SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig


Kursansvarlig
Bente Messel

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er et innføringskurs i skriftlig spansk for næringslivet. Det legger vekt på kommersielt språk og særtrekk ved spanskspråklige lands kultur som norske aktører i disse landene bør ha kunnskaper om.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal

 • tilegne seg en oversikt over hovedtrekkene i spanskspråklige lands historie og samfunnsforhold
 • bli kjent med kultur og reaksjonsmønstre i spanskspråklige land, med spesiell vinkling mot nærings- og arbeidsliv
 • lære grunnleggende fagterminologi og korrekt stilnivå for skriftlig kommunikasjon i næringslivet
 • utvikle et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene

Ferdighetsmål
Studentene skal utvikle ferdigheter i spansk slik at de skal kunne
 • forstå enklere næringslivsrelaterte tekster og artikler om kulturelle forhold på spansk
 • produsere tilsvarende tekster på spansk; notater, sammendrag, brev, mailer og korte essays

Holdningsmål
Kurset vil bidra til at studentene skal
 • utvikle økt forståelse for kulturelle ulikheter og deres betydning i næringslivssammenheng
 • erkjenne den betydning fagspråk og korrekt stilnivå har i skriftlig forretningskommunikasjon

Forkunnskaper
Spansk nivå 1 fra videregående skole, Handelshøyskolen BIs studieforberedende grunnkurs i spansk (SPÅ 0065), eller tilsvarende. Studenter som ikke kan dokumentere tilfredsstillende forkunnskaper kan kvalifisere seg til kurset ved å bestå en intern prøve (diagnostisk test) ved en av BI-høyskolene. Studenter som fyller de formelle kravene, men er usikre på sine faktiske kunnskaper, kan også ta denne prøven for å avklare om de bør ta hele eller siste del av grunnkurset i spansk parallelt med første års studier ved BI. Deltagelse i SPÅ2931 forutsetter at studentene har et godt, elementært ordforråd og kan uttrykke seg (og bruke verb) både i nåtid, fortid og fremtid.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Corpas, Jaime, Lola Martínez, María Lluïsa Sabater. 2007. Socios 2 : Curso de español orientado al mundo del trabajo : Cuaderno de ejercicios. Nueva ed. Difusion. 198 sider - 12 kapitler
Corpas, Jaime, Lola Martínez. 2007. Socios 1 : Curso de español orientado al mundo del trabajo : Cuaderno de ejercicios. Nueva ed. Difusion. 198 sider - 12 kapitler
Gonzáles, Marisa ...[et al.]. 2007. Socios 1 : Curso básico de español orientado al mundo del trabajo : libro del alumno. Nueva ed. Difusión. 180 sider - 12 kapitler
Martínez, Lola, Maria Lluïsa Sabater. 2008. Socios 2 : Curso de español orientado al mundo del trabajo : Libro del alumno. Nueva ed. Difusion. 199 sider - 12 kapitler
Ribas Casasayas, Alberto. 2008. Descubrir : España y Latinoamérica. Nueva ed. Cideb Editrice. 159 sider - 4 kapitler


Artikkelsamling:
Messel, Bente. 2010. Artículos sobre temas interculturales. Første utgave. Handelshøyskolen BI. 90 sider

Anbefalt litteratur
Bøker:
Bull, Benedicte. 2010. Latinamerikanske utfordringer. Høyskoleforlaget. 203 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2004. Aprende gramática y vocabulario (1). Sociedad General Española de Librería. 135 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2005. Aprende gramática y vocabulario (2). Sociedad General Española de Librería. 198 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2006. Aprende gramática y vocabulario (3). Sociedad General Española de Librería. 230 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2007. Aprende gramática y vocabulario (4). Sociedad General Española de Librería. 223 sider
En oversikt over bøyningen av spanske verb
En spansk-norsk/norsk-spansk ordbok
En spansk-spansk ordbok, helst en "Diccionario de uso", som har eksempler på hvordan ordene brukes
Salkjelsvik, Kari Soriano og Petr Pitloun. 2007. Gyldendals spanske lommegrammatikk. 2. utg. Gyldendal undervisning. 219 sider
Salkjelsvik, Kari Soriano og Petr Pitloun. 2007. Gyldendals øvelser i spansk grammatikk. Gyldendal undervisning. 64 sider


Annet:
The Cuthbertson Verb Wheels. Spanish Verbs. Siste utgave


Emneoversikt
Bakgrunnskunnskap
- innføring i spanskspråklige lands historie og samfunnsforhold


Kulturforståelse
- perspektiver på identitet, kultur og samfunn i Norge og målspråklandene

Fagspråk
- elementær terminologi for næringslivet og for sammenligning av kulturelle ulikheter
- formelt stilnivå; egnet språklig uttrykk for skriftlig forretningskommunikasjon


Dataverktøy
Internett og It´s learning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset har 36 timer i klasserom. Denne tiden brukes i noen grad til å gå gjennom pensum (forelesninger), men for det meste til individuelle, skriftlige øvelser eller gruppearbeid med fokus på fagterminologi, tekstforståelse og tekstproduksjon. I løpet av semesteret gis det ukentlige innleveringsoppgaver. Ved kursets begynnelse vil det foreligge en detaljert fremdriftsplan, slik at studentene kan fordele arbeidsmengden og møte godt forberedt til undervisningen.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
36
Lesing av pensumlitteratur
79
Oppgaveløsning
60
Deltagelse i kollokvier
20
Skriftlig eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamensoppgaven er delt i to deler. Hver del teller 50% og begge delene må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått.
  Del 1: Utarbeidelse av kommersiell tekst på spansk ut fra gitt informasjon og/eller oversettelse av kommersiell tekst til eller fra spansk.
  Del 2: Kort(e) essay, skrevet på spansk, med utgangspunkt i pensum i bakgrunnskunnskap og interkulturelle emner.


  Eksamenskode(r)
  SPÅ 29311 - Skriftlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset SPÅ 2931 Skriftlig kommunikasjon for næringslivet - spansk I, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Maksimalt 2 ordbøker, hvorav én ettspråklig (spansk-spansk) og én tospråklig (mellom spansk og et annet språk).

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.

  Tilleggsinformasjon