SØK 3520 Mikroøkonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

SØK 3520 Mikroøkonomi

Kursansvarlig
Christian Riis

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Gjennom faget mikroøkonomi lærer studentene grunnprinsippene for hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Kurset går grundig inn på prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder. Analysen dekker her både markeder for konsumvarer og markeder for produksjonsressurser. Det legges her spesiell vekt på å analysere prisutvikling og bransjeutvikling på kort og på lang sikt.

Videre drøftes kriteriene for økonomisk effektivitet og for høy verdiskaping. Spesielt drøftes betingelsene for at individuelle økonomiske beslutninger leder til en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. En ser her både på beslutninger innenfor konkurransemarkeder og beslutninger i markeder med begrenset konkurranse.

  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  Studentene skal forstå de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner. Studentene skal forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder får ringvirkninger til andre markeder. Studentene skal også forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori.

  Ferdighetsmål
  Studentene skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse: De skal kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat, og forstå skillet mellom eksogene og endogene variable. De skal videre være i stand til å formulere økonomiske optimeringsproblemer og løse disse analytisk.

  Holdningsmål
  Studentene skal kunne identifisere velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser. De skal stimuleres til å være bevisst avveiningene mellom markedseffektivitet og andre hensyn som ikke fanges opp av markedsanalysen.

  Forkunnskaper
  MET 2910 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Riis, Christian og Espen R. Moen. 2012. Moderne mikroøkonomi : med digital arbeidsbok. 2. utg. Gyldendal akademisk

  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  1. Introduksjon til mikroøkonomisk analyse
  2. Elementær markedsøkonomi: tilbud og etterspørsel
  3. Konsumentenes tilpasning
   • Busjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning
   • Virkninger av pris- og inntektsendringer
   • Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter
  4. Bedrifters tilpasning
   • Produktfunksjonen
   • Kostnadsfunksjonen
   • Profittmaksimering
   • Substitusjon
   • Tilpasningen på kort og lang sikt
  5. Markedsteori
   • Prisdannelsen under ulike kostnadsstrurer
   • Pris- og inntektsdannelse på kort og lang sikt
   • Bransjedynamikk
  6. Samfunnsøkonomisk effektivitet
  7. Begrenset konkurranse
   • Monopoler og markedsmakt

  Dataverktøy
  Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med 36 forelesningstimer + 6 timer oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum.

  Arbeidskrav
  I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice oppgaver via læringsplattformen It's learning. For å kunne avlegge eksamen i kurset er det en forutsetning at minimum 2 oppgaver er godkjent.

  Tilbakemelding på innleveringene skjer i form av oppgavegjennomgang i plenum.

  Anbefalt itdsbruk for studentene:
  Aktivitet
  Timebruk
  Forelesninger
  36
  Oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum
  6
  Arbeid med obligatoriske innleveringer
  18
  Forberedende selvstudier i forkant av forelesning
  36
  Arbeid med oppgaver i etterkant av forelesninger
  49
  Selvstudium
  50
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  BI Nettstudier
  Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.


  Anbefalt tidsforbruk Nettstudier:
  Aktivitet
  Timebruk
  Forelesninger
  8
  Oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum på It'slearning
  6
  Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It'slearning
  54
  Arbeid med obligatoriske innleveringer
  18
  Forberedende selvstudier i forkant av forelesning
  10
  Arbeid med oppgaver i etterkant av forelesninger
  49
  Selvstudium
  50
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

   Arbeidskrav
   For å ta eksamen i kurset, må studentene ha fått godkjent to av tre multiple choice tester.

   Eksamen
   Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

   Eksamenskode(r)
   SØK 35201 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset SØK 3520 Mikroøkonomi, 7,5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen
   BI-definert eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
   Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


   Kontinuasjon
   Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
   Studenter som ikke får godkjent to av tre multiple choice tester, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


   Tilleggsinformasjon