betydning fagspråk og korrekt stilnivå har i skriftlig forretningskommunikasjon
Kursets innhold: 

Bakgrunnskunnskap
- innføring i spanskspråklige lands historie og samfunnsforhold

Kulturforståelse
- perspektiver på identitet, kultur og samfunn i Norge og målspråklandene

Fagspråk
- elementær terminologi for næringslivet og for sammenligning av kulturelle ulikheter
- formelt stilnivå; egnet språklig uttrykk for skriftlig forretningskommunikasjon

Læreprosess og tidsbruk: 

Kurset har 45 timer i klasserom. Denne tiden brukes i noen grad til å gå gjennom pensum (forelesninger), men for det meste til individuelle, skriftlige øvelser eller gruppearbeid med fokus på fagterminologi, tekstforståelse og tekstproduksjon. I løpet av semesteret gis det ukentlige innleveringsoppgaver. Ved kursets begynnelse vil det foreligge en detaljert fremdriftsplan, slik at studentene kan fordele arbeidsmengden og møte godt forberedt til undervisningen. 

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

Spansk nivå 1 fra videregående skole, Handelshøyskolen BIs studieforberedende grunnkurs i spansk (SPÅ 0065), eller tilsvarende. Studenter som ikke kan dokumentere tilfredsstillende forkunnskaper kan kvalifisere seg til kurset ved å bestå en intern prøve (diagnostisk test) ved en av BI-høyskolene. Studenter som fyller de formelle kravene, men er usikre på sine faktiske kunnskaper, kan også ta denne prøven for å avklare om de bør ta hele eller siste del av grunnkurset i spansk parallelt med første års studier ved BI. Deltagelse i SPÅ2931 forutsetter at studentene har et godt, elementært ordforråd og kan uttrykke seg (og bruke verb) både i nåtid, fortid og fremtid.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
SPÅ29311
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Invigilation5 Time(r)
 • Tospråklig ordbok
Individuell Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamensoppgaven er delt i to deler. Hver del teller 50% og begge delene må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått.
Del 1: Utarbeidelse av kommersiell tekst på spansk ut fra gitt informasjon og/eller oversettelse av kommersiell tekst til eller fra spansk.
Del 2: Kort(e) essay, skrevet på spansk, med utgangspunkt i pensum i bakgrunnskunnskap og interkulturelle emner.

Hjelpemidler til eksamen:
Maksimalt 2 ordbøker, hvorav én ettspråklig (spansk-spansk) og én tospråklig (mellom spansk og et annet språk).
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamensoppgaven er delt i to deler. Hver del teller 50% og begge delene må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått.
Del 1: Utarbeidelse av kommersiell tekst på spansk ut fra gitt informasjon og/eller oversettelse av kommersiell tekst til eller fra spansk.
Del 2: Kort(e) essay, skrevet på spansk, med utgangspunkt i pensum i bakgrunnskunnskap og interkulturelle emner.

Hjelpemidler til eksamen:
Maksimalt 2 ordbøker, hvorav én ettspråklig (spansk-spansk) og én tospråklig (mellom spansk og et annet språk).
Eksamenskode:SPÅ29311
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning45Time(r)
Selvstudium70Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver80Time(r)
Eksamen5Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.