SØK 3520 Mikroøkonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

SØK 3520 Mikroøkonomi


Kursansvarlig
Christian Riis

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Gjennom faget mikroøkonomi lærer studentene grunnprinsippene for hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Kurset går grundig inn på prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder. Analysen dekker her både markeder for konsumvarer og markeder for produksjonsressurser. Det legges her spesiell vekt på å analysere prisutvikling og bransjeutvikling på kort og på lang sikt.

Videre drøftes kriteriene for økonomisk effektivitet og for høy verdiskaping. Spesielt drøftes betingelsene for at individuelle økonomiske beslutninger leder til en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. En ser her både på beslutninger innenfor konkurransemarkeder og beslutninger i markeder med begrenset konkurranse.


  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  Studentene skal forstå de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner. Studentene skal forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder får ringvirkninger til andre markeder. Studentene skal også forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori.

  Ferdighetsmål
  Studentene skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse: De skal kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat, og forstå skillet mellom eksogene og endogene variable. De skal videre være i stand til å formulere økonomiske optimeringsproblemer og løse disse analytisk.

  Holdningsmål
  Studentene skal kunne identifisere velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser. De skal stimuleres til å være bevisst avveiningene mellom markedseffektivitet og andre hensyn som ikke fanges opp av markedsanalysen.

  Forkunnskaper
  MET 2910 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Riis, Christian og Espen R. Moen. 2016. Moderne mikroøkonomi. 3. utg. Gyldendal akademisk

  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  1. Introduksjon til mikroøkonomisk analyse
  2. Elementær markedsøkonomi: tilbud og etterspørsel
  3. Konsumentenes tilpasning
   • Busjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning
   • Virkninger av pris- og inntektsendringer
   • Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter
  4. Bedrifters tilpasning
   • Produktfunksjonen
   • Kostnadsfunksjonen
   • Profittmaksimering
   • Substitusjon
   • Tilpasningen på kort og lang sikt
  5. Markedsteori
   • Prisdannelsen under ulike kostnadsstrurer
   • Pris- og inntektsdannelse på kort og lang sikt
   • Bransjedynamikk
   • Virkninger av stykkskatt
  6. Samfunnsøkonomisk effektivitet
  7. Begrenset konkurranse
   • Monopoler og markedsmakt
   • Spillteori

  Dataverktøy
  Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med 36 forelesningstimer + 6 timer oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum.

  Anbefalt itdsbruk for studentene:
  Aktivitet
  Timebruk
  Forelesninger
  36
  Oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum
  6
  Forberedende selvstudier i forkant av forelesning
  42
  Arbeid med oppgaver i etterkant av forelesninger
  54
  Selvstudium
  56
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
  I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  SØK 35202 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset SØK 3520 Mikroøkonomi, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
  Kontinuander må ta eksamen i SØK 35202 fra og med 2013-2014. Det arrangeres ikke kontinuasjon i tidligere eksamenskode SØK 35201.


  Tilleggsinformasjon