SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
SPÅ 2931
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gillian Warner-Søderholm
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i internasjonal markedsføring - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester. Siste mulighet for kontinusjon er våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er et innføringskurs i skriftlig spansk for næringslivet. Det legger vekt på kommersielt språk og særtrekk ved spanskspråklige lands kultur som norske aktører i disse landene bør ha kunnskaper om.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål

Studentene skal:

 • tilegne seg en oversikt over hovedtrekkene i spanskspråklige lands historie og samfunnsforhold
 • bli kjent med kultur og reaksjonsmønstre i spanskspråklige land, med spesiell vinkling mot nærings- og arbeidsliv
 • lære grunnleggende fagterminologi og korrekt stilnivå for skriftlig kommunikasjon i næringslivet
 • utvikle et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene
   
Ferdighetsmål

Studentene skal utvikle ferdigheter i spansk slik at de skal kunne

 • forstå enklere næringslivsrelaterte tekster og artikler om kulturelle forhold på spansk
 • produsere tilsvarende tekster på spansk; notater, sammendrag, brev, mailer og korte essays
Holdningsmål

Kurset vil bidra til at studentene skal

 • utvikle økt forståelse for kulturelle ulikheter og deres betydning i næringslivssammenheng
 • erkjenne den betydning fagspråk og korrekt stilnivå har i skriftlig forretningskommunikasjon
Kursets innhold

Bakgrunnskunnskap
- innføring i spanskspråklige lands historie og samfunnsforhold

Kulturforståelse
- perspektiver på identitet, kultur og samfunn i Norge og målspråklandene

Fagspråk
- elementær terminologi for næringslivet og for sammenligning av kulturelle ulikheter
- formelt stilnivå; egnet språklig uttrykk for skriftlig forretningskommunikasjon

Læreprosess og tidsbruk

Kurset har 45 timer i klasserom. Denne tiden brukes i noen grad til å gå gjennom pensum (forelesninger), men for det meste til individuelle, skriftlige øvelser eller gruppearbeid med fokus på fagterminologi, tekstforståelse og tekstproduksjon. I løpet av semesteret gis det ukentlige innleveringsoppgaver. Ved kursets begynnelse vil det foreligge en detaljert fremdriftsplan, slik at studentene kan fordele arbeidsmengden og møte godt forberedt til undervisningen. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Spansk nivå 1 fra videregående skole, Handelshøyskolen BIs studieforberedende grunnkurs i spansk (SPÅ 0065), eller tilsvarende. Studenter som ikke kan dokumentere tilfredsstillende forkunnskaper kan kvalifisere seg til kurset ved å bestå en intern prøve (diagnostisk test) ved en av BI-høyskolene. Studenter som fyller de formelle kravene, men er usikre på sine faktiske kunnskaper, kan også ta denne prøven for å avklare om de bør ta hele eller siste del av grunnkurset i spansk parallelt med første års studier ved BI. Deltagelse i SPÅ2931 forutsetter at studentene har et godt, elementært ordforråd og kan uttrykke seg (og bruke verb) både i nåtid, fortid og fremtid.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
SPÅ29311
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • Tospråklig ordbok
Individuell Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamensoppgaven er delt i to deler. Hver del teller 50% og begge delene må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått.
Del 1: Utarbeidelse av kommersiell tekst på spansk ut fra gitt informasjon og/eller oversettelse av kommersiell tekst til eller fra spansk.
Del 2: Kort(e) essay, skrevet på spansk, med utgangspunkt i pensum i bakgrunnskunnskap og interkulturelle emner.

Hjelpemidler til eksamen:
Maksimalt 2 ordbøker, hvorav én ettspråklig (spansk-spansk) og én tospråklig (mellom spansk og et annet språk).
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamensoppgaven er delt i to deler. Hver del teller 50% og begge delene må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått.
Del 1: Utarbeidelse av kommersiell tekst på spansk ut fra gitt informasjon og/eller oversettelse av kommersiell tekst til eller fra spansk.
Del 2: Kort(e) essay, skrevet på spansk, med utgangspunkt i pensum i bakgrunnskunnskap og interkulturelle emner.

Hjelpemidler til eksamen:
Maksimalt 2 ordbøker, hvorav én ettspråklig (spansk-spansk) og én tospråklig (mellom spansk og et annet språk).
Eksamenskode:SPÅ29311
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning45Time(r)
Selvstudium70Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver80Time(r)
Eksamen5Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Corpas, Jaime; Martínez, Lola 2007 Socios 1 : Curso de español orientado al mundo del trabajo : Cuaderno de ejercicios 198 sider - 12 kapitler
González, Marisa 2007 Socios 1 : Curso básico de español orientado al mundo del trabajo : Libro del alumno 180 sider - 12 kapitler
Ribas Casasayas, Alberto 2008 Descubrir: España y Latinoamérica Nueva ed Cideb Editrice 159 sider - 4 kapitler
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
2000 De la competencia sosiocultural a la competencia intercultural De la competencia sosiocultural a la competencia intercultural S. 28-40.
2000 Enfoques en la interpretación de las culturas Enfoques en la interpretación de las culturas S. 41-50.
Personalismo, individualismo y familia Personalismo, individualismo y familia
El stilo directivo hispano: honor, éxito, comunicación y trato social El stilo directivo hispano: honor, éxito, comunicación y trato social
El hombre, la mujer y el empleo El hombre, la mujer y el empleo
Actitudes hacia el tiempo y la tecnología Actitudes hacia el tiempo y la tecnología
Actitudes ante el trabajo Actitudes ante el trabajo
Langua, lenguaje y anuncios Langua, lenguaje y anuncios
Imperialismo español, religión y comercio Imperialismo español, religión y comercio
Dinero, riqueza y estatus social Dinero, riqueza y estatus social
Que es ser cortes? Que es ser cortes? S. 148.
Lenguaje corporal Lenguaje corporal S. 67.
Humor y estereotipos Humor y estereotipos S. 15.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Matlary, Janne Haaland 2010-07-27 De objektive norske verdier
Kvalnes, Øyvind 24/7/2010 Det personlige rom
Olsen, Alison 2005-01-19 Innvandrerens sinnelag : kronikk
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Messel, Bente 2010 Artículos sobre temas interculturales Handelshøyskolen BI 90 sider.
2010-08-12 La importancia del español
2010-08-04 Las lenguas de España
2010-06-24 El español es la segunda lengua nativa más hablada en el mundo
2010-08-04 El español en el mundo
Zamora, Sergio 2006-08-21 Historia del español de América
2010-08-04 Que idiomas hablan en América?
2010-08-04 Algunos idiomas autóctonos de América
2006 Que es "cultura"? Aproximación a una definición y descripción del concepto (Apuntes de una conferancia para profesores de español, Univercidad de Murcia)
Eriksen, Thomas Hylland 1996-11 Globalización e identidad noruega
Eriksen, Thomas Hylland 1996-06 Los noruegos y la naturaleza
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
Cubero, Javier La diversidad lingüística en España La diversidad lingüística en España Resource
Holmemo, Agnete Daae-Qvale; Soot-Ryen, Tron Vikingarven gjør oss lykkelige Vikingarven gjør oss lykkelige Resource NRK Kultur og underholdning
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bull, Benedicte 2010 Latinamerikanske utfordringer Høyskoleforl 203 sider.
Castro Viudez, Francisca 2004 Aprende gramática y vocabulario (1) Sociedad General Española de Librería
Castro Viudez, Francisca, 2005 Aprende gramática y vocabulario (2) Sociedad General Española de Librería
Castro Viudez, Francisca 2006 Aprende gramática y vocabulario (3) Sociedad General Española de Librería
Castro Viudez, Francisca 2007 Aprende gramática y vocabulario (4) Sociedad General Española de Librería
Salkjelsvik, Kari Soriano; Pitloun, Petr 2007 Gyldendals spanske lommegrammatikk 2. utg Gyldendal undervisning
Salkjelsvik, Kari Soriano; Pitloun, Petr; Hoen, Kari Anne; Jacobsen, Lene 2007 Gyldendals øvelser i spansk grammatikk Gyldendal undervisning
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
En oversikt over bøyningen av spanske verb
En spansk-norsk/norsk-spansk ordbok
En spansk-spansk ordbok, helst en "Diccionario de uso", som har eksempler på hvordan ordene brukes
The Cuthbertson Verb Wheels. Spanish Verbs. Siste utgave