PRK 3663 Strategisk medieplanlegging

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

PRK 3663 Strategisk medieplanlegging


Kursansvarlig
Mona K Solvoll

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset bygger spesielt på de tidligere kursene integrert markedskommunikasjon og påvirkning & overtalelse, i tillegg til å være nært knyttet til kurset innsiktsdrevet kommunikasjon.

Strategisk medieplanlegging defineres som “viktige valg i forhold til hvordan budskapet skal distribueres på tvers av kontaktflater for å skape ønskede effekter, og valg av hvordan initiativ fra målgrupper skal håndteres”.

“Sentrale spørsmål i kurset er: når, hvor, hvor ofte og hvordan når du målgruppen mest mulig effektivt med ditt budskap og hvilke medier er mest hensiktsmessig både i forhold til målgruppens medievaner, beslutningsprosess og ulike kommunikasjonsmål.


Læringsmål
Studentene skal tilegne seg en bred forståelse av strategisk medieplanlegging - bredere enn hva reklamebyråer, mediebyråer og PR-byråer tradisjonelt sett har hatt alene.

Kunnskapsmål

 • Studentene skal tilegne seg forståelse om medielandskapet: om aktører, strukturer, markedsutvikling, målemetoder og valuta
 • Studentene skal kunne identifisere og gjøre rede for ulike kommunikasjonsflater (betalte, fortjente, egne) og samspillet mellom disse
 • Studentene skal kunne beskrive og vurdere ulike mediekanalers kvalitative og kvantitative egenskaper som bærere av et budskap, dvs tilegne seg inngående kunnskaper om medievalgsmodellen.
 • Studentene skal forstå hvordan redaksjonelle medier fungerer, hva som driver dem og hvordan de kan brukes
 • Studentene skal kunne demonstrere stor empirisk kunnskap om ulike målgruppers mediebruk, hvordan og hvorfor publikum konsumerer de ulike mediene (forventninger til redaksjonelt og kommersielt innhold) - TNS Gallup, SSB og andre databaser.

Ferdighetsmål
Studentene skal være i stand til å definere konkrete kommunikasjonsmål, målgrupper og kontaktflater i utviklingen av en mediestrategi gjennom å argumentere for valg av mediekanal, redegjøre for ulike mediers rolle i en medieplan og sette sammen en mediemix som samspiller for å løse kommunikasjonsoppgavene. I utarbeidelse av en mediestrategi skal studentene kunne hente inn informasjon om målgruppers medievaner fra aktuelle databaser.

Holdningsmål
Studentene skal trenes i å vise atferd som er i samsvar med gjeldende samfunnsnormer, lovverk og retningslinjer, spesielt i forhold til etiske problemstillinger, som for eksempel falske grasrotkampanjer, innholdsmarkedsføring og tekstreklame.


Forkunnskaper
Kurset bygger på basis-kurs fra de første årene av bachelorstudiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bonvik, Øystein. 2012. Få som fortjent : troverdig oppmerksomhet i kanaler du ikke kontrollerer. Fagbokforlaget. 1, 2 og 10
Larsen, Svein og Mona K. Solvoll. 2012. Medieplanlegging. Fagbokforlaget. 276 s


Artikkelsamling:
Mona Solvoll. 2015. Artikkelsamling i Strategisk medieplanlegging. Et utvalg artikler som dekker mobil som mediekanal, "content marketing" og "perfomance marketing" (søk). Oversikt over artikler vil bli lagt på Itslearning ved kursstart.

Anbefalt litteratur
Bøker:
Anthony Young. 2014. Brand Media Strategy - Integrated communications planning in the digital era. 1. Palgrave. Lettlest og aktuell

Emneoversikt

 • Integrert kommunikasjon: PR (forhold til interessegrupper) og markedskommunikasjon (salg av produkt og tjenester)
 • Arbeidsprosessens 5 faser: oppgaven, innsikt, strategi, medieplan, evaluering
 • Medievaner; publikumsstatistikk, innhold og bruk (TNS Gallup, Norsk mediebarometer, Synovates medieindeks)
 • Valg av målgrupper; kategorier (kunder, myndigheter, opinionsledere etc), størrelse, verdi, konverteringssannsynlighet og kostnader
 • Mål og ønskede effekter; reklamemål, kommunikasjonsmål, adferdsmål, forretningsmål
 • Kommunikasjonsidè; konsistens og samspill mellom budskap i ulike kanaler
 • Kvantitative og kvalitative karakteristikker ved mediekanaler (TV, avis, radio, kino, magasiner, digitale medier, sosiale medier, utendørs, postkassen, butikk)
 • Samspillet mellom egne, kjøpe og fortjente kanaler
 • Budsjettering og evaluering

Dataverktøy
Studentene bør mestrer bruken av Gallup PC og IPSOS MMI til eksamen

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid med praktiske oppgaver og case.

Det vil være en obligatorisk skriftlig innlevering og en muntlig presentasjon: Studentene skal skrive en 5-6 siders analyse over et gitt tema. I analysen må de bruke minimum 5 kilder som inkluderer minst 1 bok, 1 avis og 2 tidsskriftartikkel. I tillegg til analysen skal studenten forberede en 7-9 minutters presentasjon av analysen som skal kunne presenteres for klassen. Innleveringen og presentasjonen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
33
Forberedelse til forelesning / lese litteratur
70
Obligatorisk innlevering
30
Forberedelse til presentasjon (inkl. veiledning) og presentasjon
4
Skriving av fagoppgave
63
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav


  Eksamen
  En fagoppgave over to (2) uker som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter. Teller 100 % av karakteren.

  Eksamenskode(r)
  PRK 36631 – Fagoppgave, teller 100 % av endelig karakter i PRK 3663 Strategisk medieplanlegging, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle

  Kontinuasjon
  Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

  Tilleggsinformasjon