PRK 3663 Strategisk medieplanlegging

PRK 3663 Strategisk medieplanlegging

Kurskode: 
PRK 3663
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mona Kristin Solvoll
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i PR og markedskommunikasjon  - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset bygger spesielt på de tidligere kursene integrert markedskommunikasjon og påvirkning & overtalelse, i tillegg til å være nært knyttet til kurset innsiktsdrevet kommunikasjon.

Strategisk medieplanlegging defineres som “viktige valg i forhold til hvordan budskapet skal distribueres på tvers av kontaktflater for å skape ønskede effekter, og valg av hvordan initiativ fra målgrupper skal håndteres”.
“Sentrale spørsmål i kurset er: når, hvor, hvor ofte og hvordan når du målgruppen mest mulig effektivt med ditt budskap og hvilke medier er mest hensiktsmessig både i forhold til målgruppens medievaner, beslutningsprosess og ulike kommunikasjonsmål.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg en bred forståelse av strategisk medieplanlegging - bredere enn hva reklamebyråer, mediebyråer og PR-byråer tradisjonelt sett har hatt alene.

 • Studentene skal tilegne seg forståelse om medielandskapet: om aktører, strukturer, markedsutvikling, målemetoder og valuta
 • Studentene skal kunne identifisere og gjøre rede for ulike kommunikasjonsflater (betalte, fortjente, egne) og samspillet mellom disse
 • Studentene skal kunne beskrive og vurdere ulike mediekanalers kvalitative og kvantitative egenskaper som bærere av et budskap, dvs tilegne seg inngående kunnskaper om medievalgsmodellen.
 • Studentene skal forstå hvordan redaksjonelle medier fungerer, hva som driver dem og hvordan de kan brukes
 • Studentene skal kunne demonstrere stor empirisk kunnskap om ulike målgruppers mediebruk, hvordan og hvorfor publikum konsumerer de ulike mediene (forventninger til redaksjonelt og kommersielt innhold) - Kantar TNS, SSB og andre databaser.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal være i stand til å definere konkrete kommunikasjonsmål, målgrupper og kontaktflater i utviklingen av en mediestrategi gjennom å argumentere for valg av mediekanal, redegjøre for ulike mediers rolle i en medieplan og sette sammen en mediemix som samspiller for å løse kommunikasjonsoppgavene. I utarbeidelse av en mediestrategi skal studentene kunne hente inn informasjon om målgruppers medievaner fra aktuelle databaser.
Holdningsmål
 • Studentene skal trenes i å vise atferd som er i samsvar med gjeldende samfunnsnormer, lovverk og retningslinjer, spesielt i forhold til etiske problemstillinger, som for eksempel falske grasrotkampanjer, innholdsmarkedsføring og tekstreklame.
Kursets innhold
 • Integrert kommunikasjon: PR (forhold til interessegrupper) og markedskommunikasjon (salg av produkt og tjenester)
 • Arbeidsprosessens 5 faser: oppgaven, innsikt, strategi, medieplan, evaluering
 • Medievaner; publikumsstatistikk, innhold og bruk (Kantar TNS, Norsk mediebarometer, Synovates medieindeks)
 • Valg av målgrupper; kategorier (kunder, myndigheter, opinionsledere etc), størrelse, verdi, konverteringssannsynlighet og kostnader
 • Mål og ønskede effekter; reklamemål, kommunikasjonsmål, adferdsmål, forretningsmål
 • Kommunikasjonsidè; konsistens og samspill mellom budskap i ulike kanaler
 • Kvantitative og kvalitative karakteristikker ved mediekanaler (TV, avis, radio, kino, magasiner, digitale medier, sosiale medier, utendørs, postkassen, butikk)
 • Samspillet mellom egne, kjøpe og fortjente kanaler
 • Budsjettering og evaluering
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid med praktiske oppgaver og case. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene bør mestrer bruken av Gallup PC og IPSOS MMI til eksamen.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Kurset bygger på basis-kurs fra de første årene av bachelorstudiet.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK 36631
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei1 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode:PRK 36631
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r) Forelesninger 33 + 3 timer bibliotekveiledning
Forberedelse til undervisning70Time(r)
Selvstudium64Time(r)
Eksamen30Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar: Forelesninger 33 + 3 timer bibliotekveiledning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:64 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bonvik, Øystein cop. 2012 Få som fortjent: troverdig oppmerksomhet i kanaler du ikke kontrollerer   Fagbokforl Kapittel 2 og 10
Larsen, Svein; Solvoll, Mona Kristin cop. 2012 Medieplanlegging   Fagbokforl  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Knuth, Ingo; Kouki, Monia; Strube, Mania 2013-09 Is it all about the Price? Decision Drivers Affecting Ad Placement of Media Planners in Magazines      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Solvoll, Mona 2018 Artikkelsamling i Strategisk medieplanlegging     Et utvalg artikler som dekker mobil som mediekanal, "content marketing" og "perfomance marketing". Oversikt over artikler vil bli lagt på Itslearning ved kursstart.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Young, Antony 2014 Brand media strategy : integrated communications planning in the digital era 2nd edition